Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
Zápisnica
zo 71. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktorá sa konala 30. apríla 2019
Prítomní:podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:posl. J. BAŠKA
posl. J. BUČEK
posl. Ľ. GALKO
posl. A. HRNČIAR
Neprítomný:
Program schôdze
10.00 hod.
1.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1338) – druhé čítanie
uvedie: D. SAKOVÁ, ministerka vnútra SR
spravodajca: posl. J. BUČEK
10.15 hod.
2.Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela (tlač 1395)
uvedie: D. SAKOVÁ, ministerka vnútra SR
spravodajca: posl. P. ŠUCA
10.30 hod.
3.Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb; KOM (2018) 212 a predbežné stanovisko predložené podľa § 58a odsek 8 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
uvedie: D. SAKOVÁ, ministerka vnútra SR
spravodajca: posl. J. BAŠKA
4.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov (tlač 1410) určenie spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie
uvedie: posl. A. HRNKO, predseda výboru
spravodajca: posl. P. ŠUCA
5.Rôzne
Schôdzu otvoril a viedol posl. A. HRNKO, predseda výboru.
-posl. G. GRENDEL podal návrh, aby počas schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ministerka vnútra SR D. SAKOVÁ, podala na neverejnom rokovaní výboru informáciu o predĺžení doby použitia osobnej ochrany bývalého predsedu vlády SR R. FICA.
Poslanci hlasovaním 6 /-/- schválili program rokovania.
K bodu 1:
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1338) druhé čítanie uviedla D. SAKOVÁ, ministerka vnútra SR.
-posl. P. ŠUCA, spravodajca výboru, prečítal návrh uznesenia, zároveň si osvojil pripomienky Odboru legislatívy a aproximácie práva K NR SR.
V rozprave vystúpili posl.: M. KRAJNIAK a M. LAURENČÍK.
Poslanci hlasovaním 7/-/- schválili pripomienky Odboru legislatívy a aproximácie práva K NR SR.
Poslanci hlasovaním 7 /-/- schválili uzn. č.187.
K bodu 2:
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela (tlač 1395) uviedla D. SAKOVÁ, ministerka vnútra SR.
-posl. P. ŠUCA, spravodajca výboru, prečítal návrh uznesenia.
V rozprave vystúpil posl. M. KRAJNIAK.
Poslanci hlasovaním 7 /-/- schválili uzn. č. 188.
K bodu 3:
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb; KOM (2018) 212 a predbežné stanovisko predložené podľa § 58a odsek 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov uviedla D. SAKOVÁ, ministerka vnútra SR.
-posl. P. ŠUCA, spravodajca výboru, prečítal návrh uznesenia.
V rozprave vystúpili posl.: M. KOTLEBA, M. KRAJNIAK, posl. A. HRNKO.
Výbor neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku (za návrh nehlasoval nikto, proti hlasovali 3 poslanci, hlasovania sa zdržali 4 poslanci ). Z celkového počtu členov výboru 11, boli prítomní 7 poslanci.
K bodu 4:
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov (tlač 1410) určenie spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie uviedol posl. A. HRNKO, predseda výboru.
-posl. P. ŠUCA spravodajca výboru, prečítal návrh uznesenia.
Poslanci hlasovaním 7/-/- schválili uzn. č.191.
Anton HRNKO
predseda výboru
Milan LAURENČÍK
overovateľ výboru
Jozef BUČEK
overovateľ výboru