VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE FINANCIE A ROZPOČET
Bratislava 22. október 2021
Číslo: 2047/2021
P o z v á n k a
v súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam 69. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ktorá sa uskutoční
26. októbra 2021 (t. j. utorok) o 08.30 hod.
v budove Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, v rokovacej miestnosti výboru č. 31, Námestie Alexandra Dubčeka 1.
Program :
1.Vládny návrh zákona ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 738)
odôvodní : minister dopravy a výstavby SR A. Doležal
spravodajca : poslanec NR SR P. Kremský
2.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Richardovi SULÍKOVI, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 750)
odôvodní : poverený člen skupiny poslancov – D. Muňko
spravodajca : poslanec NR SR J. Blcháč
3.Rôzne
Marián Viskupič, v.r.
predseda výboru