1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
IX. volebné obdobie
111
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ... 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z. z.
Čl. I
Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „osoby, s ktorou je alebo bola táto fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu, ako aj osoby, s ktorou tejto fyzickej osobe pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, alebo osoby, s ktorou táto fyzická osoba je alebo bola v kontakte prostredníctvom svojej práce“.
2.V § 2 písmeno c) znie:
„c) kvalifikovaným oznámením oznámenie, ktoré je nevyhnutné na objasnenie závažnej protispoločenskej činnosti osoby, s ktorou je alebo bola fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu, ako aj osoby, s ktorou tejto fyzickej osobe pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, alebo osoby, s ktorou táto fyzická osoba je alebo bola v kontakte prostredníctvom svojej práce alebo nevyhnutné k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa; medzi kvalifikovaným oznámením a závažnou protispoločenskou činnosťou osoby podľa časti vety pred bodkočiarkou musí existovať vecný súvis,“.
3.V § 2 písm. k) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a slovom „pričom“ a na konci sa pripája bodkočiarka a tieto slová: „zjavné zneužitie práva urobiť oznámenie alebo kvalifikované oznámenie nepožíva právnu ochranu podľa tohto zákona“.
4.V § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 sa za slovo „skutočnosť“ vkladajú slová „s uvedením dôvodov poskytnutia ochrany a s poučením o možnosti preskúmať poskytnutie ochrany podľa odseku 5“.
5.V § 4 ods. 4 sa slová „nadriadeného prokurátora“ nahrádzajú slovami „generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“)“ a slovo „Nadriadený“ sa nahrádza slovom „Generálny“.
6.§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
2
„(5) Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva oznamovateľa, ktorému sa podľa odseku 1 poskytla ochrana, môže do 15 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1 požiadať generálneho prokurátora, aby preskúmal rozhodnutie, ktorým sa poskytla ochrana podľa odseku 1. Ak boli splnené podmienky na poskytnutie ochrany, generálny prokurátor do 15 dní od doručenia žiadosti potvrdí rozhodnutie, ktorým sa poskytla ochrana podľa odseku 1, a túto skutočnosť písomne oznámi oznamovateľovi, zamestnávateľovi a úradu. Ak neboli splnené podmienky na poskytnutie ochrany, generálny prokurátor v lehote podľa druhej vety rozhodnutie, ktorým sa poskytla ochrana podľa odseku 1, zruší.“.
7.V § 6 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva oznamovateľa, ktorému sa podľa odseku 1 poskytla ochrana, môže do 15 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1 požiadať nadriadený správny orgán, aby preskúmal rozhodnutie, ktorým sa poskytla ochrana podľa odseku 1. Ak boli splnené podmienky na poskytnutie ochrany, nadriadený správny orgán do 15 dní od doručenia žiadosti potvrdí rozhodnutie, ktorým sa poskytla ochrana podľa odseku 1, a túto skutočnosť písomne oznámi oznamovateľovi, zamestnávateľovi a úradu. Ak neboli splnené podmienky na poskytnutie ochrany, nadriadený správny orgán v lehote podľa druhej vety rozhodnutie, ktorým sa poskytla ochrana podľa odseku 1, zruší.“
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
8.V § 7 ods. 1 druhá veta znie: „Súhlas úradu sa nevyžaduje, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok, ak ide o pracovnoprávny úkon, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia zamestnávateľa, alebo ak ide o pracovnoprávny úkon, ktorý je zamestnávateľ povinný vykonať podľa osobitného predpisu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
9.V § 7 ods. 8 sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „to neplatí, ak ide o pracovnoprávny úkon podľa § 7 ods. 1 druhej vety“.
10.V § 8 ods. 1 písm. d) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
11.V § 8 ods. 1 písm. e) sa na konci pripája čiarka a slovo „alebo“.
12.V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) zrušením rozhodnutia, ktorým sa poskytla ochrana podľa tohto zákona.“.
13.§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Zánik ochrany podľa odseku 1 písm. f) generálny prokurátor alebo nadriadený správny orgán bezodkladne písomne oznámi úradu, zamestnávateľovi, orgánu, ktorý poskytol ochranu, a chránenému oznamovateľovi.“.
14.V § 12 ods. 2 prvej vete sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „to neplatí, ak ide o pracovnoprávny úkon podľa § 7 ods. 1 druhej vety“.
3
15.V § 23 ods. 1 sa slovo „a“ za slovom „spravodajstvo“ nahrádza čiarkou a za slovo „úrad“ sa vkladajú slová „a Policajný zbor“.
16.§ 24 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Rozhodnutia podľa § 4 ods. 4 a 5, § 6 ods. 4 a 5 a § 25aa ods. 3 a 4 nie preskúmateľné súdom.“.
17.Za § 25a sa vkladá § 25aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 25aa
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)Ochrana poskytnutá oznamovateľovi, ktorý je príslušníkom Policajného zboru, zaniká dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)Ochrana poskytnutá oznamovateľovi do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostáva zachovaná, len ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(3)Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva oznamovateľa, ktorému sa poskytla ochrana podľa § 4 ods. 1 alebo ods. 4 do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, môže do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona požiadať generálneho prokurátora, aby preskúmal, či je poskytnutá ochrana v súlade s podmienkami podľa odseku 2. Ak je poskytnutá ochrana v súlade s podmienkami podľa odseku 2, generálny prokurátor do 15 dní od doručenia žiadosti potvrdí rozhodnutie, ktorým sa poskytla ochrana podľa § 4 ods. 1 alebo ods. 4, a túto skutočnosť písomne oznámi oznamovateľovi, zamestnávateľovi a úradu. Ak nie je poskytnutá ochrana v súlade s podmienkami podľa odseku 2, generálny prokurátor v lehote podľa druhej vety rozhodnutie, ktorým sa poskytla ochrana podľa § 4 ods. 1 alebo ods. 4, zruší.
(4)Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva oznamovateľa, ktorému sa poskytla ochrana podľa § 6 ods. 1 alebo ods. 4 do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, môže do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona požiadať nadriadený správny orgán, aby preskúmal, či je poskytnutá ochrana v súlade s podmienkami podľa odseku 2. Ak je poskytnutá ochrana v súlade s podmienkami podľa odseku 2, nadriadený správny orgán do 15 dní od doručenia žiadosti potvrdí rozhodnutie, ktorým sa poskytla ochrana podľa § 6 ods. 1 alebo ods. 4 a túto skutočnosť písomne oznámi oznamovateľovi, zamestnávateľovi a úradu. Ak nie je poskytnutá ochrana v súlade s podmienkami podľa odseku 2, nadriadený správny orgán v lehote podľa druhej vety rozhodnutie, ktorým sa poskytla ochrana podľa § 6 ods. 1 alebo ods. 4, zruší.
(5)O žiadosti podľa § 4 ods. 4 v znení účinnom predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ktorá nebola vybavená ku dňu účinnosti tohto zákona, sa rozhodne podľa § 4 ods. 4 v znení účinnom odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(6)Ustanovenie § 24 ods. 3 sa nevzťahuje na konanie pred správnym súdom začaté a právoplatne neskončené predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.