1
z 21. júna 2023
o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)podmienky prevádzkovania verejnej osobnej dopravy,
b)práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich,
c)zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia dopravnými službami vo verejnom záujme1) v pravidelnej doprave,
d)pôsobnosť orgánov verejnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)dopravcom prevádzkovateľ cestnej dopravy, dráhový podnik alebo iný podnikateľ,2) ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie linky, licencie3) alebo iného oprávnenia, ktoré ho oprávňuje na poskytovanie dopravných služieb na základe zmluvy o preprave osôb,4)
1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007) v platnom znení.
2) Napríklad § 7 ods. 5 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z.
3) § 10 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 432/2013 Z. z.
2
b)dopravným prostriedkom autobus, autokar, iné cestné motorové vozidlo a prípojné vozidlo5) konštruované a vybavené na prepravu osôb, dráhové vozidlo alebo plavidlo,
c)objednávateľom orgán verejnej správy, ktorý je podľa tohto zákona povinný organizovať a zabezpečovať dopravnú obslužnosť územia v pravidelnej doprave,
d)organizátorom obchodná spoločnosť založená na účel vzniku a prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému, ktorá spĺňa podmienky podľa § 24 ods. 3,
e)dopravnými službami preprava cestujúcich a ich batožiny a s tým súvisiace služby, najmä informačné služby poskytované cestujúcim, systém rezervácie a predaja cestovných lístkov a miesteniek, služby poskytované cestujúcim pred začiatkom prepravy, počas prepravy a po nej.
DRUHÁ ČASŤ
PREVÁDZKOVANIE VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY
§ 3
Verejná osobná doprava
(1) Prevádzkovať verejnú osobnú dopravu možno na účely tohto zákona ako
a)autobusovú dopravu,
b)železničnú dopravu,
c)mestskú trolejbusovú dopravu a mestskú električkovú dopravu (ďalej len „mestská dráhová doprava“),
d)dopravu na špeciálnych dráhach,
e)dopravu na lanových dráhach a
f)lodnú dopravu.
(2) Verejnú osobnú dopravu podľa odseku 1 možno prevádzkovať ako pravidelnú dopravu, osobitnú pravidelnú dopravu alebo príležitostnú dopravu.
(3) Prevádzkovať verejnú osobnú dopravu možno na účely tohto zákona aj ako taxislužbu6) a objednávateľ môže vo verejnom záujme objednať dopravné služby podľa § 28 ods. 3.
§ 4Prepravný poriadok
(1) Prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy s cestujúcim a podmienky platné pri preprave, najmä
a)druh prevádzkovanej dopravy,
b)rozsah práv a povinností dopravcu v pravidelnej doprave,
c)spôsob rezervácie a predaja cestovných lístkov a miesteniek na staniciach, zastávkach, v dopravných prostriedkoch, alebo elektronickými médiami v elektronickom rezervačnom a predajnom systéme,
d)spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave osôb,
e)spôsob objednávania príležitostnej dopravy,
§ 12 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4) § 760 Občianskeho zákonníka.
5) § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 429/2022 Z. z.
6) Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
3
f)rozsah práv a povinností cestujúcich pred začatím prepravy, počas prepravy a bezprostredne po skončení prepravy, ako aj pri neuskutočnení, nedokončení alebo omeškaní prepravy a postup uplatňovania nárokov vyplývajúcich z nedodržania podmienok prepravy,
g)rozsah osobitných práv a povinností cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou7) vrátane sprevádzajúcich osôb, ako aj dôchodcov, detí, žiakov a študentov (ďalej len „vybraná skupina cestujúcich“),
h)podmienky prepravy príručnej batožiny, cestovnej batožiny, zásielok a živých spoločenských zvierat,8)
i)podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím,
j)pravidlá platnosti cestovných lístkov a miesteniek a spôsob preukazovania zaplateného cestovného pri kontrole a možnosti náhrady za stratu cestovného lístka v pravidelnej doprave,
k)postup pri kontrole cestovných lístkov v pravidelnej doprave, práva a povinnosti zamestnancov dopravcu oprávnených kontrolovať cestovné lístky (ďalej len „oprávnený zamestnanec dopravcu“) a spôsob sankcionovania cestujúcich bez platného cestovného lístka a vymáhania cestovného,
l)reklamačný poriadok,
m)tarifu cestovného.
(2) Odsek 1 sa nevzťahuje na dopravcu, ktorý poskytuje dopravné služby na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme (ďalej len „zmluva o dopravných službách“). Prepravný poriadok dopravcu podľa prvej vety určuje objednávateľ s obsahom podľa vzorového prepravného poriadku.
(3) Ak dopravca sám alebo spoločne s iným dopravcom poskytuje dopravné služby ako súčasť integrovaného dopravného systému alebo ako súčasť mestského dopravného systému, môže mať jeden prepravný poriadok pre celý dopravný systém.
(4) Ak dopravca poskytuje dopravné služby na komerčnom základe a na základe zmluvy o dopravných službách, môže mať jeden spoločný prepravný poriadok alebo pre každý druh poskytovaných dopravných služieb samostatný prepravný poriadok.
(5) Prepravný poriadok musí byť zverejnený na webovom sídle dopravcu a iným vhodným spôsobom.
(6) V prepravnom poriadku musí byť uvedený deň začiatku platnosti, pričom prepravný poriadok musí byť zverejnený spôsobom podľa odseku 5 najneskôr pred dňom začatia jeho platnosti.
7) Čl. 3 písm. j) a kapitola III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011).
Čl. 3 písm. a) a kapitola II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334,17. 12. 2010).
Čl. 3 ods. 21 a kapitola V nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/782 z 29. apríla 2021 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 172, 17.5.2021)
8) § 3 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 283/2020 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.
4
(7) Uzatvorením zmluvy o preprave osôb sa prepravný poriadok stáva záväzným pre účastníkov tejto zmluvy.
(8) Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa reklamačného poriadku preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia.
(9) Na dopravcu, ktorý prevádzkuje taxislužbu na základe zmluvy o dopravných službách, sa ustanovenia odsekov 2 až 8 vzťahujú rovnako.
§ 5
Pravidelná doprava
(1) Pravidelnou dopravou je pravidelne sa opakujúce poskytovanie prepravných služieb na určenej trase dopravnej cesty, pri ktorom cestujúci nastupujú a vystupujú na vopred určených zastávkach, a ktorých dopravca prepravuje podľa vopred vyhlásených prepravných podmienok, zverejneného cestovného poriadku a tarify.
(2) Pravidelnú dopravu možno prevádzkovať ako mestskú dopravu, regionálnu dopravu a diaľkovú dopravu. Pravidelnú dopravu možno prevádzkovať aj ako dopravu na špeciálnych dráhach a dopravu na lanových dráhach bez ohľadu na jej sezónnosť.
§ 6Povolenie na prevádzkovanie autobusovej linky alebo linky mestskej dráhovej dopravy
(1) Povolením na prevádzkovanie autobusovej linky alebo linky mestskej dráhovej dopravy (ďalej len „povolenie na prevádzkovanie linky“) sa zriaďuje autobusová linka alebo linka mestskej dráhovej dopravy a jej udelením vzniká prevádzkovateľovi dopravy povinnosť prevádzkovať na nej pravidelnú autobusovú dopravu alebo mestskú dráhovú dopravu. Na zriadenie medzinárodnej autobusovej linky a na vznik oprávnenia prevádzkovať na nej pravidelnú medzinárodnú dopravu je potrebné povolenie podľa osobitného predpisu9) alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2) Na každú autobusovú linku alebo linku mestskej dráhovej dopravy je potrebné samostatné povolenie na prevádzkovanie linky. Ak ide v regionálnej autobusovej doprave alebo v mestskej autobusovej doprave o skupinu liniek jedného prevádzkovateľa pravidelnej dopravy, ktorými zabezpečuje dopravnú obslužnosť územia, možno na ich zriadenie a prevádzkovanie udeliť jedno povolenie na prevádzkovanie linky. Na prevádzkovanie liniek jedného prevádzkovateľa pravidelnej dopravy v mestskej autobusovej doprave a mestskej dráhovej doprave postačuje jedno povolenie na prevádzkovanie linky.
(3) Povoliť zriadenie autobusovej linky alebo linky mestskej dráhovej dopravy a udeliť povolenie na jej prevádzkovanie možno, ak
a) je žiadateľ
1. v autobusovej doprave držiteľom povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy10) alebo licencie Spoločenstva,11)
9) Čl. 6 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009) v platnom znení.
10) § 5 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z.
Kapitola III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
11) § 5 ods. 2 zákona č. 56/2012 Z. z.
Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1073/2009 v platnom znení.
5
2. v mestskej dráhovej doprave držiteľom licencie,12)
b) prevádzkovanie pravidelnej dopravy na celej trase navrhovanej linky umožňuje technický stav, priepustnosť infraštruktúry a bezpečnosť a plynulosť premávky,
c) je zriadenie linky v súlade s plánom dopravnej obslužnosti, alebo ak na jej zriadení je záujem príslušného správneho orgánu s prihliadnutím na záujem obcí, zamestnávateľov alebo verejnosti,
d) žiadateľ vlastnú alebo prenajatú technickú základňu potrebnú na obsluhu autobusovej linky alebo linky mestskej dráhovej dopravy a na prevádzkovanie pravidelnej dopravy na nej podľa cestovného poriadku,
e) udelenie povolenia na prevádzkovanie autobusovej linky nevytvára negatívny vplyv na plnenie záväzkov vyplývajúcich z platných zmlúv o dopravných službách.
(4) V rozhodnutí o udelení povolenia na prevádzkovanie linky môže príslušný správny orgán žiadateľovi uložiť povinnosť
a) používať určitý druh alebo typ dopravného prostriedku vzhľadom na jeho vek, pohon, prepravnú kapacitu, vybavenie alebo technickú úroveň,
b) zabezpečiť v súlade s plánom dopravnej obslužnosti nadväznosť cestovného poriadku autobusovej linky alebo linky mestskej dráhovej dopravy prevádzkovanej vo verejnom záujme na cestovný poriadok iného druhu dopravy, najmä železničnej dopravy, s cieľom obmedziť paralelné trasy a súbežné spoje; to neplatí, ak ide o jednorazovú prepravu veľkého počtu cestujúcich, najmä pri kultúrnych, športových alebo iných verejných podujatiach,
c) používať zastávku iba na nastupovanie alebo na vystupovanie cestujúcich, alebo vymedziť konkrétne zastávky, medzi ktorými je zakázané prepravovať cestujúcich,
d) zabezpečiť informačné služby pre cestujúcich alebo systém objednávania a predaja cestovných lístkov vrátane predaja s využitím elektronického média a elektronického systému.
(5) Povolenie na prevádzkovanie linky sa udeľuje najviac na desať rokov. Platnosť povolenia na prevádzkovanie linky možno na žiadosť jeho držiteľa predĺžiť, a to aj opakovane, ak sa nezmenili podmienky, ktoré viedli k jeho udeleniu.
(6) Platnosť povolenia na prevádzkovanie linky zaniká uplynutím času, na ktorý bolo udelené, alebo jeho odňatím. Ak držiteľom povolenia na prevádzkovanie linky je fyzická osoba, platnosť povolenia na prevádzkovanie linky zaniká aj dňom smrti jeho držiteľa; prevádzkovať linku môže dočasne dedič alebo iná osoba, a to najviac na tri mesiace. Ak takáto osoba do troch mesiacov odo dňa smrti držiteľa povolenia na prevádzkovanie linky požiada o udelenie povolenia a spĺňa požiadavky na jeho udelenie, príslušný správny orgán jej ho udelí.
(7) Zmena povolenia na prevádzkovanie linky sa vyžaduje na dočasné prenechanie autobusovej linky alebo linky mestskej dráhovej dopravy inému dopravcovi, na trvalú zmenu trasy autobusovej linky alebo linky mestskej dráhovej dopravy alebo na zmenu spôsobu jej prevádzkovania využitím vykonávajúceho dopravcu alebo subdodávateľa. Povoliť zmenu povolenia na prevádzkovanie linky na žiadosť jeho držiteľa možno, ak sa tým zabezpečí dodržanie podmienok udeleného povolenia na prevádzkovanie linky podľa odsekov 3 a 4.
(8) Ak sa pravidelná doprava prevádzkuje na základe zmluvy o dopravných službách a došlo k zmene podstatných podmienok podľa odsekov 3 a 4, za ktorých bolo vydané povolenie na prevádzkovanie linky, príslušný správny orgán, ktorý takéto povolenie udelil, ho môže
12) § 10 zákona č. 514/2009 Z. z. v znení zákona č. 432/2013 Z. z.
6
zmeniť; zmenou povolenia sa rozumie aj zriadenie novej linky alebo zrušenie linky. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa prvej vety nemá odkladný účinok.
(9) Povolenie na prevádzkovanie linky je trvalo neprenosné na inú osobu. Na trvalý prevod linky na iného dopravcu pravidelnej dopravy je potrebné odňatie povolenia na prevádzkovanie linky doterajšiemu držiteľovi a udelenie povolenia na prevádzkovanie linky inému žiadateľovi.
(10) Na zrušenie autobusovej linky alebo linky mestskej dráhovej dopravy je potrebné odňať povolenie na prevádzkovanie linky jeho držiteľovi.
(11) Príslušný správny orgán odníme povolenie na prevádzkovanie linky jeho držiteľovi, ak
a) mu bolo odňaté povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy10) alebo odňatá licencia Spoločenstva,11) alebo odňatá licencia,12) ak ide o prevádzkovanie linky mestskej dráhovej dopravy,
b) na jeho podnik bol vyhlásený konkurz alebo bol návrh na jeho vyhlásenie zamietnutý pre nedostatok majetku alebo vstúpil do likvidácie alebo bolo začaté konanie o reštrukturalizácii,
c) ďalej nie je schopný vykonávať pravidelnú dopravu z technických alebo personálnych dôvodov,
d) bez preukázateľných objektívnych dôvodov
1. nezačal na autobusovej linke alebo linke mestskej dráhovej dopravy prevádzkovať pravidelnú dopravu podľa cestovného poriadku do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na prevádzkovanie linky; to neplatí, ak zo zmluvy o dopravných službách vyplýva neskorší deň začatia prevádzkovania pravidelnej dopravy, alebo
2. prestal prevádzkovať pravidelnú dopravu podľa cestovného poriadku na viac ako 15 pracovných dní,
e) prevádzkovanie pravidelnej dopravy na autobusovej linke alebo linke mestskej dráhovej dopravy dlhodobo neumožňuje technický stav a kapacita zastávok a infraštruktúry verejnej dopravy,
f) závažným spôsobom alebo opakovane napriek upozorneniu príslušného správneho orgánu alebo orgánu odborného dozoru porušuje povinnosti dopravcu pravidelnej dopravy podľa tohto zákona alebo povinnosti vyplývajúce z povolenia na prevádzkovanie linky a prepravného poriadku,
g) o jeho odňatie sám požiadal,
h) bola na autobusovú linku alebo linku mestskej dráhovej dopravy vyhlásená verejná obchodná súťaž alebo verejné obstarávanie a dopravca, ktorý udelené povolenie na prevádzkovanie linky, nebol v tejto súťaži alebo v tomto verejnom obstarávaní úspešný, alebo
i) autobusová linka tvorí súčasť zmluvy o dopravných službách podľa § 29 ods. 1 písm. a) alebo rozhodnutia podľa § 29 ods. 1 písm. b) a s dopravcom, ktorý udelené povolenie na prevádzkovanie linky, bola pôvodná zmluva o dopravných službách ukončená alebo zanikla uplynutím času a tento dopravca nie je zmluvnou stranou zmluvy o dopravných službách podľa § 29 ods. 1 písm. a) alebo adresátom rozhodnutia podľa § 29 ods. 1 písm. b).
(12) Pravidelnú vnútroštátnu dopravu, ktorú vykonáva dopravca so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike ako časť pravidelnej medzinárodnej autobusovej dopravy, možno povoliť podľa osobitného predpisu9) a len so súhlasom príslušných správnych orgánov v územných obvodoch na trase autobusovej linky. Ak príslušný správny orgán podľa prvej vety súhlas neudelí, doloží k nesúhlasnému stanovisku podrobnú analýzu podľa osobitného predpisu.13)
13) Čl. 8 ods. 4 písm. d) a e) nariadenia (ES) č. 1073/2009 v platnom znení.
7
§ 7Žiadosť o udelenie alebo zmenu povolenia na prevádzkovanie linky
(1) Žiadosť o udelenie alebo zmenu povolenia na prevádzkovanie linky podľa § 6 obsahuje
a) údaje o žiadateľovi v rozsahu
1. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu obvyklého bydliska, ak ide o fyzickú osobu,
2. obchodné meno, adresu sídla, právnu formu, identifikačné číslo organizácie a predmet činnosti, ak ide o právnickú osobu,
3. obchodné meno, adresu miesta podnikania, právnu formu, identifikačné číslo organizácie a predmet podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
b) ak ide o autobusovú linku
1. titul, meno a priezvisko vedúceho dopravy, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a údaj, či ide o zamestnanca v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, o manažéra na základe manažérskej zmluvy, o spoluvlastníka podniku žiadateľa alebo o akcionára podniku žiadateľa; to neplatí, ak žiadateľom je fyzická osoba, ktorá bude sama vykonávať funkciu vedúceho dopravy ako konateľ podniku alebo samostatne zárobkovo činná osoba,
2. údaje potvrdzujúce skutočné a stabilné miesto usadenia14) žiadateľa v Slovenskej republike a údaj o mieste garážovania alebo parkovania dopravných prostriedkov,
c) kópiu povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy10) alebo licencie,12)
d) údaje týkajúce sa autobusovej linky alebo linky mestskej dráhovej dopravy alebo liniek, na ktorých chce prevádzkovať pravidelnú dopravu, najmä údaje o jej trase vrátane ich vyznačenia v mapovom podklade, počte a konkrétnom umiestnení staníc a zastávok, o prístupe na stanicu alebo zastávku, o počte a skladbe dopravných prostriedkov a o predpokladanom počte spojov za deň,
e) prepravný poriadok vrátane návrhu tarify, údaje o vybavovacom tarifnom systéme a podobe cestovného lístka,
f) návrh cestovného poriadku,
g) navrhovaný deň začatia prevádzkovania linky a návrh na obdobie jej prevádzkovania,
h) údaj o tom, či autobusovú linku alebo linku mestskej dráhovej dopravy alebo linky chce prevádzkovať na komerčnom základe.
(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 doklady preukazujúce údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1.
(3) V konaní o udelenie, zmenu a odňatie povolenia na prevádzkovanie linky podľa § 6 je miestne príslušným správny orgán, v ktorého územnom obvode je východisková zastávka. Zriadiť linku a zmeniť trasu linky, ktorá presahuje územný obvod tohto správneho orgánu, možno len so súhlasom správnych orgánov rovnakého druhu a stupňa v územných obvodoch na trase linky; v prípade mestskej autobusovej linky alebo linky mestskej dráhovej dopravy, ktorá presahuje územný obvod miestne príslušného správneho orgánu, okrem súhlasu správnych orgánov rovnakého druhu a stupňa v územných obvodoch na trase linky je nevyhnutný aj súhlas miestne príslušného vyššieho územného celku.
§ 8Povinnosti dopravcu v pravidelnej doprave
(1) Dopravca je povinný
a)prevádzkovať pravidelnú dopravu v súlade s povolením na prevádzkovanie linky alebo licenciou,3) cestovným poriadkom, prepravným poriadkom a so zmluvou o dopravných
14) Čl. 3 ods. 1 písm. a) a čl. 5 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
8
službách, ak sa pravidelná doprava prevádzkuje na základe zmluvy o dopravných službách, po celý čas ich platnosti (ďalej len „prevádzková povinnosť“), a zabezpečiť náhradnú dopravu cestujúcich, ak je poskytovanie dopravných služieb obmedzené alebo zastavené,
b)prepravovať cestujúcich podľa tarify (ďalej len „tarifná povinnosť“) a vydať cestujúcemu cestovný lístok alebo ho zaevidovať v elektronickom systéme, ak sa na zaplatenie cestovného použilo elektronické médium,
c)uľahčovať prepravu vybraných skupín cestujúcich, cestujúcich s detským kočíkom a so zvieratami a prepravu psov so špeciálnym výcvikom,
d)označiť dopravné prostriedky informáciou o cieli, prípadne i o východiskovej stanici a dôležitej nácestnej stanici alebo zastávke, najmä ak ide o prestupnú stanicu alebo zastávku; v prípade vozidiel mestskej dopravy a dopravných prostriedkov zapojených do integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému aj označením linky,
e)uzatvoriť zmluvu o preprave osôb s každým cestujúcim pripraveným na zastávke na trase linky v čase odchodu dopravného prostriedku podľa cestovného poriadku (ďalej len „prepravná povinnosť“); to neplatí, ak je vyčerpaná kapacita dopravného prostriedku, cestujúci nie je podľa prepravného poriadku spôsobilý na prepravu alebo prepravu na trase linky dočasne znemožňuje aktuálny technický stav, priepustnosť infraštruktúry alebo bezpečnosť a plynulosť premávky,
f)počas prevádzkovania pravidelnej dopravy mať uzavretú s vlastníkmi, správcami alebo nájomcami autobusových staníc, na ktorých podľa povolenia na prevádzkovanie linky zastávku, zmluvu o užívaní autobusovej stanice s vymedzením podmienok užívania, ak podmienky využívania priestorov a poskytovania služieb vrátane cenníka boli zverejnené,
g)byť súčinný pri tvorbe integrovaných dopravných systémov, najmä spolupracovať s organizátorom,
h)obmedziť alebo zastaviť poskytovanie dopravných služieb na nevyhnutný čas na základe rozhodnutia príslušného správneho orgánu vydaného z dôvodu verejného záujmu, najmä ak je to nevyhnutné z dôvodov ochrany pred požiarmi, obrany alebo bezpečnosti štátu, ochrany zdravia ľudí, zvierat alebo životného prostredia, veterinárnej ochrany alebo rastlinolekárskej ochrany; obmedzenie alebo dočasné zastavenie prevádzky je dopravca povinný zverejniť výveskou na staniciach a zastávkach alebo iným účinným spôsobom a ak ide o plánované obmedzenie na dlhší čas, musí sa zverejniť v cestovnom poriadku, pričom platnosť nadobúda dňom uvedeným v zverejnenom oznámení alebo v cestovnom poriadku, inak dňom zverejnenia,
i)zvyšovať komfort cestovania a poskytovať podľa svojich možností doplnkové služby pre cestujúcich v dopravných prostriedkoch, na staniciach a na zastávkach, ak to vyplýva zo zmluvy o dopravných službách,
j)zjednodušovať systém rezervácie a nákupu cestovných lístkov a informovať cestujúcich o poskytovaných doplnkových službách a o cenách za nich,
k)označiť zamestnancov, ktorí pri preprave oprávnení dávať pokyny cestujúcim, alebo kontrolovať cestovné lístky; v prípade dopravy na dráhach aj zamestnancov a iné osoby oprávnené pohybovať sa v obvode dráhy, dávať pokyny personálu, vodičom dráhových vozidiel a cestujúcim,
l)zostaviť plán radenia vlakov a bezodkladne o ňom informovať manažéra infraštruktúry, ak ide o železničnú dopravu.
9
(2) Ak niektoré dopravné služby poskytuje na základe zmluvy s dopravcom vykonávajúci dopravca15) alebo subdodávateľ,16) ustanovenia tohto zákona o dopravcovi sa vzťahujú na nich v rozsahu, v akom poskytujú dopravné služby.
(3) Označenie linky spoja podľa odseku 1 písm. d) určuje organizátor a v prípade, ak ide o mestský dopravný systém, ktorý nie je súčasťou integrovaného dopravného systému, objednávateľ. Označenie linky spoja musí byť jednoznačné, zrozumiteľné a jedinečné. Označiť linku spoja môže aj dopravca mimo integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému, pričom musí zabezpečiť, aby toto označenie nebolo zameniteľné s označením liniek spoja v rámci integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému, ak ním trasa linky prechádza.
§ 9Oprávnenia dopravcu voči cestujúcim
(1) Dopravca je pred začatím prepravy a počas nej oprávnený prostredníctvom vodiča alebo iného člena posádky dopravného prostriedku, oprávneného zamestnanca dopravcu alebo zamestnanca povereného organizáciou prepravy (ďalej len „dispečer“) dávať pokyny a príkazy cestujúcim na účel zaistenia ich bezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti dopravy, ktorí povinní ich uposlúchnuť.
(2) Vodič, iný člen posádky dopravného prostriedku, oprávnený zamestnanec dopravcu alebo dispečer sú oprávnení
a)vylúčiť z prepravy cestujúceho, ktorý napriek upozorneniu neuposlúchne pokyn alebo príkaz podľa odseku 1, poruší povinnosť podľa prepravného poriadku alebo poruší iné povinnosti vyplývajúce z osobitného predpisu,17) neoprávnene sa zdržiava v dopravnom prostriedku, svojím správaním ohrozuje bezpečnosť prepravy, narúša pokojnú a pohodlnú jazdu dopravného prostriedku, znečistí dopravný prostriedok alebo obťažuje cestujúcich, ako aj osobu nespôsobilú na prepravu podľa prepravného poriadku,
b)vylúčiť z prepravy osobu, ktorá úmyselne zničí, poškodí, odstráni, odcudzí alebo premiestni zariadenie v dopravnom prostriedku určené pre cestujúcich, poškodí priestory pre cestujúcich, použije záchrannú brzdu v rozpore so zákonom, zasiahne do elektrickej výbavy dopravného prostriedku alebo jej nastavenia okrem ovládacích prvkov určených pre cestujúcich,
c)uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, povinnosť zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu, alebo preukázať svoju totožnosť a poskytnúť údaje potrebné na vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady podľa § 11 ods. 2,
d)vylúčiť z prepravy cestovnú batožinu, príručnú batožinu cestujúceho alebo jeho živé spoločenské zviera, ak prekážkou bezpečnej prepravy alebo pokojnej a pohodlnej prepravy, najmä ak obťažujú cestujúcich alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky, najmä obsaditeľnosť dopravného prostriedku,
e)skontrolovať pred odchodom spoja z pohraničnej stanice, zastávky alebo prístaviska na území Slovenskej republiky, ktorý prechádza cez štátnu hranicu, či cestujúci držiteľmi dokladov požadovaných na vstup do prijímacieho štátu.
15) Čl. 3 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 181/2011.
Čl. 3 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1177/2010.
16) Čl. 6 nariadenia (ES) č. 1073/2009 v platnom znení.
17) Napríklad § 59b ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10
(3) Policajný zbor na základe žiadosti dopravcu spolupracuje s dopravcom pri uplatňovaní oprávnení dopravcu podľa odseku 2, ak existuje dôvodná obava, že môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia vodiča, iného člena posádky dopravného prostriedku alebo oprávneného zamestnanca dopravcu pri uplatňovaní ich oprávnení alebo cestujúceho.
(4) Dopravca je oprávnený zaviesť v pravidelnej doprave osobitnú sadzbu cestovného pre vlastných zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a pre ďalšie osoby, ktoré plnia úlohy súvisiace s pravidelnou dopravou. V pravidelnej doprave vykonávanej na základe zmluvy o dopravných službách schvaľuje osobitnú sadzbu cestovného, oprávnené osoby a podmienky jej uplatnenia objednávateľ.
§ 10Práva cestujúcich v pravidelnej doprave
(1) Práva cestujúcich v železničnej doprave upravuje osobitný predpis.18)
(2) Práva cestujúcich v lodnej doprave upravuje osobitný predpis.19)
(3) Práva cestujúcich v autobusovej doprave upravuje osobitný predpis.20) Cestujúci s platným cestovným lístkom, na ktorého sa nevzťahujú práva podľa osobitného predpisu,20) má právo
a)na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu, na ktorú cestovný lístok a miestenku do zastávky alebo stanice, po ktorú zaplatil cestovné,
b)na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny a živého spoločenského zvieraťa v tom istom dopravnom prostriedku,
c)požadovať od dopravcu potrebné cestovné informácie a informácie o podmienkach prepravy,
d) požadovať od dopravcu ohlásenie zastávky,
e)na vrátenie cestovného, ak sa neuskutočnila preprava, alebo na zľavu z cestovného, ak sa preprava uskutočnila oneskorene alebo dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb.
(4) Cestujúci s miestenkou kúpenou pred nastúpením do dopravného prostriedku právo na vyhradené miesto podľa miestenky, ak je pripravený na nastúpenie pred odjazdom dopravného prostriedku z východiskovej zastávky alebo stanice alebo v čase nastupovania do dopravného prostriedku na nácestnej zastávke podľa cestovného poriadku.
(5) Cestujúci so zdravotným postihnutím a cestujúci so zníženou pohyblivosťou majú právo na vyhradené miesto. Osoby podľa prvej vety majú právo na vyhradené miesto pre psa so špeciálnym výcvikom, ak ich sprevádza.
(6) Cestujúci, ktorý sprevádza detský kočík, v ktorom sa počas jazdy prepravuje dieťa, alebo cestujúci, ktorý sprevádza invalidný vozík, v ktorom sa počas jazdy prepravuje osoba, má právo na vyhradené miesto v bezprostrednej blízkosti kočíka alebo invalidného vozíka.
(7) Ak sa niektorý spoj zruší alebo ak sa preprava na ňom preruší alebo zastaví, cestujúci s platným cestovným lístkom prednostné právo na náhradnú prepravu do zastávky alebo stanice, po ktorú zaplatil cestovné, iným spojom tej istej linky alebo iným spojom inej linky
18) Nariadenie (EÚ) 2021/782.
19) Nariadenie (EÚ) č. 1177/2010.
20) Nariadenie (EÚ) č. 181/2011.
11
toho istého dopravcu. Ak to nie je možné v ten istý deň, cestujúci právo na bezplatnú prepravu späť do východiskovej zastávky alebo stanice a na vrátenie cestovného.
§ 11Povinnosti cestujúcich v pravidelnej doprave
(1) Cestujúci je povinný
a) správať sa tak, aby neohrozil bezpečnosť prepravy, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodil dopravný prostriedok a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečistil dopravný prostriedok a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a posádku dopravného prostriedku,
b) poslúchnuť pokyn alebo príkaz vodiča, iného člena posádky dopravného prostriedku, oprávneného zamestnanca dopravcu alebo dispečera na zaistenie bezpečnosti cestujúcich a bezpečnosti a plynulosti premávky,
c) nastúpiť do dopravného prostriedku a vystúpiť z neho na stanici, zastávke alebo v prístavisku, keď dopravný prostriedok stojí a vodič alebo iný člen posádky dopravného prostriedku na to pokyn; nastúpiť alebo vystúpiť mimo zastávky, stanice alebo prístaviska možno v odôvodnených prípadoch len na pokyn vodiča alebo iného člena posádky dopravného prostriedku,
d) zaplatiť cestovné a na výzvu vodiča, iného člena posádky dopravného prostriedku, oprávneného zamestnanca dopravcu alebo dispečera preukázať sa platným cestovným lístkom,
e) dodržať podmienky zmluvy o preprave vrátane prepravného poriadku,
f) preukázať sa pred odchodom dopravného prostriedku z pohraničnej stanice, zastávky alebo prístaviska na území Slovenskej republiky, ktorý prechádza cez štátnu hranicu, dokladom požadovaným na vstup do prijímacieho štátu,
g) použiť záchrannú brzdu v dopravnom prostriedku len vtedy, ak je to nevyhnutné na odvrátenie bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia ľudí, zvierat, majetku alebo bezpečnosti dopravy.
(2) Cestujúci, ktorý sa v dopravnom prostriedku alebo bezprostredne po vystúpení z dopravného prostriedku nepreukáže platným cestovným lístkom oprávnenému zamestnancovi dopravcu, je povinný na mieste zaplatiť sankčnú úhradu a cestovné od nástupnej stanice alebo zastávky do cieľovej stanice alebo zastávky podľa tarify, alebo preukázať sa dokladom totožnosti na zaznamenanie údajov potrebných na vymáhanie sankčnej úhrady a cestovného v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti. Ak ide o maloletého, zisťujú sa identifikačné údaje aj o jeho zákonnom zástupcovi. Ak cestujúci neuhradí na mieste cestovné a sankčnú úhradu, bude vylúčený z prepravy na najbližšej stanici alebo zastávke. Tým nezaniká nárok dopravcu na zaplatenie sankčnej úhrady a cestovného do stanice alebo zastávky, na ktorej bol vylúčený z prepravy.
(3) Povinnosť preukázať sa dokladom totožnosti na zaznamenanie identifikačných údajov v rozsahu podľa odseku 2 sa vzťahuje aj na cestujúceho, ktorý poškodil alebo znečistil dopravný prostriedok a nezaplatil na mieste paušálnu sumu náhrady škody alebo náhradu za vyčistenie dopravného prostriedku.
(4) Policajný zbor spolupracuje s dopravcom pri zisťovaní totožnosti cestujúceho, ktorý sa nepreukázal dokladom totožnosti podľa odseku 2 alebo odseku 3. Policajný zbor poskytne dopravcovi identifikačné údaje cestujúceho v rozsahu a na účel podľa odseku 2.
(5) Povinnosti cestujúcich v železničnej doprave upravuje osobitný predpis.18)
12
(6) Cestujúcim sa na účely odsekov 1 3 rozumie každý, kto využíva prepravné služby dopravcu, bez ohľadu na to, či sa vie preukázať platným cestovným lístkom.
§ 12Cestovný poriadok
(1) Pravidelná doprava sa uskutočňuje podľa cestovného poriadku.
(2) Cestovný poriadok zostavuje dopravca samostatne pre každú linku. Ak pravidelnú dopravu na jednej linke prevádzkujú dvaja alebo viacerí dopravcovia, zostavujú jeden spoločný cestovný poriadok pre túto linku. V povolení na prevádzkovanie linky možno určiť alebo v zmluve o dopravných službách dohodnúť, že sa zostaví jeden cestovný poriadok aj vtedy, ak jeden dopravca alebo niekoľkí dopravcovia uskutočňujú pravidelnú dopravu na niekoľkých linkách, ktoré sú sčasti spoločné alebo na seba nadväzujú, križujú sa alebo inak spolu súvisia.
(3) Cestovný poriadok a jeho zmeny schvaľuje príslušný správny orgán. Ak sa linka prevádzkuje na základe plánu dopravnej obslužnosti alebo zmluvy o dopravných službách, cestovný poriadok a jeho zmeny schvaľuje aj objednávateľ. Príslušný správny orgán a objednávateľ pri schvaľovaní cestovného poriadku dbajú o to, aby sa cestovný poriadok alebo jeho zmena čo najmenej dotkli plnenia záväzkov iných dopravcov v osobnej doprave a aby sa čo najlepšie využili dopravné kapacity s cieľom uspokojiť dopyt a požiadavky verejnosti na dopravné služby.
(4) Na schválenie cestovného poriadku mestskej autobusovej linky alebo linky mestskej dráhovej dopravy v záujmovom území obce a zároveň nad rámec územného obvodu obce je nevyhnutný súhlas všetkých príslušných správnych orgánov v územných obvodoch na trase linky a súhlas miestne príslušného vyššieho územného celku.
(5) Cestovný poriadok sa zostavuje spravidla na jeden rok. Ak sa po schválení cestovného poriadku alebo jeho zmeny podstatne zmenili rozhodujúce okolnosti, najmä plán dopravnej obslužnosti, zmluva o dopravných službách, cestovný poriadok nadväzného druhu dopravy, požiadavky obcí alebo verejnosti na dopravné služby alebo technický stav, priepustnosť ciest na trase linky, príslušný správny orgán môže nariadiť mimoriadnu zmenu cestovného poriadku. Príslušný správny orgán môže nariadiť mimoriadnu zmenu cestovného poriadku aj na základe podnetu objednávateľa.
(6) Dopravca je povinný zverejniť cestovný poriadok a jeho zmenu v dostatočnom predstihu, najneskôr sedem dní pred začiatkom platnosti na svojom webovom sídle a na staniciach, zastávkach a prístaviskách najneskôr pred začiatkom platnosti, prípadne aj iným vhodným spôsobom, ak túto povinnosť v dohodnutom rozsahu nevykonáva organizátor; to sa nevzťahuje na mimoriadne udalosti v pravidelnej doprave. Dopravca je povinný zverejniť na svojom webovom sídle, v cestovnom poriadku a na staniciach aj označenie nástupišťa, z ktorého dopravný prostriedok odchádza; to neplatí, ak táto informácia nie je vopred známa. Na zastávkach je dopravca povinný zverejniť aktuálne informácie o dopravných službách.
(7) Na cestovný poriadok v železničnej doprave sa vzťahujú osobitné predpisy.21)
21) § 44 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 81 85 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov.
13
§ 13Cestovný lístok a kontrola cestovných lístkov
(1) Potvrdením o uzatvorení zmluvy o preprave osôb a o zaplatení cestovného je cestovný lístok v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe. Cestovný lístok obsahuje obchodné meno dopravcu alebo organizátora, jeho identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, druh cestovného lístka, čas a podmienky jeho platnosti, prevádzkový rozsah a sumu zaplateného cestovného. Ďalšie údaje, ako aj forma cestovného lístka a spôsob jeho vydávania podrobnejšie určí prepravný poriadok po zohľadnení predpisov o účtovníctve a o dani z pridanej hodnoty.
(2) Cestujúci je povinný
a)mať platný cestovný lístok pri nastupovaní do dopravného prostriedku, ak ide o už označený cestovný lístok, ak ho vydala výdajňa cestovných lístkov mimo dopravného prostriedku alebo ak ide o cestovný lístok vo forme aktivovaného elektronického média,
b)kúpiť si cestovný lístok bezprostredne po nastúpení do dopravného prostriedku alebo pred odjazdom dopravného prostriedku z východiskovej zastávky, ak cestovný lístok vydáva vodič, iný člen posádky dopravného prostriedku, oprávnený zamestnanec dopravcu alebo elektronické zariadenie,
c)označiť si cestovný lístok v označovacom zariadení dopravného prostriedku podľa prepravného poriadku,
d)mať platný cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy a bezprostredne pri vystupovaní z dopravného prostriedku a na výzvu sa ním preukázať posádke dopravného prostriedku, oprávnenému zamestnancovi dopravcu alebo osobe poverenej výkonom odborného dozoru.
§ 14Tarifa cestovného
(1) Tarifa cestovného (ďalej len „tarifa“) obsahuje cestovné za dopravné služby, najmä základné cestovné a prepravné, osobitné cestovné pre vybrané skupiny cestujúcich a za psov so špeciálnym výcvikom (ďalej len „osobitné cestovné“), sadzbu sankčnej úhrady podľa odseku 5 a úhrady za prepravu batožiny, bicyklov, kolobežiek, živých spoločenských zvierat, motorových vozidiel a zásielok, vrátane príplatkov a zliav, ako aj podmienky, za akých sa uplatňujú jednotlivé príplatky a zľavy.
(2) Ak z tarify alebo z prepravného poriadku nevyplýva inak, cestovné za dopravné služby je splatné pred uskutočnením prepravy.
(3) Základné údaje o cestovnom za dopravné služby a tarifné podmienky je dopravca povinný sprístupniť verejnosti v priestoroch určených pre cestujúcich na staniciach, a ak je to možné, aj na zastávkach.
(4) Na poskytovanie informácií týkajúcich sa podmienok prepravy, cestovného za dopravné služby a tarifných podmienok je dopravca povinný zabezpečiť informačnú službu pre cestujúcich v zákazníckych centrách alebo osobných pokladniciach dopravcu, na webovom sídle alebo prostredníctvom infolinky.
(5) Sankčná úhrada pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom je najviac stonásobok základného cestovného bez príplatkov a zliav; v železničnej doprave sa na účely výpočtu sankčnej úhrady základným cestovným rozumie cestovné v 2. vozňovej triede vlaku osobnej dopravy.
(6) Dopravcovi, ktorý poskytuje dopravné služby na základe zmluvy o dopravných službách, určuje tarifu objednávateľ.
14
§ 15Regulácia cestovného
(1) Základné cestovné a osobitné cestovné za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o dopravných službách a podmienky ich uplatňovania predmetom regulácie. Na reguláciu cestovného podľa prvej vety sa nevzťahuje osobitný predpis.22)
(2) Regulačný orgán vychádza pri určení maximálnej výšky základného cestovného z analýzy nákladov, ktoré je potrebné vynaložiť na poskytnutie dopravných služieb, vrátane zisku s prihliadnutím na kúpyschopnosť cestujúcich.
(3) Dopravca môže po dohode s regulačným orgánom v súlade s podmienkami zmluvy o dopravných službách vymedziť kapacitu dopravných prostriedkov pre vybrané skupiny cestujúcich na prepravu za osobitné cestovné; podmienky musia byť uvedené v prepravnom poriadku.
(4) Na účely regulácie cestovného je regulačný orgán oprávnený požadovať od dopravcu príslušné informácie, kalkulačné a účtovné doklady. Tieto doklady je dopravca povinný viesť, predkladať a uchovávať ich v lehote podľa osobitných prepisov.23)
(5) Zamestnanci regulačného orgánu, ktorí zisťujú a využívajú informácie na účely regulácie cestovného, povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých zistených skutočnostiach, ktoré dopravca označil ako predmet obchodného tajomstva.
(6) Ak regulačný orgán v rámci kontroly zistí porušenie regulovaného cestovného, rozhodne o opatreniach na nápravu a o uložení pokuty podľa § 41 ods. 13. Porušením regulovaného cestovného je
a)nedodržanie maximálnej výšky základného cestovného a osobitného cestovného a podmienok jeho uplatňovania,
b)uvedenie nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov regulačnému orgánu,
c)nesplnenie uloženého opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
(7) Regulačným orgánom na účely regulácie cestovného podľa odsekov 1 6 je objednávateľ v rozsahu, v ktorom objednáva dopravné služby na základe zmluvy o dopravných službách.
(8) Cestovné, ktoré nie je predmetom regulácie, a ceny ostatných služieb poskytovaných v rámci dopravných služieb určuje dopravca v tarife podľa pravidiel na dohodovanie cien.24)
§ 16
Povinnosti iných osôb
(1) Vlastník, správca alebo nájomca autobusovej stanice je povinný odplatne na základe zmluvy za rovnakých podmienok sprístupniť priestory a poskytovať služby všetkým dopravcom, ktorí podľa povolenia na prevádzkovanie linky majú v nej zastávku. Vlastník, správca alebo nájomca autobusovej stanice je povinný na svojom webovom sídle zverejniť podmienky využívania priestorov a poskytovania služieb vrátane cenníka.
(2) Zriaďovateľ zastávky mimo stanice je povinný umožniť jej používanie každému dopravcovi, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie linky s uvedenou zastávkou.
22) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
23) Napríklad § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 35 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
15
Zriaďovateľom autobusovej zastávky alebo zastávky mestskej dráhovej dopravy je obec, na území ktorej sa zastávka zriaďuje, ak zriaďovateľom zastávky nie je iná osoba.
(3) Vlastník, správca alebo nájomca autobusovej stanice je povinný zriadiť a udržiavať označník a informačnú tabuľu po dohode s dopravcami, ktorí majú v nej zastávku; na autobusovej zastávke, zastávke mestskej dráhovej dopravy a mimo stanice túto povinnosť ten dopravca, ktorý na nej najviac spojov, ak sa dopravcovia nedohodli inak. Za zriadenie a udržiavanie označníka a informačnej tabule na železničnej zastávke a zastávke na špeciálnej dráhe zodpovedá v spolupráci s dopravcami prevádzkovateľ dráhy.
(4) Vlastník alebo správca chodníka, spevnenej plochy alebo cesty, po ktorej vedie trasa linky, je povinný v nevyhnutnom rozsahu strpieť zriadenie zastávky a umiestnenie jej označníka na chodníku alebo priľahlej spevnenej ploche, prístrešku pre cestujúcich, informačnej tabule s odchodmi a zariadenia na automatizovaný výdaj cestovných lístkov a umožniť ich údržbu a opravy.
(5) Vlastník čakárne a prístrešku pre cestujúcich a zriaďovateľ stanice alebo zastávky povinní udržiavať ich v prevádzkyschopnom stave a čisté, ako aj stavebne ich upraviť ako bezbariérové pre cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou; v prípade výstavby nových staníc alebo zastávok musia byť tieto objekty stavebne upravené ako bezbariérové, osvetlené a mimo zastavaného územia obce sprístupnené chodníkom alebo infraštruktúrou dopravne prispôsobenou pre bezpečný pohyb chodcov.
(6) Každý je povinný
a)zachovávať opatrnosť primeranú povahe prevádzky dopravy, starať sa o svoju bezpečnosť a zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť život alebo zdravie, alebo obmedziť prevádzku dopravy,
b)dodržiavať prepravné podmienky podľa zákona a prepravného poriadku dopravcu,
c)rešpektovať pokyny označených zamestnancov prevádzkovateľa dráhy, ak ide o dopravu na dráhach, a dopravcu týkajúce sa prepravy a pohybu v dopravných prostriedkoch, na staniciach, zastávkach a prístaviskách.
§ 17
Osobitná pravidelná doprava
(1) Osobitnou pravidelnou dopravou je pravidelná doprava pre vopred dohodnuté skupiny cestujúcich s vylúčením ostatných cestujúcich, najmä doprava zamestnancov do zamestnania a zo zamestnania, doprava detí, žiakov a študentov do škôl, školských zariadení alebo iných vzdelávacích zariadení a späť. Uskutočňuje sa na základe zmluvy medzi dopravcom a objednávateľom prepravy po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami v dohodnutej periodicite.
(2) Osobitná pravidelná doprava môže byť súbežná s trasou linky pravidelnej dopravy s využívaním jej zastávok len so súhlasom objednávateľa linky pravidelnej dopravy a podľa dohody s vlastníkom stanice a zastávky alebo samostatná po vlastnej trase s vlastnými zastávkami.
(3) Dopravca v osobitnej pravidelnej doprave prepravnú povinnosť a povinnosti dopravcu len vo vzťahu k dohodnutej skupine cestujúcich; nemá prevádzkovú povinnosť ani tarifnú povinnosť.
(4) Dopravca v osobitnej pravidelnej doprave je povinný používať na plnenie dopravných služieb vhodné dopravné prostriedky, ktoré uspôsobené alebo vybavené na prepravu
16
dohodnutých skupín cestujúcich, ak ich preprava, nastupovanie alebo vystupovanie vyžaduje osobnú asistenciu, inú pomoc alebo použitie technického zariadenia.
(5) Dopravné prostriedky, ktorými sa vykonáva osobitná pravidelná doprava, musia byť popri označení obchodným menom dopravcu označené vpredu a vzadu názvom cieľovej zastávky a nápisom označujúcim osobitnú pravidelnú dopravu, napríklad Školský autobus, Zmluvná preprava alebo obchodným menom objednávateľa prepravy. V dopravnom prostriedku sa musí nachádzať kópia zmluvy medzi dopravcom a objednávateľom prepravy.
(6) Dopravca v osobitnej pravidelnej doprave je povinný vecne a miestne príslušnému správnemu orgánu, na území ktorého je východisková zastávka, písomne oznámiť v lehote 30 kalendárnych dní
a) pred začatím prevádzkovania osobitnej pravidelnej dopravy začatie jej prevádzkovania s uvedením objednávateľa osobitnej pravidelnej dopravy, dohodnutej trasy, zoznamu zastávok, rozsahu služby, harmonogramu prevádzky, použitých dopravných prostriedkov a vymedzenej skupiny cestujúcich,
b) pred ukončením prevádzkovania osobitnej pravidelnej dopravy jej ukončenie.
(7) Na dopravu na lanových dráhach a dopravu na špeciálnych dráhach sa ustanovenia odsekov 1 až 6 vzťahujú primerane.
§ 18
Príležitostná doprava
(1) Príležitostná doprava sa uskutočňuje na základe dohody s objednávateľom príležitostnej dopravy ako jednorazová zmluvná preprava dohodnutej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami.
(2) Dopravca príležitostnej dopravy prepravnú povinnosť a povinnosti dopravcu len voči prepravovanej skupine cestujúcich; nemá prevádzkovú povinnosť ani tarifnú povinnosť.
(3) Z príležitostnej dopravy je vylúčená preprava zásielok a ak je príležitostná autobusová doprava vykonávaná mimo územného obvodu obce, aj preprava stojacich cestujúcich.
(4) Dopravné prostriedky, ktorými sa vykonáva príležitostná doprava, musia byť popri označení obchodným menom dopravcu označené vpredu a vzadu nápisom Zájazd alebo Príležitostná doprava.
(5) Držiteľ povolenia na prevádzkovanie linky podľa § 6 môže vykonávať vnútroštátnu príležitostnú dopravu a v autobusovej doprave na základe jazdného listu25) aj medzinárodnú príležitostnú dopravu. Pri vykonávaní medzinárodnej príležitostnej dopravy sa v dopravnom prostriedku musí nachádzať vyplnený jazdný list.
(6) Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť podrobnosti o výkone príležitostnej cestnej dopravy na území obce.
(7) Na dopravu na lanových dráhach a dopravu na špeciálnych dráhach sa ustanovenia odsekov 1 až 6 vzťahujú primerane.
§ 19
25) Čl. 12 a 13 nariadenia (ES) č. 1073/2009 v platnom znení.
Rozhodnutie Rady z 3. októbra 2002 o uzavretí Dohody Interbus o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (2002/917/ES) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 07/zv. 7, Ú. v. ES L 321, 26. 11. 2002).
17
Kabotážna preprava
(1) Ak osobitný predpis26) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak, dopravca v autobusovej doprave so sídlom alebo s miestom podnikania v inom štáte môže vykonať prepravu medzi dvomi miestami na území Slovenskej republiky len na základe predchádzajúceho povolenia Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“).
(2) Ak osobitný predpis26) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak, kabotážna preprava na území Slovenskej republiky je vylúčená pri pravidelnej autobusovej doprave.
(3) Ak osobitný predpis27) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak, dopravca v lodnej doprave so sídlom alebo trvalým pobytom v inom štáte môže vykonávať prepravu medzi prístavmi na území Slovenskej republiky na základe licencie vydanej orgánom štátu, v ktorom sídlo alebo trvalý