Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
136. schôdza
853/2023
490
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 28. júna 2023
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1555a) a
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1555a)
B.p o v e r u j e
spoločného spravodajcu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Lehotského, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Marián Viskupič
predseda výboru
Tomáš Lehotský
náhradný overovateľ výboru