VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE HOSPODÁRSKE ZÁLEŽITOSTI
152. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1496/2023 VHZ
Záznam
K návrhu spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Karola Galeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1635) bola zvolaná 152. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti na 27. júna 2023.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda výboru
overovateľ výboru
Peter L i b a
Maroš K o n d r ó t