NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-883/2023
2409
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. júna 2023
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča a Petra Kremského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1597)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča a Petra Kremského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení schváleného doplňujúceho návrhu.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter V o n s v. r.
Jana V a ľ o v á v. r.