VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-2052/202153. schôdza výboru
139
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 22. októbra 2021
k informácii o návrhu na komplexné preskúmanie poskytovania finančnej pomoci podnikateľom a živnostníkom v období pandémie úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v súvislosti s medializovanými podozreniami, že mohla byť neoprávnene vyplácaná aj tzv. schránkovým firmám
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.berie na vedomie
informáciu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky;
B.žiada
ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
bezodkladne informovať výbor o nových skutočnostiach v tomto prípade a o prijatých a plánovaných opatreniach;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať o prijatom uznesení ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Vladimír Ledecký
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lucia Drábiková
Erik Tomáš