NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
_____________________________________________________________________
Číslo: CRD-666/2021
490a
Spoločná správa
o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Partnerskou dohodou o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej (tlač 490) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 536 z 26. apríla 2021 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Partnerskou dohodou o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej (tlač 490) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti. Zároveň určil, aby Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti ako gestorský výbor podal Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti uznesením č. 65 z 26. apríla 2021 a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 50 z 11. mája 2021 odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Partnerskou dohodou o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej a rozhodnúť, že Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej je medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá prednosť pred zákonmi.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky návrh prerokoval 10. júna 2021, ale neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti rokoval ako gestorský výbor 21. októbra 2021 a uznesením č. 83 schválil spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 490a). Gestorský výbor zároveň určil poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Gogu za spravodajcu výboru.
Vladimíra Marcinková, v. r.
predsedníčka výboru
Bratislava 21. októbra 2021
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
č......
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ...............
k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Partnerskou dohodou o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. v y s l o v u j e s ú h l a s
s Partnerskou dohodou o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej;
B. r o z h o d l a, že
Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej je medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.