Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
41. schôdza výboru
Číslo: CRD - 8/2021 - VHZ
124
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 25. januára 2021
k Správe o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky - Zmluvy a ich plnenia súvisiace s dostavbou tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.b e r i e n a v e d o m i e
-Správu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky - Zmluvy a ich plnenia súvisiace s dostavbou tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce;
-reakciu a opatrenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorých cieľom je zreálniť dostavbu tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce;
B.ž i a d a
ministra hospodárstva Slovenskej republiky, aby
v pravidelných mesačných intervaloch (k 10. dňu v mesiaci), do spustenia tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce, zasielal Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti správu o plnení termínov a realizácii prác na dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce;
C.ž i a d a
ministra zdravotníctva Slovenskej republiky
zohľadniť a uprednostniť kľúčových zamestnancov kritickej infraštruktúry a vybraných subjektov hospodárskej mobilizácie pri určovaní poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19;
D.s c h v a ľ u j e
pracovnú cestu poslancov Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti do jadrovej elektrárne Mochovce za účelom oboznámenia sa s aktuálnym stavom dostavby tretieho a štvrtého bloku.
Rastislav Jílek Peter K r e m s k ý, v.r.
Maroš Kondrót predseda výboru
overovatelia výboru