1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“), sa predkladá ako iniciatívny materiál.
Z dôvodu zvyšujúcej sa nelegálnej migrácie na území Slovenskej republiky sa navrhuje prijať účinné opatrenia s cieľom zníženia počtu nelegálnych migrantov a okamžité obnovenie možnosti administratívneho vyhostenia týchto osôb. Nelegálna migrácia na území Slovenskej republiky neustále narastá, pričom v období od januára 2023 do júla 2023 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 17 529 cudzincov, čo v porovnateľnom období roku 2022 predstavuje nárast o 15 611 zadržaných cudzincov. V rámci tohto trendu enormného rastu, naďalej dominuje nelegálna sekundárna tranzitná migrácia zo západobalkánskej trasy, kde evidujeme nárast o 1 062,3 %, čo predstavuje až 16 934 zadržaných cudzincov.
Prvým opatrením je zmena ustanovenia, na základe ktorého je policajný útvar povinný vydať v určených prípadoch štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorého pre prekážku jeho administratívneho vyhostenia nie je možné vyhostiť, potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska, čo pôsobí ako „pull faktor“ na nelegálnych migrantov putujúcich po balkánskej trase. Novou právnou úpravou sa navrhuje možnosť jeho vydania, a takýto doklad sa nebude vydávať každému cudzincovi, najmä cudzincovi, ktorý iba migruje cez územie Slovenskej republiky do iného štátu. Týmto sa Slovenská republika z hľadiska migrácie stane menej atraktívna, čo by malo znížiť počet nelegálnych cudzincov.
Návrhom zákona sa tiež ustanovuje, kedy sa nezačne formálne správne konanie vo veci administratívneho vyhostenia. Ide o prípady, keď sa rozhodnutie o administratívnom vyhostení nemôže reálne vykonať, napríklad z dôvodu prekážok administratívneho vyhostenia. Týmto opatrením sa výrazne zníži počet správnych konaní a uvoľnia sa kapacity na boj proti nelegálnej migrácii.
Po vypuknutí mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 bola prijatá novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá v ustanovení § 131i ods. 9 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odkladá počas trvania mimoriadnej situácie výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení štátnych príslušníkov tretích krajín z nášho územia, resp. z územia členských štátov Európskej únie. Zároveň ustanovuje, že tento odklad nie je dôvodom na prepustenie zo zaistenia podľa
§ 90 ods. 2 písm. b) prvého bodu zákona o pobyte cudzincov.
Uvedené ustanovenie bolo do zákona o pobyte cudzincov zavedené z dôvodu obmedzenia cestovania, resp. presunu osôb do tretích krajín počas pandémie COVID-9 (najmä leteckou dopravou) a s tým spojenými protipandemickými opatreniami, ktoré znemožňovali výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení do krajín návratu. Pri zavedení tohto ustanovenia do zákona o pobyte cudzincov nebolo možné predpokladať, ako dlho mimoriadna situácia potrvá.
Mimoriadna situácia spojená s ochorením COVID-19 nebola do dnešného dňa v Slovenskej republike zrušená, avšak v súčasnej dobe je pandemická situácia je priaznivá
2
a umožňuje cestovanie bez obmedzení. Z toho vyplýva aj zvýšený prílev cudzincov na naše územie a taktiež aj počet vydaných rozhodnutí o administratívnom vyhostení, ktoré však nie je možné vykonať. Aj z tohto dôvodu je neúčelné a neefektívne naďalej odsúvať výkon administratívneho vyhostenia, preto sa ako jedno z opatrení navrhuje vypustiť predmetné ustanovenie zo zákona o pobyte cudzincov.
Návrh zákona nepredpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana, ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
nie
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
nie
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
nie
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
september 2023
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, ktoré dôvodom vypracovania predkladaného materiálu (dôvody majú presne poukázať na problém, ktorý existuje a je nutné ho predloženým materiálom riešiť).
Z dôvodu neustálej platnosti mimoriadnej situácie v spojitosti s ochorením COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky, ktorá k dnešnému dňu ešte stále nebola zrušená, a s tým spojenej účinnosti ustanovenia § 131i ods. 9 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, naďalej pretrváva právny stav, kedy nie je možné zabezpečovať výkon administratívnych vyhostení cudzincov z územia Slovenskej republiky.
Podľa platnej právnej úpravy policajný útvar povinnosť vydať doklad o zotrvaní na území SR, čím sa stáva zaujímavou pre nelegálnych migrantov.
Povinnosť začať konanie o administratívnom vyhostení aj v prípadoch, kedy je vopred zrejmé, že existujú prekážky administratívneho vyhostenia, je neefektívne a neúčelné.
3.Ciele a výsledný stav
3
Uveďte hlavné ciele predkladaného materiálu (aký výsledný stav má byť prijatím materiálu dosiahnutý, pričom dosiahnutý stav musí byť odlišný od stavu popísaného v bode 2. Definovanie problému).
Cieľom návrhu novely zákona o pobyte cudzincov je okamžité obnovenie výkonu administratívnych vyhostení cudzincov z územia Slovenskej republiky, ktorý bol odložený z dôvodu trvania mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19. Predmetné ustanovenie zákona o pobyte cudzincov nariaďuje odklad výkonu rozhodnutia o administratívnom vyhostení počas trvania mimoriadnej situácie. Súčasná pandemická situácia však umožňuje v praxi realizovať výkon rozhodnutí o administratívnom vyhostení cudzincov. Za účelom vyriešenia tejto situácie v čo možno najkratšom čase je nevyhnutné pristúpiť k zrušeniu predmetného ustanovenia § 131i ods. 9 zákona o pobyte cudzincov, čím by sa umožnilo realizovať výkon administratívnych vyhostení cudzincov z územia Slovenskej republiky.
Zmenou povinnosti vydať doklad o zotrvaní na území SR na možnosť jeho vydania sa Slovensko stane menej atraktívnym pre nelegálnych migrantov.
Cieľom návrhu je tiež umožniť policajnému útvaru, aby nezačínal konanie o administratívnom vyhostení v prípadoch, kedy je to neúčelné. Tým sa výrazne zníži počet správnych konaní a uvoľnia sa kapacity pre boj s nelegálnou migráciou.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny predkladaného materiálu dotknú priamo aj nepriamo:
1.Fyzické osoby
- cudzinci, ktorým bolo vydané rozhodnutie o administratívnom vyhostení, ktorého výkon bol odložený počas trvania krízovej situácie.
- nelegálni migranti
2.Ministerstvo vnútra SR (príslušné policajné útvary).
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre riešenie definovaného problému?
Neboli identifikované ani posudzované.
Nulový variant - uveďte dôsledky, ku ktorým by došlo v prípade nevykonania úprav v predkladanom materiáli a alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených v bode 3.
V prípade neprijatia predkladaného návrhu novely zákona o pobyte cudzincov by naďalej ostalo v platnosti ustanovenie § 131i ods. 9 zákona o pobyte cudzincov, čo by v praxi znamenalo pretrvávajúcu nemožnosť vykonávať rozhodnutia o administratívnom vyhostení cudzincov. Taktiež by policajný útvar bol naďalej povinný vydávať všetkým nelegálnym migrantom potvrdenie o zotrvaní na našom území, čím by nedošlo k zníženiu ich počtu. Začatie konania o administratívnom vyhostení aj v prípadoch, kedy je to neúčelné a neefektívne, by bolo plytvaním časom, silami a prostriedkami policajných útvarov, ktoré môžu využiť na boj s nelegálnou migráciou.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, či v predkladanom návrhu právneho predpisu dochádza ku goldplatingu podľa tabuľky zhody.
Áno Nie
Ak áno, uveďte, ktorých vplyvov podľa bodu 9 sa goldplating týka:
8.Preskúmanie účelnosti
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
4
Preskúmanie účelnosti navrhovaného zákona bude vykonané po troch rokoch od nadobudnutia účinnosti zákona a na základe kritérií stanovených pri tvorbe návrhu právneho predpisu.
Ide o kritéria ako napr. počet vykonaných rozhodnutí o administratívnom vyhostení a počet nezačatých konaní o administratívnom vyhostení.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
*** posudzovanie sa týka len zmien v I. a II. pilieri univerzálneho systému dôchodkového zabezpečenia s identifikovaným dopadom od 0,1 % HDP (vrátane) na dlhodobom horizonte.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
v tom vplyvy na rozpočty obcí a vyšších územných celkov
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií v prípade vybraných opatrení ***
Áno
Nie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k identifikovaným vplyvom a ich analýzam.
Návrh novely zákona nepredpokladá žiadne pozitívne ani negatívne vplyvy.
Ak predkladaný materiál marginálny (zanedbateľný) vplyv na niektorú zo sledovaných oblastí v bode 9 a z tohto dôvodu je tento vplyv označený ako žiadny vplyv, uveďte skutočnosti vysvetľujúce, prečo je tento vplyv marginálny (zanedbateľný).
Informácie v tejto časti slúžia na zhrnutie vplyvov alebo aj na vyjadrenie sa k marginálnym vplyvom a nie ako náhrada za vypracovanie príslušných analýz vybraných vplyvov.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov.
Ministerstvo vnútra SR
5
Prezídium Policajného zboru
Úrad hraničnej a cudzineckej polície
JUDr. Branislav Červenka, PhD.
tel.: 09610 50720
PhDr. Renáta Černá
tel.: 09610 50776
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.
Informačné systémy Ministerstva vnútra SR.
Štatistické údaje získané z informačných systémov Ministerstva vnútra SR.
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. 027/2023
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
V súlade s bodom 2.5. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov nebol materiál predložený na PPK.
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4 a 5.
6
B. Osobitná časť
K článku I
K bodu 1 (§ 61a ods. 6)
Navrhuje sa zmeniť povinnosť policajného útvaru vydávať doklad o zotrvaní na území Slovenskej republiky na možnosť jeho vydania. Tento doklad sa nebude vydávať každému cudzincovi, najmä nie cudzincovi, ktorý migruje cez územie Slovenskej republiky do iného štátu. Týmto opatrením sa Slovenská republika pre nich z hľadiska migrácie stane menej atraktívna, čo by malo znížiť počet nelegálnych cudzincov.
K bodu 2 (§ 77 ods. 3)
Návrhom zákona sa ustanovuje, kedy sa nezačne formálne správne konanie vo veci administratívneho vyhostenia. Pôjde o prípady, keď sa rozhodnutie o administratívnom konaní nemôže reálne vykonať, napríklad z dôvodu prekážok administratívneho vyhostenia. Týmto opatrením sa výrazne zníži počet správnych konaní a uvoľnia sa kapacity na boj proti nelegálnej migrácii.
K bodu 3 (§ 131i ods. 9)
Navrhuje sa vypustiť ustanovenie § 131i ods. 9 zákona o pobyte cudzincov, na základe ktorého je na čas trvania mimoriadnej situácie pozastavené vykonávanie rozhodnutí o administratívnom vyhostení štátnych príslušníkov tretích krajín z územia Slovenskej republiky, resp. z územia členských štátov Európskej únie. Vzhľadom na zlepšenie pandemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 a zrušenie takmer všetkých obmedzení, je v súčasnej dobe možné realizovať tieto nútené odsuny. Keďže mimoriadna situácia na našom území stále pretrváva, zrušenie tohto ustanovenia umožní policajnému útvaru bezodkladne zrealizovať výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení všetkých cudzincov, u ktorých to v súčasnosti nie je možné.
K čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia z dôvodu, aby bolo možné neodkladne začať realizovať navrhnuté opatrenia na zníženie počtu nelegálnych migrantov ako aj odložené výkony rozhodnutia o administratívnom vyhostení štátnych príslušníkov tretích krajín bez legálneho pobytového statusu na území Slovenskej republiky alebo členských štátov Európskej únie.
V Bratislave 6. septembra 2023
Ľudovít Ódor v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Ľudovít Ódor v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
poverený riadením
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky