Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
Zápisnica
z 52. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktorá sa konala 18. januára 2022
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:
Program schôdze
Podanie informácie k priebehu šetrenia a spôsobu ako pristupuje Policajný zbor Slovenskej republiky k prípadom ako je incident v Miloslavove
uvedie: poslanec NR SR G. GRENDEL
spravodajca: poslankyňa NR SR A. ANDREJUVOVÁ
prizvaní: p. R. MIKULEC, minister vnútra SR
p. Š. HAMRAN, dočasne poverený prezident Policajného zboru
Schôdzu otvoril a viedol posl. J. KRÚPA, predseda výboru.
Poslanci hlasovaním 13/- /- schválili program rokovania.
Schôdza výboru bola neverejná
Poslanci k prerokovanému bodu prijali uzn. č. 118.
Juraj KRÚPA
predseda výboru
Igor HUS
overovateľ výboru
Marián SALOŇ
overovateľ výboru