ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
93. schôdza
Číslo: PREDS-169/2021
381
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 21. októbra 2021
k žiadosti predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivana Fiačana z 1. júla 2021 o zaujatie stanoviska k návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade ustanovenia § 58 ods. 5, ustanovenia § 59b ods. 1 v časti “úrad verejného zdravotníctva [(§ 5 ods. 4 písm. k)] alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva 5 ods. 4 písm. k)] alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva 6 ods. 3 písm. e)]”, ustanovenia § 59b ods. 2 v časti “tento predpis sa nevzťahuje na všeobecne záväzné právne predpisy vydávané podľa odseku 1 úradom verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva”, ustanovení § 59b ods. 3, 4, 5 a 6 a ustanovenia § 63l zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. I zákona č. 286/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s Ústavou Slovenskej republiky a ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (PL. ÚS 8/2021)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. o d p o r ú č a
predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
1. zaslať stanovisko Národnej rady Slovenskej republiky,
2. súhlasiť s upustením od ústneho pojednávania;
B. p o v e r u j e
predsedu výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o prijatých záveroch.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok