N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
IX. volebné obdobie
148
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ... 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona č. 136/1995 Z. z., zákona č. 199/1995 Z. z., zákona č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 154/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 93/2019 Z. z., zákona č. 279/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 145/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 172/2022 Z. z., zákona č. 69/2023 Z. z. a zákona č. 195/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 1 až 31 sa vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 1fb sa vypúšťajú.
2.Nad § 32 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Umiestňovanie stavieb a využívanie územia“. Súčasne sa vypúšťa nadpis pod § 32.
3.V § 32 odsek 1 znie:
„(1) Ak odsek 2 alebo odsek 3 neustanovujú inak, určiť podmienky na umiestnenie stavby a zmenu využitia územia možno územným rozhodnutím o umiestnení stavby alebo rozhodnutím o využití územia.“.
4.§ 32 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) V prípade konaní podľa § 39a ods. 4 sa podmienky na umiestnenie stavby určia stavebným povolením podľa § 66 a to na základe záväzného stanoviska orgánu územného plánovania podľa osobitného predpisu.1fd)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1fd znie:
„1fd) § 24 ods. 3, 5, 9 12, § 40a § 40c zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.“.
2
5.V § 33 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo o chránenom území či o ochrannom pásme,“.
6.V § 34 ods. 2 sa slová „V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme“ nahrádzajú slovami „V územnom konaní o umiestnení stavby a o využívaní územia“.
7.V § 35 ods. 1 sa slová „účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy“ nahrádzajú slovom „navrhovateľa“.
8.V § 35 ods. 2 poslednej vete sa vypúšťa slovo „právoplatného“.
9.V § 35 ods. 3 sa slová „alebo iného opatrenia v území 32), najmä vplyvov na životné prostredie“ nahrádzajú slovami „alebo určenia využívania územia“.
10.§ 35 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Stavebný úrad pokračuje v konaní s právnym nástupcom navrhovateľa, ak právny nástupca v priebehu konania predloží doklad preukazujúci jeho právne nástupníctvo a preukáže splnenie požiadaviek právneho vzťahu k pozemku, na ktorom byť umiestnená stavba alebo o ktorého využívanie v konaní ide a k stavbe, ktorej umiestnenie je predmetom konania v rozsahu, aký sa vzťahoval na pôvodného navrhovateľa.“.
11.V § 36 ods. 1 sa slová „žiadosť o územné rozhodnutie úplná“ nahrádzajú slovami „návrh o územné rozhodnutie úplný“.
12.V § 36 ods. 4 sa vypúšťajú slová „o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme,“.
13.V § 37 odsek 1 znie:
„(1) Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia je záväzné stanovisko orgánu územného plánovania vydaného podľa osobitného predpisu1fd) na základe posúdenia súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie príslušného stupňa.“.
14.V § 37 ods. 2 sa za slová „či vyhovuje“ vkladajú slová „všeobecným požiadavkám na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia,“.
15.V § 39a odsek 4 znie:
„(4) Stavebný úrad spojí na žiadosť stavebníka územné konanie so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe; pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny alebo zo záväzného stanoviska orgánu územného plánovania.1fd)“.
16.§ 39c a 39d sa vypúšťajú.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1i sa vypúšťa.
17.V § 40 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
18.V § 40 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
3
19.V § 41 ods. 1 sa slová „ak to umožňuje územnoplánovacia dokumentácia alebo“ nahrádzajú slovami „ak je to v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou na základe záväzného stanoviska orgánu územného plánovania vydaného podľa osobitného predpisu1fd) a ak to umožňujú“.
20.V § 41 odsek 2 znie:
„(2) Zmenu územného rozhodnutia prerokuje stavebný úrad s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi v rozsahu, v akom sa zmena týka ich práv alebo právom chránených záujmov. Na námietky a pripomienky, ktoré sa netýkajú predmetu konania, alebo o nich bolo rozhodnuté právoplatným rozhodnutím v časti, ktorého sa zmena netýka, sa neprihliada.“.
21.V § 42 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a o ochrannom pásme“.
22.V § 42 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
23.V § 43 ods. 1 sa za slovo „konštrukcia“ vkladajú slová „s vymedzenou účelovou funkciou,“.
24.V § 43 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Súbor stavieb je viac stavebných objektov tvoriacich funkčný celok. Hlavnou stavbou súboru stavieb je stavebný objekt, ktorého funkcia určuje hlavný účel stavby. Súčasťou samostatne stojacej stavby súvisiace podzemné priestory, nadzemné konštrukcie, prípojky a technické, technologické a prevádzkové vybavenie, bez ktorých by stavba nebola kompletná a spôsobilá prevádzky.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
25.V § 43 ods. 4 sa slová „podľa odseku 2“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 3“.
26.V § 43a ods. 3 písmeno c) znie:
„c) pohybová plocha vrátane jej pásov, odpútacia a dosadacia plocha a plocha konečného priblíženia a vzletu určené na vzlety, pristátia, rolovanie a státie lietadiel,“.
27.V § 43a ods. 3 písmeno h) znie:
„h) elektronické komunikačné siete a ich vedenia vrátane pasívnej infraštruktúry a pridružených prostriedkov,1ib) transformačné stanice,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ib znie:
1ib) § 2 ods. 1, 12, 13, 15, 16, 17 a 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 287/2023 Z. z.“.
28.V § 43i ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj pozemky pod všetkými stavebnými objektmi povoľovaného súboru stavieb.“.
29.V § 56 písmeno b) znie:
„b) pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí,4aaa) s výnimkou stavieb uvedených v § 55 ods. 2 písm. e), f) a g),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4aaa znie:
4aaa) § 2 ods. 15 až 17 zákona č. 452/2021 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
30.V § 56 písmeno g) znie:
4
„g) pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia alebo vedení elektronickej komunikačnej siete,4aaa) ak sa nemení ich trasa,“.
31.V § 57 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak ohlásenie stavebníka neobsahuje požadované náležitosti, stavebný úrad vyzve stavebníka na ich doplnenie. Ak ani po uplynutí lehoty určenej stavebným úradom na doplnenie ohlásenie nie je úplné, stavebný úrad podanie odloží a bezodkladne o odložení informuje stavebníka. Ak stavený úrad na podklade predložených dokladov zistí, že navrhovanou stavbou by mohli byť dotknuté práva tretích osôb alebo je potrebné určiť podmienky pre uskutočnenie stavby, určí že ohlásenú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.“.
32.§ 58 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Stavebný úrad pokračuje v konaní s právnym nástupcom stavebníka, ak právny nástupca v priebehu konania predloží doklad preukazujúci jeho právne nástupníctvo a preukáže splnenie požiadaviek právneho vzťahu k pozemku alebo k stavbe, ktoré predmetom konania v rozsahu, ktorý sa vzťahoval na pôvodného navrhovateľa.“.
33.V § 58a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak je potrebné z dôvodu zabezpečenia komplexnosti výstavby rozšíriť žiadosť podľa odseku 2 na ďalšie stavby alebo zmeny existujúcich stavieb alebo ich stavebné úpravy, ku ktorým nemá stavebník vlastnícke alebo iné právo (ďalej len „vyvolaná investícia”), stavebník k žiadosti priloží zmluvu s vlastníkom stavby vyvolanej investície o úprave vlastníckych práv ku stavbe, o spôsobe financovania stavebných prác a o prevádzke stavby po kolaudácii. Vlastník stavby vyvolanej investície alebo pozemku, na ktorom sa stavba vyvolanej investície nachádza, v konaní postavenie účastníka konania.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
34.V § 60 ods. 1 sa za slová „územného rozhodnutia“ vkladajú slová „alebo záväzného stanoviska orgánu územného plánovania podľa osobitného predpisu1fd,)“.
35.V § 60 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo záväzného stanoviska orgánu územného plánovania podľa osobitného predpisu1fd)“.
36.V § 61 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak vedie konanie pre povolenie súboru stavieb podľa § 65 ods. 2.“.
37.V § 62 ods. 1 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo podmienky záväzného stanoviska orgánu územného plánovania podľa osobitného predpisu1fd)“.
38.V § 64 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v záväznom stanovisku orgánu územného plánovania1fd)“.
39.Doterajší text § 65 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Ak je predmetom stavebného konania súbor stavieb, na povolenie ktorých je vecne príslušných viac stavebných úradov, konanie vedie a stavebné povolenie vydá stavebný úrad, ktorý je príslušný na povolenie hlavnej stavby súboru stavieb. Ostatné stavebné úrady majú v stavebnom konaní postavenie dotknutého orgánu podľa § 140a. Ak pochybnosti o príslušnosti stavebných úradov na konanie rozhodne Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
5
(3) Ak sa na pozemku, na ktorom byť realizovaná stavba nachádza iná stavba, ktorú je potrebné pre uskutočnenie stavby odstrániť, stavebný úrad spojí na žiadosť stavebníka podľa § 88 ods. 3 stavebné konanie novo navrhovanej stavby s konaním o odstránení stavby. Podmienky odstránenia stavby určí v stavebnom povolení.“.
40.V § 67 odsek 1 znie:
„(1) Stavebný úrad po vydaní stavebného povolenia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať, ak je predmetom stavebného konania súbor stavieb, na povolenie ktorých je vecne príslušných viac stavebných úradov aj týmto stavebným úradom a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si stavebný úrad ponechá. Pri líniových stavbách alebo ak je predmetom stavebného konania súbor stavieb môže zaslať obci a príslušným stavebným úradom len príslušnú časť dokumentácie.“.
41.V § 80 odsek 2 znie:
„(2) V oznámení o začatí kolaudačného konania upozorní stavebný úrad účastníkov a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská týkajúce sa skutočností, ktoré sa skúmajú v kolaudačnom konaní, môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Na námietky, ktoré sa netýkajú skutočností, ktoré sa skúmajú v kolaudačnom konaní a na námietky neuplatnené najneskôr pri ústnom pojednávaní sa neprihliadne.“.
42.V § 81 ods. 1 prvej vete sa vypúšťa slovo „najmä“ a za slovo „rozhodnutí“ sa vkladajú slová „alebo v záväznom stanovisku orgánu územného plánovania podľa osobitného predpisu1fd)“.
43.V § 84 ods. 2 v druhej vete sa slovo „úrad“ nahrádza slovami „stavebný úrad“.
44.V § 88a ods. 1 sa prvá veta nahrádza týmito vetami: „Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie o odstránení stavby pričom je povinný posúdiť možnosť dodatočného povolenia stavby. Vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 60 dní predložil žiadosť o dodatočné povolenie stavby a doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi.“.
45.V § 88a ods. 2 sa za slová „vlastník stavby“ vkladajú slová „žiadosť o dodatočné povolenie stavby a“.
46.V § 88a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak vlastník stavby predloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby a doklady podľa odseku 1, stavebný úrad pokračuje v konaní o dodatočnom povolení stavby.“.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.
47.V § 88a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Ak ide o nedokončenú stavbu, počas konania o dodatočnom povolení stavby, nesmú na stavbe prebiehať žiadne stavebné práce, ak stavebný úrad neurčil inak. Stavebný úrad umožní len uskutočnenie nevyhnutných stavebných prác, ktorých nedokončenie by ohrozilo mechanickú odolnosť a stabilitu stavby alebo jej protipožiarnu bezpečnosť, znemožnilo budúce dokončenie stavby alebo ohrozilo životné prostredie alebo zdravie ľudí alebo zvierat v okolí stavby.“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
6
48.V § 88a ods. 8 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a doklady podľa odseku 1“.
49.V § 88a ods. 10 sa slovo „7“ nahrádza slovom „9“.
50.V § 88b ods. 1 sa slová „
§ 88a ods. 1 až 6
“ nahrádzajú slovami „
§ 88a ods. 1 až 8
“.
51.§ 108 až 116 sa vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a až 10j a 10jb až 10m sa vypúšťajú.
52.§ 117a sa vypúšťa.
53.§ 117b znie:
㤠117b
(1)Ak ide o uskutočnenie stavby diaľnice a rýchlostnej cesty vykonáva pôsobnosť stavebného úradu vo veciach územného konania úrad.
(2)Ak ide o uskutočnenie stavby ktorá je významnou investíciou podľa osobitného predpisu,
10ja)
vykonáva pôsobnosť stavebného úradu vo veciach územného konania a stavebného konania úrad. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije, ak je významnou investíciou podľa osobitného predpisu
10ja)
banská stavba, banské dielo alebo stavba súvisiaca s banskou činnosťou.“.
54.V § 118 sa slová „krajský stavebný úrad“ nahrádzajú slovami „úrad“ a na konci sa pripája táto veta: „Úrad preskúmava rozhodnutia obce ako stavebného úradu mimo odvolacieho konania.“.
55.V § 119 ods. 3 sa za slovo „stavby,“ vkladajú slová „budúcim vlastníkom stavby podľa zmluvy o budúcej zmluve,“.
56.V § 120 ods. 1 sa slová „stavbách leteckých pozemných zariadení“ nahrádzajú slovami „stavbách pre letecké pozemné zariadenia“.
57.V § 120 sa za odsek 1 vkladá odsek 2, ktorý znie:
„(2) Špeciálne stavebné úrady príslušné na vydanie stavebného povolenia súboru stavieb, ak vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu na povolenie hlavnej stavby súboru stavieb podľa § 65 ods. 2.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
58.V § 120 ods. 3 druhá veta znie: „Ak sa územné rozhodnutie nevydáva, špeciálne stavebné úrady povolia stavbu alebo jej zmenu na základe záväzného stanoviska orgánu územného plánovania, ktorý overuje dodržanie zastavovacích podmienok určených územným plánom zóny alebo súlad so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie príslušného stupňa a dodržanie všeobecných požiadaviek na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia. Podmienky na umiestnenie stavby sa určia v stavebnom povolení.“.
59.§ 121 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Stavebné úrady podľa odsekov 1 a 2 postupujú v konaniach primerane podľa § 120 ods. 2 a 3.“.
60.Nadpis nad § 128 a § 128, 129 sa vypúšťajú.
7
61.§ 130 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
62.V § 131 sa vypúšťa odsek 1.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
63.V § 133 sa slová „Orgány územného plánovania a stavebné“ nahrádzajú slovom „Stavebné“ a vypúšťajú sa slová „územnoplánovaciu dokumentáciu a“.
64.V § 136 ods. 1 sa slová „pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie,“ nahrádzajú slovom „v“ a slová „stavby letísk a leteckých zariadení“ sa nahrádzajú slovami „letiskové stavby a stavby pre letecké pozemné zariadenia“.
65.V § 138 ods. 1 sa vypúšťajú slová „prípravy územnoplánovacej dokumentácie,“.
66.V § 139 ods. 3 písmeno g) znie:
„g) letiská a heliporty“.
67.§ 139a vrátane nadpisu sa vypúšťa.
68.V § 139b ods. 1 písm. a) sa za slovom „podlažie“ čiarka nahrádza slovom „a“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo majú dve nadzemné podlažia s plochou strechou a môžu mať aj jedno podzemné podlažie,“.
69.V § 139b ods. 5 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: pričom v prípade líniových stavieb sa za stavebné úpravy považuje aj výmena, zmena alebo doplnenie prvkov tvoriacich líniovú stavbu.“.
70.V § 140a ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a orgán územného plánovania príslušný na vydanie záväzného stanoviska podľa osobitného predpisu1fd)“.
71.V § 140a odsek 4 znie:
„(4) Obec ako dotknutý orgán uplatňuje v konaniach záväzný obsah územnoplánovacej dokumentácie v rozsahu podľa osobitného predpisu1fd) a ďalšie záujmy, ak jej to vyplýva z osobitných predpisov.“.
72.V § 140b sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak ide o stavebné konanie, ktoré je podľa § 39a ods. 4 spojené s územným konaním dotknutými orgánmi všetky orgány, ktoré oprávnené uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom v územnom konaní a v stavebnom konaní a orgán územného plánovania, ktorý overuje súlad so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
73.Za § 140c sa vkladá § 140d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠140d
Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie
8
(1) Stavebný úrad na žiadosť vlastníka stavby preskúma spôsobilosť stavby na užívanie, ak ide o stavbu zhotovenú a užívanú bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním od 1. januára 1990 do 31. marca 2024 a vlastník stavby preukáže, že
a) stavba svojím stavebnotechnickým stavom a vybavením zodpovedá základným požiadavkám na stavby a účelu, na ktorý ju vlastník nepretržite bez nedostatkov užíva a stavebný úrad v konaní zistí, že stavba neohrozuje život,
b) je vlastníkom pozemku alebo iné právo k pozemku a došlo k usporiadaniu pozemku podľa osobitných predpisov,
c) stavba nebola postavená v rozpore so záväznými regulatívmi funkčného využívania územia podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie alebo záujmami chránenými podľa osobitných zákonov účinných v čase zhotovenia alebo v čase preskúmania podľa toho, ktorá skutočnosť je pre vlastníka priaznivejšia,
d) stavba sa nenachádza pod elektrickým vedením alebo v jeho ochrannom pásme, alebo v ochrannom pásme, alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia, alebo že prevádzkovateľ dopravnej infraštruktúry alebo technickej infraštruktúry, v ktorej ochrannom pásme alebo bezpečnostnom pásme sa stavba nachádza, s jej umiestnením v ochrannom pásme alebo bezpečnostnom pásme súhlasí,
e) ku stavbe je vypracovaná dokumentácia skutkového stavu existujúcej stavby na účely kolaudácie, ak si vypracovanie takejto dokumentácie stavebný úrad vyžiada.
(2) Ak sa stavba nachádza v priestorovo separovanej lokalite, ktorá vytvára koncentrovanú a generačne reprodukovanú chudobu, podmienky podľa odseku 1 sa neuplatnia a stavebný úrad na žiadosť vlastníka stavby zhotovenej a užívanej bez povolenia od 1. januára 1990 do 31. marca 2024 preskúma spôsobilosť stavby na užívanie, ak vlastník preukáže, že
a) je vlastníkom pozemku alebo iné právo k pozemku a došlo k usporiadaniu pozemku podľa osobitných predpisov,
b) stavbu používa na bývanie pre vlastnú potrebu a potrebu členov svojej rodiny,
c) na základe obhliadky vykonanej stavebným úradom, stavba neohrozuje život a stavba sa nenachádza pod elektrickým vedením alebo v jeho ochrannom pásme, alebo v ochrannom pásme, alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia, alebo že prevádzkovateľ dopravnej infraštruktúry alebo technickej infraštruktúry, v ktorej ochrannom pásme alebo bezpečnostnom pásme sa stavba nachádza s jej umiestnením v ochrannom pásme alebo bezpečnostnom pásme súhlasí.
(3) Vlastník stavby môže podať žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie podľa odsekov 1 a 2 do 31. marca 2029. Žiadosť o preskúmanie nie je možné podať ak, ak sa začalo konanie o odstránení stavby podľa § 88a.
(4) Prílohou žiadosti o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie je dokumentácia potvrdzujúca skutočnosti podľa odseku 1 alebo odseku 2, vrátane záväzných stanovísk dotknutých orgánov. Stavebný úrad môže učiť, že pre posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie postačuje dokumentácia stavby v rozsahu § 104 ods. 2.
(5) Ak vlastník stavby preukáže splnenie podmienok podľa odseku 1 alebo odseku 2 stavebný úrad vydá rozhodnutie, ktorým potvrdí spôsobilosť stavby na užívanie. Na konanie o preskúmaní spôsobilosti stavby na užívanie sa primerane vzťahujú ustanovenia o kolaudácii stavieb. Rozhodnutie o spôsobilosti stavby na užívanie má účinky kolaudačného rozhodnutia.
(6) Ak stavebný úrad v konaní o preskúmaní spôsobilosti stavby na užívanie zistí na stavbe závady brániace jej užívaniu preruší konanie, nariadi vykonanie nevyhnutných úprav alebo zabezpečovacích prác v primeranej lehote.
9
(7) Ak vlastník stavby nepreukáže splnenie podmienok na vydanie rozhodnutia, ktorým potvrdí spôsobilosť stavby na užívanie, alebo stavebník v určenej lehote nevykoná nevyhnutné úpravy alebo zabezpečovacie práce, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby podľa § 88.
(8) Konanie o spôsobilosti stavby na užívanie vykonáva stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu kolaudačné rozhodnutie a ak ide o stavbu pre ktorú sa nevyžaduje kolaudácia, orgán ktorý by bol príslušný na povolenie stavby.
(9) Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa nevzťahujú na reklamné stavby.“.
74.Za § 142k sa vkladá § 142l, ktorý vrátane nadpisu znie:
„142l
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2024
(1)Územné konania a stavebné konania začaté na stavebnom úrade podľa doterajších predpisov, ktoré neboli právoplatne skončené rozhodnutím vo veci do 31. marca 2024, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2024.
(2)Konania začaté na stavebnom úrade, ktorým bol okresný úrad v sídle kraja, ktoré neboli právoplatne skončené rozhodnutím vo veci do 31. marca 2024 dokončí úrad.
(3)Stavby postavené pred 1. októbrom 1976 sa považujú za stavby postavené v súlade s platnými predpismi. Stavby postavené od 1. októbra 1976 do 31. decembra 1989 sa považujú za stavby postavené v súlade s týmto zákonom, ak sa nepretržite využívajú na svoj účel a vlastník stavby je vlastníkom pozemku, na ktorom je takáto stavba postavená, alebo iné právo k pozemku, alebo je v konaní o usporiadanie vzťahu k pozemku.“.
75.V § 143 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená a) a b).
76.Slová „krajský stavebný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017
10
Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 420/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 257/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 416/2021 Z. z., zákona č. 129/2022 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z., zákona č. 232/2022 Z. z., zákona č. 257/2022 Z. z., zákona č. 433/2022 Z. z., zákona č. 496/2022 Z. z., zákona č. 519/2022 Z. z., zákona č. 59/2023 Z. z., zákona č. 60/2023 Z. z., zákona č. 65/2023 Z. z., zákona č. 123/2023 Z. z., zákona č. 128/2023 Z. z., zákona č. 205/2023 Z. z., zákona č. 278/2023 Z. z., zákona č. 281/2023 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z., zákona č. 315/2023 Z. z., zákona č. 508/2023 Z. z. a zákona č. 530/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 52zzz sa vkladá § 52zzza, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52zzza
Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2024
Každá stavba, ktorá je súčasťou súboru stavieb tvoriacich funkčný celok,159) u ktorej stavebné konanie začalo najneskôr do 31. marca 2025, sa zaradí do odpisovej skupiny podľa § 26 ods. 1 samostatne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 159 znie:
159) § 43 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. .../2024 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 533/2021 Z. z., zákona č. 351/2022 Z. z., zákona č. 205/2023 Z. z. a zákona č. 287/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 21 ods. 9 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
2.Poznámka pod čiarou k odkazu 58a znie:
58a) § 38 ods. 2 zákona č. 200/2022 Z. z.“.
3.V § 131a sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
4.Za § 131b sa vkladá § 131c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠131c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2024
(1)Konanie o splnení podmienok podľa § 21 ods. 1 v znení účinnom do 31. marca 2024 a konanie o primeranej náhrade podľa § 21 ods. 5 v znení účinnom do 31. marca 2024, ktoré začali do 31. marca 2024 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2)Ustanovenie § 21 v znení účinnom od 1. apríla 2024 sa do 31. marca 2025 použije s týmito odchýlkami:
a)splnenie podmienok na uplatnenie práva podľa § 21 ods. 1 prvej vety posudzuje na žiadosť podniku stavebný úrad v územnom konaní o umiestnení stavby a § 21 ods. 1 tretia veta sa nepoužije,
11
b)dotknutý podnik je dotknutým orgánom v územnom konaní a v stavebnom konaní podľa osobitného predpisu147a) a vydáva záväzné vyjadrenie k existencii trás podzemných vedení alebo nadzemných vedení, rádiových trás v mieste stavby a o možnosti rušenia rádiového prenosu a § 21 ods. 10 sa nepoužije,
c)podnik poskytuje vyjadrenie a ďalšie potrebné údaje podľa § 21 ods. 12 na účely územného konania a stavebného konania,
d)vydávanie rozhodnutí o umiestnení stavby vedenia orgánmi verejnej správy nesmie byť v konflikte záujmov, ak tieto orgány vykonávajú aj činnosti súvisiace s vlastníctvom alebo prevádzkovaním verejných sietí alebo verejne dostupných služieb alebo vlastníkom dotknutých nehnuteľností a ak takýto konflikt záujmov hrozí, na určenie príslušného stavebného úradu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu;147b) § 21 ods. 13 sa nepoužije,
e)právo podniku vyplývajúce zo súhlasu alebo zmluvy sa považuje za iné právo k pozemku alebo stavbe podľa osobitného predpisu147c) a § 21 ods. 14 druhá veta sa nepoužije.
(3)Od 1. apríla 2025 sa podľa odseku 2 postupuje vo vzťahu ku stavbe, ktorá sa podľa predpisu o výstavbe dokončí podľa predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku účinných do 31. marca 2025.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 147a až 147c znejú:
147a) § 140a ods. 1 písm. c) č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
147b) § 119 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
147c) § 139 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 69/2023 Z. z., zákona č. 195/2023 Z. z., zákona č. 205/2023 Z. z. a zákona č. 272/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 písm. q) sa slová „siete a zariadenia“ nahrádzajú slovami „siete, vedenia, zariadenia a pridružené prostriedky“.
2.V § 5 písm. v) sa slová ,,zelenú infraštruktúru“ nahrádzajú slovami ,,rozvoj dopravnej infraštruktúry, technickej infraštruktúry a zelenej infraštruktúry“.
3.V § 11 písm. e) sa slová ,,územnému plánu obce“ nahrádzajú slovami ,,územného plánu obce“.
4.V § 16 ods. 5 sa slová „záväznými územnoplánovacími podkladmi“ nahrádzajú slovami „územnoplánovacími podkladmi, ktoré sa povinne využívajú“, slová „Záväznými územnoplánovacími podkladmi“ sa nahrádzajú slovami „Územnoplánovacími podkladmi, ktoré sa povinne využívajú““.
5.V § 22 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „podkladom pre vydanie záväzného stanoviska z hľadiska súladu navrhovanej stavby zo záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie je v takom prípade záväzná časť územného plánu obce alebo územného plánu mikroregiónu s dohodnutými odchýlkami.“.
6.V § 24 ods. 9 štvrtá veta znie: ,,Zároveň upovedomí stavebníka, stavebný úrad, ktorý podal podnet a dotknutý orgán územného plánovania, ktorý vydal rozporné záväzné stanovisko.“.
7.V § 25 ods. 5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: ,,to neplatí pre vzájomnú identifikáciu údajov digitálneho obrazu a súboru grafických informácií katastra
12
nehnuteľností na určenie hranice pozemkov a vykonávanie zmien hraníc pozemkov v katastri nehnuteľností.“.
8.V § 27 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
9.§ 27 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Náklady spojené s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov náklady orgánu územného plánovania, ktorý ich obstaráva. Orgán územného plánovania môže požadovať čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov za obstaranie územnoplánovacej dokumentácie od orgánov štátnej správy, orgánov samosprávnych krajov, obcí, fyzických osôb alebo právnických osôb, z ktorých podnetu, alebo ktorých potreba vyvolala obstaranie územnoplánovacej dokumentácie alebo územnoplánovacích podkladov.“.
10.V § 28 ods. 2 sa za slovami „vlastného podnetu“ vypúšťa čiarka a slová ,,vrátane podnetu zastupiteľstva samosprávneho kraja alebo obecného zastupiteľstva prijatého formou uznesenia“.
11.V § 28 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo ,,území,“ vkladajú slová ,,v rozsahu, v akom nimi disponuje a“.
12.V § 29 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová ,,a spracovateľom“.
13.V § 29 ods. 5 sa vypúšťa slovo „aj“.
14.V § 29 ods. 7 sa číslo ,,5“ nahrádza číslom ,,6“.
15.V § 30 odseky 2 až 4 znejú:
,,(2) Rozhodnutie o stavebnej uzávere možno vydať najskôr po zverejnení oznámenia o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie alebo jej zmien a doplnkov a najneskôr pred začatím prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie alebo jej zmien a doplnkov.
(3) Rozhodnutie o stavebnej uzávere musí obsahovať odôvodnenie, prečo je stavebná uzávera na zabezpečenie budúceho využívania územia podľa pripravovanej územnoplánovacej dokumentácie alebo jej zmien a doplnkov nevyhnutná a dobu, na ktorú sa stavebná uzávera vyhlasuje.
(4) V konaní o stavebnej uzávere sa účastníkom konania, ktorými vlastník nehnuteľnosti a správca nehnuteľnosti na riešenom území doručuje verejnou vyhláškou. Orgán územného plánovania zverejní rozhodnutie o stavebnej uzávere po jeho doručení účastníkom aj na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli a iným v mieste obvyklým spôsobom. Proti rozhodnutiu o stavebnej uzávere možno podať odvolanie úradu do 15 dní odo dňa doručenia.“.
16.V § 30 sa za odsek 4 vkladájú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Stavebnú uzáveru možno vyhlásiť na dobu 24 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia o stavebnej uzávere, najdlhšie však do dňa schválenia územnoplánovacej dokumentácie alebo jej zmien a doplnkov. Orgán územného plánovania môže dobu vyhlásenia stavebnej uzávery predĺžiť najviac o 12 mesiacov, a to zmenou rozhodnutia o stavebnej uzávere; na túto zmenu sa primerane použijú ustanovenia o rozhodnutí o stavebnej uzávere.
(6) Stavebná uzávera sa netýka stavby, ku ktorej bolo pred vydaním rozhodnutia o stavebnej uzávere vydané súhlasné záväzné stanovisko podľa § 24.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.
17.V § 31 ods. 5 tretej vete sa vypúšťa slovo ,,aj“.
13
18.V § 31 ods. 14 sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: ,,Nadradený dotknutý orgán môže potvrdiť alebo zmeniť stanovisko dotknutého orgánu.“.
19.V § 31 ods. 19 tretej vete sa vypúšťa slovo ,,aj“.
20.V § 32 ods. 2 sa vypúšťa štvrtá veta.
21.V § 32 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Orgán územného plánovania pri vyhodnotení evidovaných podnetov posudzuje ich aktuálnosť a mieru použitia pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.“.
22.V § 33 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
23.V § 36 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
24.V § 36 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Orgán územného plánovania, ktorý vykonáva doručenie je povinný každú takto doručovanú písomnosť zároveň zverejniť na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli a iným v mieste obvyklým spôsobom.“.
25.V § 37 sa na konci pripája táto veta: ,,V konaní o stavebnej uzávere sa nepoužijú § 26 ods. 2, § 28, § 33 ods. 2, § 43 a § 62 až 68 správneho poriadku.“.
26.V § 39 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza spojkou „a“ a pripájajú sa tieto slová: „územnoplánovacích podkladov“.
27.V § 40 odsek 4 znie:
„(4) Územnoplánovacia dokumentácia schválená podľa doterajších predpisov18) je do doby jej nahradenia územnoplánovacou dokumentáciou podľa tohto zákona podkladom na vydávanie záväzného stanoviska pre rozhodovanie o stavebnom zámere podľa zákona o výstavbe a na povoľovanie činností podľa osobitných predpisov a je aj podkladom pre obstarávanie zmien a doplnkov takejto územnoplánovacej dokumentácie postupom podľa doterajších predpisov18); najneskôr však môže byť týmto postupom oznámené začatie obstarávania zmien a doplnkov do 31. marca 2028. Pre vydávanie záväzného stanoviska podľa predchádzajúcej vety sa územný plán regiónu podľa doterajších predpisov považuje za Koncepciu územného rozvoja regiónu podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
18) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
28.V § 40 ods. 10 sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“.
29.V § 40 odsek 12 znie:
,,(12) Územnoplánovaciu dokumentáciu a všetky podklady k nej, ako aj doklady o prípadných zmenách a doplnkoch územnoplánovacej dokumentácie vypracované do 31. marca 2024 je povinný evidovať a ich ukladanie zabezpečovať orgán územného plánovania, ktorý územnoplánovaciu dokumentáciu obstarával.“.
30.§ 40 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
14
„(13) Obec vydáva k územnoplánovacej dokumentácii schválenej do 31. marca 2024 na žiadosť územnoplánovaciu informáciu, v ktorej uvedie podmienky využitia dotknutého územia a umiestňovania stavby na dotknutom území, zásady funkčného a priestorového využitia územia, priestorové a funkčné regulatívy, ako určené v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie. Územnoplánovacia informácia sa nevydáva v súvislosti s umiestnením alebo povolením navrhovanej stavby a nie je záväzným stanoviskom podľa § 24 ods. 3 5, ods. 9 12, 40a ods. 1, 4 a 6, §40b a § 40c, ani záväzným stanoviskom podľa § 24.
(14) Úrad do 1. apríla 2025 v oblasti výstavby neprevádzkuje informačný systém podľa tohto zákona v rozsahu, ktorý slúžiť na účely konaní a postupov podľa osobitného predpisu19). Informačný systém podľa tohto zákona je možné použiť na účely konaní a postupov podľa osobitného predpisu18). Údaje a informácie tvoriace obsah informačného systému o územnom plánovaní a informačného systému o výstavbe podľa osobitného predpisu18) možno použiť na účely podľa tohto zákona, ako aj na tvorbu funkcionalít a obsahu informačného systému podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
19) Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov.“.
31.Za § 40 sa vkladajú § 40a až 40c, ktoré vrátane nadpisu nad § 40a znejú:
„Osobitné prechodné ustanovenia účinné
od 1. apríla 2024
§ 40a
(1)Úrad na úseku územného plánovania do 31. marca 2025 nahrádza záväzné stanovisko orgánu územného plánovania pre rozhodovanie o povolení stavby podľa osobitného predpisu18) a na povoľovanie ostatných činností podľa osobitných predpisov1) podľa § 24 ods. 9.
(2)Do 31. marca 2025 je dotknutým orgánom štátnej správy aj orgán, ktorý sa pri prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie vrátane jej zmien a doplnkov vyjadruje z pohľadu stavieb slúžiacich na obranu štátu a stavieb slúžiacich pre bezpečnosť štátu.
(3)Územnoplánovacia dokumentácia je do 31. marca 2025 záväzným podkladom pre územné konanie, stavebné konanie a na povoľovanie činností v konaniach podľa osobitných predpisov a na projektovú činnosť.
(4)Záväzná časť územného plánu obce alebo územného plánu mikroregiónu je do 31. marca 2025 záväzná pre vydanie záväzného stanoviska podľa odsekov 1 a 6, § 24 ods. 3 5, ods. 9 12, § 40b a § 40c.
(5)Do 31. marca 2025 obec, ktorá nemá územný plán obce, vydáva na žiadosť navrhovateľa alebo stavebníka do času schválenia územného plánu vyjadrenie pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a na povoľovanie činností v konaniach podľa osobitného predpisu, ktoré má odporúčací charakter.
(6)Územnoplánovacia dokumentácia schválená podľa doterajších predpisov18) je do doby jej nahradenia územnoplánovacou dokumentáciou podľa tohto zákona podkladom na vydávanie záväzného stanoviska pre rozhodovanie v územnom konaní a stavebnom konaní, na povoľovanie činností v konaniach podľa osobitného predpisu do 31. marca 2025 a je aj podkladom pre obstaranie zmien a doplnkov takejto územnoplánovacej dokumentácie postupom podľa doterajších predpisov18); najneskôr však môže byť týmto postupom oznámené začatie obstarávania zmien a doplnkov do 31. marca 2028. Pre vydávanie záväzného stanoviska podľa predchádzajúcej vety sa územný plán regiónu podľa doterajších predpisov považuje za Koncepciu územného rozvoja regiónu podľa tohto zákona.“.
§ 40b
15
(1)Záväzné stanovisko je do 31. marca 2025 podkladom na vydanie územného rozhodnutia podľa osobitného predpisu20) alebo stavebného povolenia podľa osobitného predpisu21) a na povoľovanie činností v konaniach podľa osobitného predpisu z hľadiska súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie; § 22 ods. 5 posledná veta tým nie je dotknutá.
(2)Orgán územného plánovania ako dotknutý orgán územnej samosprávy vydáva do 31. marca 2025 záväzné stanovisko na základe žiadosti stavebníka. Orgán územného plánovania posudzuje žiadosť o záväzné stanovisko z hľadiska súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie; § 22 ods. 5 posledná veta tým nie je dotknutá. Ak zo záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie nevyplývajú požiadavky na priestorové usporiadanie územia, záväzné stanovisko možno vydať aj na základe súladu navrhovanej stavby so všeobecnými požiadavkami na priestorové usporiadanie územia.
(3)Územnoplánovacia dokumentácia najnižšieho dostupného stupňa nie je do 31. marca 2025 podkladom pre vydanie záväzného stanoviska v časti, v ktorej nie je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa.
(4)Ak líniová stavba dopravnej infraštruktúry, stavba technickej infraštruktúry a významná investícia prechádza územím viacerých obcí, príslušným orgánom územného plánovania na vydanie záväzného stanoviska do 31. marca 2025 je samosprávny kraj, ktorý posudzuje návrh na základe záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa. Ak líniová stavba dopravnej infraštruktúry, stavba technickej infraštruktúry a významná investícia prechádza územím viacerých samosprávnych krajov, samosprávne kraje sa dohodnú, ktorý z nich do 31. marca 2025 vydá záväzné stanovisko. Ak sa samosprávne kraje nedohodnú, úrad určí, ktorý samosprávny kraj je príslušný na vydanie záväzného stanoviska.
(5)Orgán územného plánovania príslušný na vydanie záväzného stanoviska vydá na žiadosť stavebníka podanú do 31. marca 2025 záväzné stanovisko v lehote do 90 dní, ak ide o stavbu dopravnej infraštruktúry, stavbu technickej infraštruktúry, stavbu jadrových zariadení, stavbu súvisiacu s jadrovým zariadením a stavbu významnej investície, inak v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti stavebníka, ak osobitný zákon22) nestanovuje inak. Ak sa orgán v určenej lehote nevyjadrí, sa za to, že vydal záväzné stanovisko, že navrhovaná stavba je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie. Na záväzné stanovisko orgánu územného plánovania vydané po lehote sa neprihliada.
(6)Záväzné stanovisko vydané na základe žiadosti podanej do 31. marca 2025 pre stavbu dopravnej infraštruktúry, stavbu technickej infraštruktúry, stavbu jadrových zariadení, stavbu súvisiacu s jadrovým zariadením a stavbu významnej investície platí päť rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi. Toto záväzné stanovisko nestráca platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o začatie konania podľa osobitného predpisu.
(7)Záväzné stanovisko vydané na základe žiadosti podanej do 31. marca 2025 je preskúmateľné úradom na základe podnetu stavebníka do dvoch mesiacov odo dňa jeho vydania a v procese konania podľa osobitného predpisu na základe podnetu stavebného úradu.
§ 40c
(1)Žiadosť o záväzné stanovisko podaná do 31. marca 2025 podľa odsekov 2 5, § 24 ods. 3 5, ods. 9 12, § 40a ods. 1 a 6, § 40b obsahuje meno a priezvisko alebo názov a adresu alebo sídlo stavebníka, popis navrhovanej stavby so stručnou charakteristikou územia, druhy a parcelné čísla dotknutých pozemkov podľa katastra nehnuteľností. Ak ide o návrh na vydanie záväzného stanoviska pre umiestnenie líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, alebo pre využitie územia, ak sa týka rozsiahleho územia, údaje o druhu pozemku a parcelné čísla sa v návrhu neuvádzajú, ale uvedie sa opis prebiehajúcich hraníc územia.
16
(2)Prílohou žiadosti podľa odseku 1 údaje svedčiace o súlade navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie a dokumentácia navrhovanej stavby minimálne v rozsahu
a) urbanistické začlenenie stavby do územia,
b) jednoduchý situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením navrhovanej stavby a jej polohy s vyznačením väzieb na okolie (ďalej len „zastavovací plán“); ak ide o návrh na vydanie záväzného stanoviska pre umiestnenie líniovej stavby alebo zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, alebo pre využitie územia, ak sa týka rozsiahleho územia zastavovací plán tvorí situačný výkres súčasného stavu územia na podklade mapového podkladu v mierke 1:10 000 1: 50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom návrhu a s vyznačením širších vzťahov k okoliu,
c) architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie,
d) vzhľad a pôdorysné usporiadanie stavby,
e) údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby,
f) údaje o požiadavkách stavby na dopravné napojenie vrátane parkovania a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia.
(3)Ak predložená žiadosť podľa odseku 1 neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, orgán územného plánovania v lehote do 15 dní od podania žiadosti vyzve stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil a upozorní ho, že inak záväzné stanovisko nevydá a žiadosť odloží. Ak stavebník nedoplní žiadosť o záväzné stanovisko požadovaným spôsobom v určenej lehote, orgán územného plánovania žiadosť odloží, o čom stavebníka bezodkladne upovedomí.
(4)Záväzné stanovisko podľa odsekov 1 3, odseku 5, § 24 ods. 3 5, ods. 9 12, § 40a ods. 1 a 6, § 40b vydané na základe žiadosti podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)meno a priezvisko alebo názov a adresu alebo sídlo stavebníka,
b)stručný popis navrhovanej stavby,
c)druhy a parcelné čísla dotknutých pozemkov navrhovanej stavby podľa katastra nehnuteľností,
d)vyjadrenie, či navrhovaná stavba je v súlade s obsahom záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie, s požiadavkami na dopravné a technické vybavenie územia spolu s odôvodnením,
e)popis záväzných podmienok na umiestnenie navrhovanej stavby z hľadiska splnenia urbanistických a architektonických požiadaviek, požiadaviek na priestorové a funkčné využitie územia a požiadaviek na verejné dopravné a technické vybavenie územia, na ktorom má byť stavba umiestnená.
(5)K záväznému stanovisku podľa odseku 4 pripojí orgán územného plánovania overený zastavovací plán.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20 až 22 znejú:
„20) § 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
21) § 39a ods. 4 a § 54 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona 237/2000 Z. z.
22) § 7d zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 205/2023 Z. z.“.
32.V § 41 prvom bode sa slová „69/2023 Z. z. a zákona č. 195/2023 Z.z.“ nahrádzajú slovami „69/2023 Z. z., zákona č. 195/2023 Z.z. a zákona č. .../2024 Z.z.“.“.
33.§ 43 znie:
㤠43
Účinnosť
17
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2023 okrem § 1 7, 9 ods. 1 písm. a) o) a ods. 2, § 10 23, § 24 ods. 3 5, ods. 9 12, § 25 34, § 36 39, § 40 ods. 1, 3 a 5 14, § 40a 40c, § 41 bodov 3 7 a 9, § 42, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024, § 9 ods. 1 písm. p), § 24 ods. 1 a 2, ods. 6 8 a § 35, § 40 ods. 2 a 4, § 41 bodov 1, 2, 8, 10 a 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2025.“.
Čl. V
Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení zákona č. 205/2023 Z. z. a zákona č. 272/2023 Z. z. sa mení takto:
1.V § 63 ods. 1 a 2 sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“.
2.V § 63 ods. 3 sa slovo „2033“ nahrádza slovom „2034“.
3.V § 65 ods. 2 až 6 sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“.
4.V § 65 ods. 7 sa slovo „2024“ nahrádza slovom „2025“ a slovo „2026“ sa nahrádza slovom „2027“.
5.V § 65 ods. 8 sa slovo „2026“ nahrádza slovom „2027“.
6.V § 65 ods. 11 sa slovo „2030“