1
z 28. júna 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I.
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 391/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 124/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 374/2021 Z. z., zákona č. 485/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 199/2022 Z. z., zákona č. 232/2022 Z. z., zákona č. 345/2022 Z. z., zákona č. 352/2022 Z. z., zákona č. 376/2022 Z. z., zákona č. 400/2022 Z. z., zákona č. 401/2022 Z. z. a zákona č. 96/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa výlučne na účely poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie považuje bez ohľadu na splnenie podmienky podľa prvej vety aj fyzická osoba podľa § 14 ods. 5.“.
2
2. V § 11 ods. 1 písm. f), ods. 3 a 14 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
3. V § 14 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na opatrovanie je aj fyzická osoba, ktorou je maloletý pacient s onkologickým ochorením, maloletý pacient s hematoonkologickým ochorením alebo maloletý pacient zaradený do transplantačného programu. Dĺžku odkázanosti na opatrovanie určí posudkový lekár v rozmedzí od 1 mesiaca do 12 mesiacov od ukončenia aktívnej liečby tejto fyzickej osoby. Aktívnou liečbou sa rozumie podávanie onkologickej alebo hematoonkologickej liečby. Posudkový lekár je viazaný odborným názorom ošetrujúceho lekára danej fyzickej osoby. Ustanovenia osobitného predpisu10) sa nepoužijú.“.
Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 12.
4. V § 16 ods. 2 sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.
5. V § 18 ods. 5 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“ a slová „ods. 11“ sa nahrádzajú slovami „ods. 12“.
6. V § 18 ods. 18, v § 41 ods. 11, v § 57 ods. 1 písm. d) a v prílohe č. 15 sa číslica „39 833“ nahrádza číslicou „50 000“.
7. V § 34 ods. 7 sa číslica „6 638,79“ nahrádza číslicou „13 277,58“ a číslica „8 298,48“ sa nahrádza číslicou „16 596,96“.
8. V § 34 ods. 8 a 11 a v prílohe č. 13 sa číslica „13 277,57“ nahrádza číslicou „26 555,14“.
9. V § 35 ods. 5 a 7 a v § 37 ods. 8 sa číslica „6 638,79“ nahrádza číslicou „13 277,58“.“.
10. V § 40 ods. 1 sa za slová „odkázaná na opatrovanie“ vkladajú slová „alebo fyzickú osobu podľa § 14 ods. 5“ a slová „odsekoch 3 a 4“ sa nahrádzajú slovami „odsekoch 4 a 5“.
11. V § 40 ods. 1sa vypúšťa druhá veta a tretia veta.
12. V § 40 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Peňažný príspevok na opatrovanie sa nevypláca, ak sa na fyzickú osobu podľa § 14 ods. 5 vypláca materské, rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa.“.
Doterajšie odseky 3 až 19 sa označujú ako odseky 4 až 20.
13. V § 40 ods. 6 a 15 sa slová „odsekoch 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekoch 4 a 5“.
14. V § 40 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
15. V § 40 ods. 10 a 11 sa slová „odsekov 7 a 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 8 a 9“.
3
16. V § 42 ods.7 a 8 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
17. V § 43 ods. 2 a 3 sa slová „ods. 12 a 14“ nahrádzajú slovami „ods. 13 a 15“.
18. V § 51 písm. h) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
19. V § 52 písm. s) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
20. Za § 67n sa vkladá § 67o, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 67o
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. augusta 2023
(1)Konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu začaté pred 1. augustom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené do 31. júla 2023, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2023. O zmene výšky peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, peňažného príspevku na úpravu bytu a peňažného príspevku na úpravu rodinného domu, na ktorý vznikol nárok pred 1. augustom 2023 a trvá aj po 31. júli 2023, rozhodne príslušný orgán do 31. augusta 2023; takéto rozhodnutie sa len vyznačí v spise a poskytne sa príslušné plnenie.
(2)Ak konanie o peňažnom príspevku na opatrovanie, ktorý je priznaný od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vyplatený posledný rodičovský príspevok podľa § 40 ods. 1 tretej vety v znení účinnom do 31. júla 2023, bolo právoplatne skončené do 31. júla 2023, úrad rozhodne o peňažnom príspevku na opatrovanie za obdobie od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na opatrovanie do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, od ktorého je peňažný príspevok na opatrovanie priznaný.
(3)Konanie o peňažnom príspevku na opatrovanie podľa odseku 2 sa začína na podnet úradu.“.
4
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2023 okrem čl. I bodov 1 5, bodu 10 a bodov 12 až 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2024.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky