z 13. februára 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2023 Z. z. a zákona č. 7/2024 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 3 sa slová „odseky 4 až 11“ nahrádzajú slovami „odseky 4 až 16“.
2. V § 3 odsek 4 znie:
„(4) Zakladateľská zmluva agentúry a jej zmeny nenadobudnú účinnosť bez súhlasu vlády.“.
3. V § 3 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.
4. V § 3 odsek 7 znie:
„(7) Členov predstavenstva agentúry volí a odvoláva členská schôdza agentúry.“.
5. V § 3 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 12, ktoré znejú:
„(8)Členov dozornej rady agentúry volí a odvoláva členská schôdza agentúry. Dozorná rada musí mať minimálne troch členov.
(9)Generálneho riaditeľa agentúry volí a odvoláva členská schôdza agentúry.
(10) Na vzdanie sa funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady a generálneho riaditeľa agentúry sa vzťahujú primerane ustanovenia osobitného predpisu.6a)
2
(11) Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva alebo generálnym riaditeľom.
(12) Stanovy agentúry a ich zmeny schvaľuje členská schôdza agentúry.“.
Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 13 až 18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
6a) § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.
6. § 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Výšku ročného členského poplatku členov agentúry schvaľuje členská schôdza.“.
7. Za § 19b sa vkladá § 19c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Ustanovenia § 3 ods. 6 11 v znení účinnom odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa vzťahujú aj na členov predstavenstva, členov dozornej rady a generálneho riaditeľa agentúry ustanovených do funkcie predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/1996 Z. z., zákona č. 447/2001 Z. z., zákona č. 522/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 445/2004 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 507/2010 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 241/2019 Z. z. a zákona č. 137/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 7a ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Obmedzenie podľa prvej vety sa neuplatní na zriadenie záložného práva podľa osobitného predpisu21f) a jeho výkon.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21f znie:
21f)Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z., zákona č. 540/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 509/2010 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z. a zákona č. 241/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Obmedzenie podľa prvej vety sa neuplatní na zriadenie záložného práva podľa osobitného predpisu19aaa) a jeho výkon.“.
3
Poznámka pod čiarou k odkazu 19aaa znie:
19aaa) Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z., zákona č. 244/2017 Z. z., zákona č. 65/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 230/2019 Z. z., zákona č. 465/2019 Z. z., zákona č. 476/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 359/2020 Z. z., zákona č. 212/2021 Z. z., zákona č. 506/2021 Z. z. a zákona č. 317/2023 Z. z. sa mení takto:
V § 15 odsek 27 znie:
„(27) Na konanie o poskytovaní podpory sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“.
Čl. V
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 215/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 141/2021 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 64/2022 Z. z., zákona č. 86/2022 Z. z., zákona č. 121/2022 Z. z. a zákona č. 151/2022 Z. Z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 182 ods. 2 sa vypúšťa písmeno r).
Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno r).
2.V § 182 ods. 2 písm. r) sa slová „a) až r)“ nahrádzajú slovami „a) až q)“.
3.V § 184b odsek 1 znie:
„(1) Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 8 môžu vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní aj prostredníctvom odborného garanta na verejné obstarávanie (ďalej len „odborný garant“).“.
4.V § 184b ods. 2 úvodná veta znie:
„(2) Ak verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 vykonáva činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta, odborný garant vykonáva vo verejnom obstarávaní tieto činnosti:“.
5.V § 184b ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.
6.V § 184b ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo odborná prax vo verejnom obstarávaní v rozsahu podľa odseku 7“.
7.V § 184b sa vypúšťajú odseky 7 a 10 až 12.
4
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8 a doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 9.
8.V § 184j odsek 2 znie:
„(2) Úrad rozhodne o vyčiarknutí zo zoznamu odborných garantov toho, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin podľa § 184b ods. 8.“.
9.V § 184j sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
10.V § 184k sa vypúšťajú odseky 2 až 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 2 a 3.
11.§ 184l a 184m sa vypúšťajú.
12.V § 184o ods. 3 písm. a) sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
13.§ 184o sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11) V zozname registrovaných osôb sa na webovom sídle úradu uverejňujú údaje uvedené v odseku 10 okrem údaja o mieste trvalého pobytu registrovanej osoby.
(12) Úrad môže registrovanej osobe pozastaviť výkon činnosti z dôvodov podľa § 184n.“.
14.§ 184p sa vypúšťa.
15.V § 185 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 184k ods. 2 4, § 184l,“ a slová „§ 184p ods. 1,“.
16. § 187n vrátane nadpisu sa vypúšťa.
Čl. VI
Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 133/2023 Z. z. a zákona č. 7/2024 Z. z. sa mení takto:
V § 21 ods. 1 písm. b) sa slová „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Úrad vlády Slovenskej republiky“.
5
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 31. marca 2024.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky