Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
48. schôdza výboru
CRD 996/2021
108
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 10. novembra 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval vládny návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 547) – druhé čítanie a
A.súhlasí
s vládnym návrhom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 547);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 547) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe tohto uznesenia ;
C. ukladá
predsedovi výboru
v spolupráci s ostatnými predsedami výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí predmetný návrh zákona prerokovali, predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu zákona vo výboroch.
Juraj KRÚPA, v.r.
predseda výboru
Marián SALOŇ, v.r.
overovateľ výboru
Igor HUS, v.r.
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 108
Pripomienky
k vládnemu návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 547) ___________________________________________________________________________
1.V čl. I, bode 3 § 1 ods. 2 písm. e) sa slová „medzinárodnej zmluvy,2)“ nahrádzajú slovami „medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,2)“.
Odôvodnenie:
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text ustanovenia sa upravuje s ohľadom na v právnom poriadku zaužívaný spôsob odkazu na medzinárodnú zmluvu.
2.V čl. I, bode 30 § 7 ods. 3 druhej vete sa za slová „kultúrnej činnosti“ vkladá čiarka.
Odôvodnenie:
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa spresňuje gramaticky.
3.V čl. I bode 30 § 7 ods. 3 sa slová „§ 27 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 7“.
Odôvodnenie:
Legislatívno technická úprava vyplývajúca z nového § 27 ods. 6.
4.V čl. I bode 31 sa § 8 ods. 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) uvedenej v § 4 ods. 3 písm. b) držiteľovi skupiny A zbrojného preukazu, ktorý je zároveň držiteľom skupiny E zbrojného preukazu.“.
Odôvodnenie:
Umožňuje sa nadobúdanie streliva s expanznou strelou držiteľovi skupiny A zbrojného preukazu (na ochranu osoby a majetku) na základe udelenej výnimky. Podmienkou na jej udelenie bude držba, okrem skupiny A zbrojného preukazu, aj skupiny E zbrojného preukazu. V súčasnosti je práve držiteľ skupiny E zbrojného preukazu oprávnený používať toto strelivo do krátkych zbraní na športové účely, teda ho môže bežne používať na športovú streľbu aj bez udelenej výnimky.
5.V čl. I bode 31 § 9 ods. 2 písm. a) sa slová „číslo, dátum narodenia“ nahrádzajú slovami „číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené“.
Odôvodnenie:
Zmenou sa reaguje na situáciu, keď o výnimku žiadala osoba, ktorá rodné číslo nemala pridelené. Týka sa to cudzincov, ktorí držiteľmi zbrojného preukazu, avšak rodné číslo nemajú.
6.V čl. I sa za bod 36 vkladá nový bod 37, ktorý znie:
„37. V § 11 ods. 5 sa slová „dva mesiace“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V nadväznosti na vloženie nového bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2022, sa primerane upraví ustanovenie o účinnosti (čl. IV).
Odôvodnenie:
Predlžuje sa platnosť nákupného povolenia na nadobudnutie zbrane kategórie A alebo kategórie B z 2 mesiacov na 6 mesiacov. Dvojmesačná platnosť sa javí ako nedostatočná na nadobudnutie zbrane, na ktorú bolo povolenie vydané.
7.V čl. I bode 39 § 14 ods. 7 sa slová „dva mesiace“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov“.
Odôvodnenie:
Predlžuje sa platnosť povolenia na nadobudnutie vybraných druhov zbraní kategórie D z 2 mesiacov na 6 mesiacov. Dvojmesačná platnosť sa javí ako nedostatočná na nadobudnutie zbrane, na ktorú bolo povolenie vydané.
8.V čl. I bode 49 § 18 ods. 4 sa za slovo „zabezpečiť“ vkladajú slová „podľa § 55“.
Odôvodnenie:
Vzhľadom na nejednoznačnosť pojmu „zabezpečiť“ sa dopĺňa znenie tak, aby bolo zrejmé, že sa povinnosť vzťahuje na uskladnenie zbraní a streliva.
9.V čl. I, bode 54 § 20 ods. 9 sa v poznámke pod čiarou k odkazu 21a) za slovo „910/2014“ vkladajú slová „z 23. júla 2014“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v platnom znení“.
Odôvodnenie:
Ide o legislatívno-technickú úpravu; zjednocuje sa uvádzanie citovaného právne záväzného aktu v jeho aktuálne platnom znení.
10.V čl. I sa za bod 60 vkladá nový bod 61, ktorý znie:
„61. V § 24 ods. 2 sa za slová „preukazu a“ vkladajú slová „ak ide o držiteľa skupiny C zbrojného preukazu, skupiny D zbrojného preukazu alebo skupiny E zbrojného preukazu aj“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V nadväznosti na vloženie nového bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2022, sa primerane upraví ustanovenie o účinnosti (čl. IV).
Odôvodnenie:
Vypúšťa sa povinnosť držiteľa zbrojného preukazu skupiny A, skupiny B alebo skupiny F preukazovať dôvod pri žiadosti o vydanie nového zbrojného preukazu.
11.V čl. I bod 64 znie:
„64. V § 27 ods. 1 písm. a) sa za slovo „držať“ vkladajú slová „zbraň kategórie A, na ktorú bola držiteľovi zbrojného preukazu udelená výnimka alebo nadobudnúť na základe nákupného povolenia do vlastníctva a držať“, slová „a), b) alebo c)“ sa nahrádzajú slovami „a) c), e) a f) alebo zbraň kategórie C“ a slová „tejto zbrane“ sa nahrádzajú slovami „zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. a) až c)“.
Odôvodnenie:
Navrhovaná zmena súvisí s doplnením písmena g) do § 8 ods. 2, ktorým sa umožňuje nadobúdanie streliva s expanznou strelou držiteľovi skupiny A zbrojného preukazu. Z tohto dôvodu je potrebné vykonať zmeny aj v § 27 ods. 1, ktorý upravuje oprávnenia držiteľa skupiny A zbrojného preukazu.
12.V čl. I bode 68 § 27 ods. 5 písm. b) sa za slovo „balení“ vkladajú slová „a ak ide o zbrane uvedené v odseku 6, najviac sedem rovnakých najmenších spotrebiteľských balení“.
Odôvodnenie:
V súvislosti s umožnením streľby z vybraných zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C 27 ods. 6) držiteľmi zbrojných preukazov skupiny F (na múzejné a zberateľské účely) sa upravuje ustanovenie o oprávnení nadobúdať strelivo.
13.V čl. I sa za bod 68 vkladá nový bod 69, ktorý znie:
„69. V § 27 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Držiteľ skupiny F zbrojného preukazu starší ako 21 rokov je oprávnený držať zbraň kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. k) q), zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a) g) a i) a zbraň kategórie C uvedenú v § 6 ods. 1 písm. a) f) a h) na strelniciach v stave umožňujúcom okamžité použitie za účelom cvičnej streľby; zbraň musí byť označená značkou29e) a jej držiteľ je povinný osobne alebo
elektronicky oznámiť cvičnú streľbu policajnému útvaru najskôr tri dni a najneskôr 24 hodín pred dňom uskutočnenia cvičnej streľby.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V tejto súvislosti sa v bode 69 návrhu zákona slová „§ 27 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 7“.
V nadväznosti na vloženie nového bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2022, sa primerane upraví ustanovenie o účinnosti (čl. IV).
Odôvodnenie:
Držiteľom zbrojných preukazov skupiny F (na múzejné a zberateľské účely) sa umožňuje z vybraných zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C streľba za presne stanovených podmienok.
14.V čl. I bode 78 § 28 ods. 2 písm. b) siedmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ods. 6“.
Odôvodnenie:
Navrhovaná zmena reaguje na nový odsek 6 v § 27 umožnenie streľby držiteľovi niektorých zbraní držaných na múzejné a zberateľské účely.
15.V čl. I sa za bod 78 vkladá nový bod 79, ktorý znie:
„79. V § 28 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak v § 27 ods. 5 písm. c) alebo ods. 6 nie je ustanovené inak,“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V nadväznosti na vloženie nového bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2022, sa primerane upraví ustanovenie o účinnosti (čl. IV).
Odôvodnenie:
Navrhovaná zmena reaguje na nový odsek 6 v § 27 umožnenie streľby držiteľovi niektorých zbraní držaných na múzejné a zberateľské účely.
16.V čl. I bod 79 znie:
„79. § 28 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Ustanovenie uvedené v odseku 1 písm. h) sa nevzťahuje na úpravu zbrane na zbraň inej kategórie v dôsledku vloženia alebo vybratia zásobovacieho zariadenia uvedeného v § 4 ods. 2 písm. m), n), o) alebo písm. p) do zbrane alebo zo zbrane uvedenej v § 4 ods. 2 písm. m), n), o) alebo písm. p) držiteľom výnimky na túto zbraň.
(7) Držiteľ zbrojného preukazu je povinný oznámiť prepravcovi, že na prepravu odovzdáva zbraň alebo strelivo.“.“.
Odôvodnenie:
Doplnením nového odseku 6 sa ustanovuje výnimka z povinnosti držiteľa zbrojného preukazu, ktorý je držiteľom výnimky, oznámiť policajnému útvaru zmenu kategórie zbrane, ktorá je spôsobená vložením alebo vybratím veľkokapacitného zásobníka. Ide o situáciu, keď držiteľ výnimky napríklad vyberie zo zbrane veľkokapacitný zásobník a vloží do neho zásobník s nižšou kapacitou. V takomto prípade sa zo zbrane kategórie A stane zbraň kategórie B alebo C. Zmenu kategórie zbrane v takomto prípade nebude potrebné oznámiť policajnému útvaru.
17.V čl. I sa za bod 81 vkladá nový bod 82, ktorý znie:
„82. V § 29 ods. 2 písm. e) sa za slovo „kultúrnej“ vkladá čiarka a slovo „vzdelávacej“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V nadväznosti na vloženie nového bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2022, sa primerane upraví ustanovenie o účinnosti (čl. IV).
Odôvodnenie:
Navrhovanou zmenou sa výslovne uvádza, že zbrojná licencia skupiny E zahŕňa aj vzdelávacie účely.
18.V čl. I bode 86 § 31a sa slovo „päť“ nahrádza slovom „desať“ a za § 31a sa vkladá nový § 31b, ktorý znie:
§ 31b
Policajný útvar preverí najmenej raz za päť rokov, či fyzická osoba podnikateľ, ktorá je držiteľom zbrojnej licencie a členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá je držiteľom zbrojnej licencie spĺňajú podmienky podľa § 30 ods. 2 a či právnická osoba, ktorá je držiteľom zbrojnej licencie spĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 19 ods. 1 a podmienku spoľahlivosti podľa § 19 ods. 2 písm. a) a f).“.
Doterajší § 31b sa označuje ako § 31c.
Odôvodnenie:
Zjednocuje sa doba platnosti dokladov oprávňujúcich na nadobúdanie a držbu zbraní. Zbrojná licencia tak bude rovnako ako zbrojný preukaz vydávaná na 10 rokov s tým, že policajný útvar bude najmenej raz za 5 rokov preverovať, či nenastali dôvody na odňatie zbrojnej licencie podľa § 33 ods. 1 písm. c) a e).
19.V čl. I bod 106 znie:
„106. § 35 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8) Ustanovenie uvedené v odseku 1 písm. p) sa nevzťahuje na úpravu zbrane na zbraň inej kategórie v dôsledku vloženia alebo vybratia zásobovacieho zariadenia uvedeného v § 4 ods. 2 písm. m), n), o) alebo písm. p) do zbrane alebo zo zbrane uvedenej v § 4 ods. 2 písm. m), n), o) alebo písm. p) držiteľom výnimky na túto zbraň.
(9) Držiteľ zbrojnej licencie je povinný oznámiť prepravcovi, že na prepravu odovzdáva zbraň alebo strelivo.“.“.
Odôvodnenie:
Doplnením nového odseku 8 sa ustanovuje výnimka z povinnosti držiteľa zbrojnej licencie, ktorý je držiteľom výnimky, oznámiť policajnému útvaru zmenu kategórie zbrane, ktorá je spôsobená vložením alebo vybratím veľkokapacitného zásobníka. Ide o situáciu, keď držiteľ výnimky napríklad vyberie zo zbrane veľkokapacitný zásobník a vloží do neho zásobník s nižšou kapacitou. V takomto prípade sa zo zbrane kategórie A stane zbraň kategórie B alebo C. Zmenu kategórie zbrane v takomto prípade nebude potrebné oznámiť policajnému útvaru.
20.V čl. I, bode 155 § 55 ods. 2 sa slovo „ktorý“ nahrádza slovom „ktorá“ a slovo „povinný“ sa nahrádza slovom „povinná“.
Odôvodnenie:
Ide o legislatívno-technickú úpravu; ustanovenie sa upravuje gramaticky vo väzbe na „osobu“.
21.V čl. I, bode 165 § 58 ods. 9 sa slová iný overujúci orgán určený na základe prijatej pomoci podľa osobitného predpisu.34a)“ nahrádzajú slovami „overujúci orgán iného členského štátu na základe prijatej žiadosti o pomoc podľa osobitného predpisu.34a).
Odôvodnenie:
Ide o legislatívno-technickú úpravu; znenie ustanovenia sa precizuje v súlade s čl. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2403.
22.V čl. I bode 179 § 66 písm. c) sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. a), i)“.
Odôvodnenie:
V súlade so smernicou sa dopĺňa poskytovanie informácií aj o zbraniach uvedených v § 7 ods. 1 písm. a).
23.V čl. I bod 197 znie:
„197. Za § 72i sa vkladá § 72j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2022
(1) Zbrojný preukaz vydaný podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. januára 2022 sa považuje za zbrojný preukaz podľa tohto zákona.
(2) Zbrojná licencia vydaná podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. januára 2022 sa považuje za zbrojnú licenciu podľa tohto zákona, pričom stráca platnosť 1. februára 2031, ak jej platnosť nezanikne skôr.
(3) Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva k 1. februáru 2022 sprostredkovateľskú činnosť, je oprávnená vykonávať túto činnosť bez zbrojnej licencie do 30. apríla 2022, ak druhá veta neustanovuje inak. Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá požiadala o vydanie skupiny C zbrojnej licencie podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. februára 2022 do 30. apríla 2022, je do rozhodnutia policajného útvaru oprávnená vykonávať túto činnosť bez zbrojnej licencie.
(4) Ten, kto k 1. februáru 2022 v držbe zbraň, na ktorej držanie nebolo podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. januára 2022 potrebné mať zbrojný preukaz, zbrojnú licenciu alebo zaevidovanie zbrane a podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. februára 2022 sa zbrojný preukaz, zbrojná licencia alebo zaevidovanie zbrane vyžaduje, môže požiadať o vydanie zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo o zaevidovanie zbrane podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. februára 2022 do 31. januára 2023, ak v odseku 3 alebo odseku 5 nie je ustanovené inak; do rozhodnutia policajného útvaru alebo ministerstva je oprávnený držať takúto zbraň bez zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo preukazu zbrane. Ak tak neurobí alebo mu policajný útvar zbrojný preukaz, zbrojnú licenciu alebo preukaz zbrane nevydá, môže previesť vlastníctvo zbrane na osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. februára 2022, môže požiadať o znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane alebo môže písomne požiadať o prevedenie vlastníctva zbrane do majetku štátu; ak tak neurobí, je povinný odovzdať zbraň policajnému útvaru do úschovy (§ 39).
(5) Ten, kto k 1. februáru 2022 v držbe zbraň kategórie A, na ktorej držanie nebolo potrebné mať podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. januára 2022 výnimku udelenú ministerstvom, sa považuje za osobu, ktorej bola udelená výnimka na túto zbraň, ak je držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorá oprávňuje nadobudnutie a držbu takejto zbrane; ak nie je držiteľom takejto skupiny zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie k 1. februáru 2022, môže o takúto skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie požiadať do 31. januára 2023, pričom sa považuje do rozhodnutia policajného útvaru o žiadosti o vydanie zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie za osobu, ktorej bola udelená výnimka a je oprávnený držať túto zbraň bez zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie. Ak mu bol vydaný zbrojný preukaz alebo zbrojná
licencia, považuje sa za osobu, ktorej bola udelená výnimka. Ak nepožiada podľa prvej vety o takúto skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie alebo mu policajný útvar zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu nevydá, výnimka na držanie zbrane kategórie A zanikne 1. februára 2023, pričom môže previesť vlastníctvo zbrane na osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. februára 2022, požiadať o znehodnotenie, zničenie alebo výrobu rezu zbrane alebo písomne požiadať o prevedenie vlastníctva zbrane do majetku štátu; ak tak neurobí, je povinný odovzdať zbraň policajnému útvaru do úschovy (§ 39).
(6) Ten, kto k 1. februáru 2022 v držbe zbraň zaradenú od 1. februára 2022 medzi zbrane kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 písm. l) q), je povinný oznámiť policajnému útvaru držbu takejto zbrane do 30. júna 2022.
(7) Držiteľ skupiny E zbrojného preukazu, ktorý je držiteľom zbrane, ktorá je od 1. februára 2022 zaradená do § 4 ods. 2 písm. q) a ktorú nadobudol do 31. januára 2022 je oprávnený túto zbraň držať v stave umožňujúcom jej okamžité použitie na účel cvičnej streľby a nadobúdať strelivo do nej aj od 1. februára 2022.
(8) Výnimka na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A vydaná podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. januára 2022, sa považuje za výnimku podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. februára 2022 len na zbrane, ktoré boli na základe vydanej výnimky zaevidované do 31. marca 2022. Výnimka na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A vydaná podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. januára 2022 zaniká na tie zbrane, ktoré neboli do 31. marca 2022 na základe vydanej výnimky zaevidované.
(9) Nákupné povolenie alebo zbrojný sprievodný list vydaný podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. januára 2022 sa považuje za nákupné povolenie alebo zbrojný sprievodný list podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. februára 2022.
(10) V konaní začatom pred 1. februárom 2022, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. januára 2022.
(11) Držiteľ zbrane uvedenej v § 7 ods. 1 písm. j), ktorý nie je držiteľom zbrojnej licencie, je pred jej prevodom do iného členského štátu povinný zabezpečiť jej znehodnotenie podľa osobitného predpisu.3a) Držiteľ zbrane uvedenej v § 7 ods. 1 písm. j), ktorý je držiteľom zbrojnej licencie je pred uvedením na trh povinný zabezpečiť jej znehodnotenie podľa osobitného predpisu.3a)
(12) Držiteľ zbrojnej licencie je povinný do zriadenia elektronickej služby viesť evidenciu podľa § 14 ods. 8 a § 35 ods. 1 písm. k) prvého bodu podľa predpisov účinných do 31. januára 2022. Ministerstvo najneskôr 60 dní pred zriadením elektronickej služby zverejní na svojom webovom sídle dátum zriadenia elektronickej služby, hardvérové požiadavky a softvérové požiadavky na pripojenie sa k elektronickej službe.
(13) Držiteľ poľovného lístka je povinný do sprístupnenia evidencie podľa § 66 ods. 3 predložiť pri žiadosti o vydanie zbrojného preukazu alebo nového zbrojného preukazu platný poľovný lístok.
(14) Držiteľ zbrojnej licencie je povinný do troch mesiacov od zriadenia elektronickej služby požiadať policajný útvar, ktorý zbrojnú licenciu vydal, o zaevidovanie do elektronickej služby a do troch mesiacov od zaevidovania odovzdať policajnému útvaru evidenciu vedenú podľa § 14 ods. 1 a § 35 ods. 1 písm. k) prvého bodu tohto zákona v znení účinnom do 31. januára 2022.
(15) Na zbraň vyrobenú v členskom štáte alebo dovezenú do členského štátu do 31. januára 2022 sa vzťahuje § 37 ods. 3 v znení účinnom do 31. januára 2022; § 37 ods. 3 písm. d) v znení účinnom do 31. januára 2022 sa nepoužije na zbraň, ktorá nie je opatrená kontrolnou značkou, ale je zaevidovaná.“.
Odôvodnenie:
Vzhľadom na to, že navrhovaný dátum účinnosti uplynul je potrebné upraviť dátumy v prechodnom ustanovení. V odseku 7 sa zároveň presnejšie špecifikuje oprávnenie používať uvedenú strelnú zbraň (zbraň preradenú do kategórie A zakázaná zbraň) aj po účinnosti zákona na cvičnú streľbu a oprávnenie nadobúdať do nej strelivo.
24.V čl. I, bode 203 prílohe č. 6 sa slová „časti C“ nahrádzajú slovami „časti D“.
Odôvodnenie:
Ide o legislatívno-technickú úpravu; v texte bodu sa
označenie časti prílohy nezodpovedajúce úprave podľa návrhu zákona nahrádza označením časti prílohy, ktorá tejto úprave zodpovedá.
25.V čl. IV sa slová „1. novembra 2021“ nahrádzajú slovami „1. februára 2022“ a slová „1. júla 2022“ sa nahrádzajú slovami „1. júla 2023“.
Odôvodnenie:
Vzhľadom na to, že navrhované dátumy účinnosti uplynuli, je potrebné ich upraviť/aktualizovať .