Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
Zápisnica
z 46. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktorá sa konala 08. novembra 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:
Program schôdze
1, Informácia k používaniu informačno-technických prostriedkov v kauze Očistec
uvedie: poslanec NR SR J. KRÚPA, predseda výboru
spravodajca: poslanec NR SR L. KYSELICA
prizvaní: p. R. MIKULEC, minister vnútra SR
p. Š. HAMRAN, dočasne poverený prezident Policajného zboru
2, Žiadosť poslancov, členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, o prerokovanie bodu „Podanie vysvetlenia postupu kompetentných orgánov pri nariadení vyšetrenia na polygrafe, ako aj samotnom vyšetrení na polygrafe Diany Santusovej, vyšetrovateľky Úradu inšpekčnej služby“, doručená dňa 26.10.2021
uvedie: poslankyňa NR SR D. SAKOVÁ
spravodajca: poslanec NR SR P. ŠUCA
prizvaní: p. R. MIKULEC, minister vnútra SR
p. P. SCHOLTZ, riaditeľ Úradu inšpekčnej služby
p. Š. HAMRAN, dočasne poverený prezident Policajného zboru
p. R. KONEČNÝ, riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
3, Žiadosť poslancov, členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, o prerokovanie bodu „Podanie vysvetlenia postupu príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky k medializovanému prípadu policajného zásahu voči invalidnému občanovi SR Jánovi Hlinkovi, ktorý sa stal 19.10.2021 v Klientskom centre Prievidza“, doručená dňa 26.10.2021
uvedie: poslanec NR SR M. KOTLEBA
spravodajca: poslanec NR SR O. ĎURICA
prizvaný: p. R. MIKULEC, minister vnútra SR
Schôdzu otvoril a viedol posl. J. KRÚPA, predseda výboru.
Poslanci hlasovaním 14/- /- schválili program rokovania.
Schôdza výboru bola neverejná
Poslanci k bodu 1 prijali uzn. č. 102.
Poslanci k bodu 2 prijali uzn. č. 103.
Poslanci k bodu 3 prijali uzn. č. 104.
Juraj KRÚPA
predseda výboru
Igor HUS
overovateľ výboru
Marián SALOŇ
overovateľ výboru