Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre európske záležitosti
48. schôdza výboru
CRD-1943-2/2021-VEZ
82.
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
z 21. októbra 2021
k informácii o nových návrhoch právnych aktov a o predbežných stanoviskách predložených v súlade s § 58a. ods. 8 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
A.berie na vedomie
1.Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 a zrušuje smernica Rady 87/357/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES, KOM(2021)346;
2.Správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o hodnotení fungovania Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, KOM(2021)439 a predbežné stanovisko;
3.Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/790/ES, ktorým sa Poľskej republike povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, KOM(2021)441 a predbežné stanovisko;
4.Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa Nemecku povoľuje uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, KOM(2021)445 a predbežné stanovisko;
5.Správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade - Výročná správa o činnostiach Európskej únie v oblasti výskumu a technického rozvoja a monitorovaní programu Horizont 2020 v roku 2020, KOM(2021)449;
6.Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa v mene Európskej únie zaujať v Medzinárodnej rade pre obilniny v súvislosti so zmenou vymedzenia pojmu „obilie“ alebo „obilniny“ v rámci Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995, KOM(2021)450 a predbežné stanovisko;
7.Správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES, KOM(2021)451;
8.Správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o fungovaní a účinkoch nariadenia (EÚ) 2016/589 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k
2
službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce (predložená podľa článku 35 nariadenia (EÚ) 2016/589), KOM(2021)452;
9.Návrh odporúčania Rady týkajúce sa zmiešaného učenia v záujme vysokokvalitného a inkluzívneho primárneho a sekundárneho vzdelávania, KOM(2021)455 a predbežné stanovisko;
10.Odporúčanie rozhodnutia Rady o poverení začať rokovania v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť vykonávací protokol k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou, KOM(2021)456;
11.Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2009/1013/EÚ, ktorým sa Rakúskej republike povoľuje naďalej uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 168 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, KOM(2021)458 a predbežné stanovisko;
12.Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa zaujať v mene Európskej únie v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o zriadenie Technického výboru pre vodnú dopravu a multimodalitu, KOM(2021)461 a predbežné stanovisko;
13.Správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade - hodnotiaca povinné uvádzanie označovania krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu pre mäso z ošípaných, hydiny, oviec a kôz, KOM(2021)462;
14.Správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov o garančnom fonde pre vonkajšie opatrenia a jeho správe v roku 2020, KOM(2021)465;
15.Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (program Európsky zbor solidarity), KOM (2021) 466 a predbežné stanovisko;
16.Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 30 k Dohode o EHP o osobitných ustanoveniach o organizácii spolupráce v oblasti štatistiky a protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (Program pre jednotný trh), KOM(2021)467 a predbežné stanovisko;
17.Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu zriadenom Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, KOM(2021)468 a predbežné stanovisko;
18.Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (Horizont Európa), KOM(2021)469 a predbežné stanovisko;
19.Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany), KOM(2021)470 a predbežné stanovisko;
20.Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (program Kreatívna Európa), KOM(2021)471 a predbežné stanovisko;
21.Návrh rozhodnutia Rady o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačného systému v Cyperskej republike, KOM(2021)472;
3
22.Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd [Európsky sociálny fond plus (ESF+)], KOM(2021)473 a predbežné stanovisko;
23.Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (Erasmus+), KOM(2021)474 a predbežné stanovisko;
24.Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (program Digitálna Európa), KOM(2021)475 a predbežné stanovisko;
25.Správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní a výsledkoch programu Pericles 2020 na ochranu eura proti falšovaniu v roku 2020, KOM(2021)476;
26.Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1091, pokiaľ ide o príspevok Únie na integrované štatistiky fariem v medziach finančného rámca na roky 2021 – 2027, KOM(2021)477 a predbežné stanovisko;
27.Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa v mene Únie zaujať na 15. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF), KOM(2021)478 a predbežné stanovisko;
28.Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa v mene Európskej únie zaujať v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o prijatie rozpočtu Dopravného spoločenstva na rok 2022, KOM(2021)479 a predbežné stanovisko;
29.Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa zaujať v mene Európskej únie v rámci Medzinárodnej rady pre cukor, pokiaľ ide o predĺženie platnosti Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992, KOM(2021)480 a predbežné stanovisko;
30.Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/1493, ktorým sa Maďarsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 26 ods. 1 písm. a) a článkov 168 a 168a smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, KOM(2021)482 a predbežné stanovisko;
31.Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru (kodifikované znenie), KOM(2021)483 a predbežné stanovisko;
32.Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre obchod medzi Kolumbiou, Ekvádorom, Peru a EÚ, pokiaľ ide o úpravy dodatkov 2, 2A a 5 k prílohe II k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom na strane druhej, KOM(2021)484 a predbežné stanovisko;
33.Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa Taliansku v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES povoľuje uplatňovať znížené sadzby spotrebnej dane na plynový olej používaný na vykurovacie účely dodávaný v obci Campione d’Italia a na elektrinu dodávanú v tejto obci, KOM(2021)485 a predbežné stanovisko;
34.Správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa článku 26 smernice 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, KOM(2021)487;
35.Správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o výkone právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa nariadenia (EÚ) 2017/852 o ortuti, KOM(2021)488;
36.Správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní nariadenia (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, KOM(2021)489 a predbežné stanovisko;
4
37.Návrh nariadenia Rady, ktorým sa na rok 2022 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/92, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti v iných vodách, KOM(2021)491;
38.Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa v mene Európskej únie zaujať v Rade pre spoluprácu zriadenej Dohodou o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie priorít partnerstva medzi a Azerbajdžanom, KOM(2021)492 a predbežné stanovisko;
39.Správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Hodnotenie ex post projektu Európske hlavné mestá kultúry na rok 2019 (Plovdiv a Matera), KOM(2021)493 a predbežné stanovisko;
40.Správu Komisie Rade a Európskemu parlamentu - Zhrnutie ročných správ o realizácii operačných programov spolufinancovaných z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby v roku 2019, KOM)2021)494;
41.Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa v mene Európskej únie prijať v Osobitnom výbore pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva a justičnú spoluprácu zriadenom Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie lehoty uvedenej v článku 540 ods. 3 Dohody o obchode a spolupráci medzi a Spojeným kráľovstvom (Prüm), počas ktorej si možno so Spojeným kráľovstvom vymieňať profily DNA a odtlačky prstov, KOM(2021)495;
42.Správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade - 39. výročná správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o antidumpingových, antisubvenčných a ochranných opatreniach a nástrojoch na ochranu obchodu používaných tretími krajinami voči v roku 2020, KOM(2021)496 a predbežné stanovisko;
43.Správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o skúsenostiach s postupmi pri povoľovaní liekov na humánne použitie a vykonávaní dozoru nad týmito liekmi v súlade s požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch o liekoch na humánne použitie, KOM(2021)497;
44.Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa zaujať v mene Európskej únie písomným postupom účastníkov Dohody o štátom podporovaných vývozných úveroch, pokiaľ ide o spoločné stanovisko k dočasnému zníženiu minimálnej platby v hotovosti, KOM(2021)498 a predbežné stanovisko;
45.Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (Program LIFE), KOM(2021)499 a predbežné stanovisko;
46.Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa zaujať v mene Európskej únie na siedmom zasadnutí zmluvných strán Aarhuského dohovoru, pokiaľ ide o veci ACCC/C/2008/32 a ACCC/C/2015/128 týkajúce sa dodržiavania dohovoru, KOM(2021)532 a predbežné stanovisko;
47.Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa zaujať v mene Európskej únie v rámci Dohovoru o ochrane morského prostredia oblasti Baltského mora („Helsinský dohovor“) k prijatiu odporúčania na zmenu časti II prílohy III k uvedenému dohovoru, KOM(2021)534 a predbežné stanovisko;
48.Správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade týkajúca sa článku 7 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 2271/96 („nariadenie o blokovaní“), KOM(2021)535 a predbežné stanovisko;
5
49.Správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva, KOM(2021)536;
50.Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa zaujať v mene Európskej únie v rámci Medzinárodnej rady pre cukor, pokiaľ ide o zmenu Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992, KOM(2021)537 a predbežné stanovisko;
51.Správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade - 14. finančná správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o Európskom poľnohospodárskom záručnom fonde rozpočtový rok 2020, KOM(2021)538;
52.Správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade - 14. finančná správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka (EPFRV) – rozpočtový rok 2020, KOM(2021)539;
53.Správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o činnosti výborov počas roka 2020, KOM(2021)544 a predbežné stanovisko;
54.Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2021/90 z 28. januára 2021, ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Stredozemnom mori a Čiernom mori, KOM(2021)545;
55.Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy XIII (Doprava) k Dohode o EHP (Tretí a štvrtý železničný balík), KOM (2021) 546 a predbežné stanovisko;
56.Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (Program EU4Health), KOM(2021)553 a predbežné stanovisko;
57.Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 98/70/ES, pokiaľ ide o podporu energie z obnoviteľných zdrojov, a ktorou sa zrušuje smernica Rady (EÚ) 2015/652, KOM(2021)557;
58.Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej efektívnosti (prepracované znenie), KOM(2021)558;
59.Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ, KOM(2021)559;
60.Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zaistení rovnakých podmienok pre udržateľnú leteckú dopravu, KOM(2021)561;
61.Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní palív z obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkových palív v námornej doprave a o zmene smernice 2009/16/ES, KOM(2021)562;
62.Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Sociálno-klimatický fond, KOM(2021)568;
63.Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nástroji predvstupovej pomoci (IPA III) na roky 2021 2027, KOM(2021)575 a predbežné stanovisko;
64.Vykonávacie rozhodnutie Komisie o žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „ReturnthePlastics: A Citizen’s Initiative to implement an EU-wide deposit-system to recycle plastic bottles“ (Iniciatíva občanov na zavedenie celoúnijného systému
6
zálohovania a recyklácie plastových fliaš) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788, C(2021)5953;
65.Vykonávacie rozhodnutie Komisie o žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Zabezpečenie súladu spoločnej obchodnej politiky so zmluvami a dodržiavania medzinárodného práva“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788, C(2021)6607;
B.žiada v súlade s § 58a ods. 3 písm. f) rokovacieho poriadku
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 98/70/ES, pokiaľ ide o podporu energie z obnoviteľných zdrojov, a ktorou sa zrušuje smernica Rady (EÚ) 2015/652, KOM(2021)557;
C.ukladá
predsedníčke výboru
informovať o prijatom uznesení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, príslušných predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky a príslušných členov vlády Slovenskej republiky.
Marián Kéry Vladimíra Marcinková
Peter Osuskýpredsedníčka výboru
overovateľ