Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD - 937/2023
1635a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Karola Galeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1635) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1698 z 18. apríla 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
2
III.
Návrh zákona odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 444 z 19. júna 2023.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona prerokoval, avšak o návrhu uznesenia nehlasoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
IV.
Z uznesenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uvedeného pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I v bode 6. sa slová „§ 96l“ nahrádzajú slovami „§ 96m“ a slová „§ 96m“ sa nahrádzajú slovami „§ 96n“.
Preznačenie prechodného ustanovenia v nadväznosti na zákon č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy, ktorým sa v čl. LI 12. bode vkladá nový § 96m.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
2.V čl. I v bode 6 v § 96m ods. 5 sa slovo „zaháji“ nahrádza slovom „začne“
Oprava nesprávne požitého slova.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
3.V čl. I v bode 6 v § 96m sa vypúšťa odsek 6. V tejto súvislosti sa v ustanovení o účinnosti ustanoví účinnosť čl. I bodu 4 § 14a ods. 6 na 1. januára 2024.
Odloženie účinnosti § 14a ods. 6 je potrebné uviesť v ustanovení
o účinnosti.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
4.V čl. II sa na konci dopĺňa veta, ktorá znie:
„Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 9.“.
3
Preznačenie odseku nasledujúceho po vypúšťaných odsekoch v § 5.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
V.
K návrhu spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Karola Galeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1635) bola zvolaná 152. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti na 27. júna 2023.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti zároveň určil za spravodajcu výboru poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Vonsa, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výboru.
Bratislava 27. júna 2023
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti