Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre európske záležitosti
48. schôdza výboru CRD-1943-1/2021-VEZ
81.
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
z 21. októbra 2021
k informácii o rokovaní Európskej rady, ktoré sa uskutoční 21. - 22. októbra 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
A.schvaľuje
stanoviská Slovenskej republiky na rokovanie Európskej rady, ktoré sa uskutoční 21. – 22. októbra 2021 ako ich výboru predložil predseda vlády Slovenskej republiky;
B.ukladá
predsedníčke výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu vlády Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Marián Kéry Vladimíra Marcinková
Peter Osuskýpredsedníčka výboru
overovateľ