Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
5. schôdza výboru
K č. CRD - 676/2020
13
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
z 12. mája 2020
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
A. berie na vedomie informáciu generálneho riaditeľa RTVS k uzneseniu výboru č. 4 zo dňa 7. apríla 2020;
B. považuje vysvetlenia GR RTVS Jaroslava Rezníka k objektivite spravodajstva najmä v predvolebnom období za nedostatočné. Výbor považuje za neuspokojivé aj opatrenia na zabezpečenie objektivity spravodajstva v ďalšom období. Keďže podľa zákona 532/2010 o RTVS §3 ods. 3, programovú službu Rozhlasu a televízie Slovenska tvoria spravodajské, či publicistické programy, ktoré poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov, odstupuje Výbor NRSR pre kultúru a médiá zistenia o možnom porušení tohto zákona Rade RTVS. Zároveň žiada Radu RTVS, aby sa zaoberala témou objektivity v ďalšom období, a to napríklad zabezpečením dramaturgie vysielania spravodajských a publicistických relácií.
C. konštatuje, že v súvislosti s vysielaním komunikácie medzi vtedajším predsedom parlamentu Andrejom Dankom a Alenou Zsuzsovou došlo k neodôvodnenému zastaveniu minimálne jedného spravodajského príspevku, ktorý sa tejto komunikácie týkal. Keďže výbor považuje vysvetlenia GR RTVS Jaroslava Rezníka v tejto veci za nedostatočné, výbor konštatuje, že konaním vedenia RTVS mohlo dôjsť k cenzúre, ktorú zakazuje Ústava SR. Svoje zistenia preto odstupuje Rade RTVS, ktorú zároveň žiada o riadne prešetrenie tejto veci. Výbor žiada predložiť správu o prešetrení tejto záležitosti do 15. 6. 2020.
Jozef Pročko, v. r.Kristián Čekovský, v. r.
overovateľ výboru predseda výboru