ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
93. schôdza
Číslo: PREDS-138/2021
380
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 21. októbra 2021
k žiadosti predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivana Fiačana z 3. júna 2021 o zaujatie stanoviska k návrhu skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpených advokátskou kanceláriou KALLAN Legal, s.r.o., Súmračná 25, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Robert Kaliňák, na začatie konania o súlade ustanovení § 58 ods. 2 a 3 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4, čl. 16 ods. 2, čl. 20 ods. 1 a čl. 50 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 1 Dodatkového protokolu k dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s čl. 17 Charty základných práv Európskej únie v spojení s čl.52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie (PL. ÚS 1/2021)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. o d p o r ú č a
predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
súhlasiť s upustením od ústneho pojednávania;
B. p o v e r u j e
predsedu výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o prijatých záveroch.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok