;Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
Zápisnica
z 32. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktorá sa konala 20. júna 2017
Prítomní:podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: posl. J. BUČEK
posl. M. KRAJNIAK
posl. M. LAURENČÍK
Program schôdze
Informácia podpredsedu vlády a ministra vnútra SR R. KALIŇÁKA o postupe polície pri zastavovaní unikajúceho vozidla vo všeobecnosti i vzhľadom na medializovaný incident, pri ktorom zomrel 17-ročný mladík. (VYHRADENÉ)
uvedie: R. KALIŇÁK, podpredseda vlády a minister vnútra SR
spravodajca: posl. R. VAŠEČKA
Schôdzu výboru zvolal predseda výboru, na základe písomnej žiadosti 1/3 poslancov výboru, podľa § 49 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Schôdzu otvoril a viedol posl. A. HRNKO, predseda výboru.
Poslanci hlasovaním 8/-/- schválili program rokovania.
Podpredseda vlády a minister vnútra SR, R. KALIŇAK a T. GAŠPAR, prezident PZ SR informovali o postupe polícii pri zastavovaní unikajúceho vozidla vo všeobecnosti i vzhľadom na medializovaný incident, pri ktorom zomrel 17-ročný mladík.
-posl. R. VAŠEČKA, spravodajca výboru informoval o dôvodoch žiadosti poslancov zvolať schôdzu výboru.
V rozprave vystúpili poslanci: Ľ. GALKO, M. KRAJNIAK, R. VAŠEČKA,
posl. A. HRNKO, predseda výboru o 14.00 hod. rokovanie výboru prerušil, z dôvodu pokračovania schôdze NR SR.
Anton HRNKO
predseda výboru
Jozef BUČEK
overovateľ
Milan LAURENČÍK
overovateľ