Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre európske záležitosti
48. schôdza výboru
CRD-1943-4/2021-VEZ
84.
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
z 21. októbra 2021
k transpozičnému deficitu Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
a)žiada
príslušných členov vlády Slovenskej republiky, aby v zmysle § 128 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov výboru pravidelne predkladali:
1.správu o transpozičnom deficite Slovenskej republiky - polročne;
2.správu o aproximačných nariadeniach vydaných podľa článku 120 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky č. 40/1992 Zb. v znení neskorších predpisov v uplynulom období a o ďalšom zámere ich prijímania - polročne;
3. správu o oznámeniach zasielaných Európskej komisii o transpozícii legislatívnych aktov do vnútroštátnych právnych aktov Slovenskej republiky – polročne (alternatívne prístup do databázy týchto oznámení);
4. správu o prioritách vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z Pracovného programu Európskej komisie na daný rok do 2 mesiacov od vydania Pracovného programu Európskej komisie, najneskôr však do 15. januára daného roku, spolu s identifikáciou predpokladanej dôležitosti každého návrhu pre Slovenskú republiku (vysoká/stredná/nízka);
b)ukladá
predsedníčke výboru, aby informovala predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a všetkých členov vlády Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Marián Kéry Vladimíra Marcinková
Peter Osuský predsedníčka výboru
overovateľ