VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
39. schôdza výboru
Č. PREDS-269/2021
Návrh
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
z 21. októbra 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Richardovi Sulíkovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 750)
A.súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Richardovi Sulíkovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 750),
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vysloviť nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Richardovi Sulíkovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
C.ukladá
podpredsedovi výboru
informovať gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov vo výbore.
Eva Hudecová Peter Pollák
György Gyimesi podpredseda výboru
overovateľ
Výpis zo zápisnice
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
z 21. októbra 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Richardovi Sulíkovi, poverenému riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (tlač 750)
Výbor prerokoval uvedený materiál na svojej 39. schôdzi 21. októbra 2021.
Výbor neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo súhlas požadovanej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku (za návrh hlasovali 2 poslanci, proti hlasoval 1 poslanec, hlasovania sa zdržali 4 poslanci). Z celkového počtu členov výboru 13 bolo prítomných 7 poslancov.
Peter Pollák
podpredseda výboru