Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre európske záležitosti
48. schôdza výboru
CRD-1943-3/2021-VEZ
83.
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
z 21. októbra 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
A.schvaľuje
návrh spoločnej správy o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Partnerskou dohodou o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej (tlač 490) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
B.poveruje
poslanca Ľudovíta Gogu,
aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky podal správu o výsledku prerokovania tlače 490, 461 a 489 vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky a návrhy na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k uvedeným materiálom.
Marián Kéry Vladimíra Marcinková
Peter Osuský predsedníčka výboru
overovateľ