1
z 21. júna 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 308/2014 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 42/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 199/2022 Z. z., zákona č. 488/2022 Z. z. a zákona č. 65/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 14 odsek 2 znie:
„(2) Príspevok na bývanie je
a)83 eur mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti,
b)140,90 eura mesačne, ak ide o domácnosť s dvomi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu dvomi nájomcami, ktorí členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
c)178,80 eura mesačne, ak ide o domácnosť s tromi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu tromi nájomcami, ktorí členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
d)216,70 eura mesačne, ak ide o domácnosť so štyrmi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu štyrmi nájomcami, ktorí členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
e)254,50 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viac ako štyrmi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu viac ako štyrmi nájomcami, ktorí členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.“.
2
2.V § 14 ods. 3 písm. b) sa nad slovo „bytu“ a nad slovo „domu“ umiestňuje odkaz „42a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:
42a) Prvý oddiel až štvrtý oddiel siedmej hlavy ôsmej časti Občianskeho zákonníka.“.
3.V § 14 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rodinný dom alebo obytnú miestnosť v zariadení určenom na trvalé bývanie.“.
4.Za § 33c sa vkladá § 33ca, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 33ca
Prechodné ustanovenie účinné od 15. júla 2023
(1)Sumy dávky a sumy príspevkov podľa § 10 14 platné k 30. septembru 2023 sa upravia od 1. októbra 2023 koeficientom, ktorým boli k 1. júlu 2023 upravené sumy životného minima. Sumy upravené podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov. Sumy upravené podľa prvej vety a druhej vety ustanoví Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením, ktorého úplné znenie sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 30. septembra 2023.
(2)Ustanovenie § 15 ods. 3 sa v roku 2023 neuplatňuje; sumy dávky a sumy príspevkov podľa § 10 až 14 sa od 1. januára 2024 podľa § 15 ods. 3 prvej vety neupravia.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 250/1994 Z. z., zákona č. 319/1999 Z. z., zákona č. 333/2003 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 105/2011 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z. a zákona č. 393/2019 Z. z. sa mení takto:
1.§ 26f vrátane nadpisu znie:
㤠26f
Suma príspevku
(1)Suma príspevku je 60 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov na platenie poistného na príspevok dosiahnutých v rozhodujúcom období.
(2)Rozhodujúce obdobie je kalendárny rok v období desiatich kalendárnych rokov predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom bol naposledy skončený pracovný pomer v obecnej polícii, v ktorom bol dosiahnutý najvyšší úhrn vymeriavacích základov na platenie poistného na príspevok.“.
2.§ 26h a 26i vrátane nadpisu nad § 26h znejú:
„Spoločné ustanovenia
§ 26h
3
(1)Sociálna poisťovňa rozhoduje
a)o príspevku,
b)o povinnosti vrátiť príspevok vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril,
c)o povinnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby nahradiť neprávom vyplatené sumy príspevku,
d)o povolení splátok dlžných súm príspevku,
e)vo veciach vymáhania pohľadávok na príspevku.
(2)Na konanie podľa odseku 1 v prvom stupni je príslušné ústredie Sociálnej poisťovne.
(3)Na konanie podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení.
(4)Konanie o priznanie príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby. Žiadosť sa podáva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.
(5)Príspevok vypláca ústredie Sociálnej poisťovne.
§ 26i
(1)Nárok na príspevok vzniká odo dňa splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom. Nárok na výplatu príspevku vzniká splnením podmienok nároku na príspevok a podaním žiadosti o priznanie príspevku.
(2)Na zvyšovanie príspevku sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce zvyšovanie úrazovej renty.23)
(3)Na zmenu nároku na príspevok, zmenu nároku na výplatu príspevku, zmenu sumy príspevku, zánik nároku na príspevok, zánik nároku na výplatu príspevku a premlčanie nároku na výplatu príspevku sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce zmenu nárokov, zmenu sumy, zánik nárokov a premlčanie nároku na výplatu dávok sociálneho poistenia.24)
(4)Na lehoty na výplatu príspevku, zaokrúhľovanie sumy príspevku, poukazovanie príspevku a prechod nároku na príspevok sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce lehoty na výplatu, zaokrúhľovanie, poukazovanie a prechod nároku úrazovej renty.25)
(5)Na povinnosť vrátiť príspevok, povinnosť nahradiť neprávom vyplatené sumy príspevku a na povolenie splátok dlžných súm sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení upravujúce povinnosť vrátiť a nahradiť neprávom vyplatené sumy dávok sociálneho poistenia a upravujúce povolenie splátok dlžných súm dávok sociálneho poistenia.26)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23 až 26 znejú:
23) § 89 ods. 8 až 10 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4
24) § 112 až 114 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25) § 116 až 118 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26) § 236 až 237a zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 248/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 350/2022 Z. z., zákona č. 352/2022 Z. z., zákona č. 399/2022 Z. z., zákona č. 421/2022 Z. z., zákona č. 518/2022 Z. z., zákona č. 65/2023 Z. z., zákona č. 71/2023 Z. z., zákona č. 203/2023 Z. z. a zákona č. 210/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
5
1.V § 82b ods. 1 písm. a) sa slová „136 %“ nahrádzajú slovami „145 %“.
2.V § 82b ods. 1 písm. b) prvom bode sa slová „dva percentuálne body“ nahrádzajú slovami „2,5 percentuálneho bodu“.
3.V § 82b ods. 1 písm. b) štvrtom bode sa slová „sedem percentuálnych bodov“ nahrádzajú slovami „7,5 percentuálneho bodu“.
4.V § 179 ods. 1 sa vypúšťajú písmená r) a s).
5.V § 293fza ods. 2 úvodnej vete sa slová „31. decembra“ nahrádzajú slovami „30. septembra“.
6.V § 293fza ods. 2 celom texte sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „§ 82b ods. 3“.
7.Za § 293fzf sa vkladá § 293fzg, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 293fzg
Prechodné ustanovenie účinné od 1. októbra 2023
Od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2023 je suma minimálneho dôchodku
a)145 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu56) platnej k 1. júlu 2023, ak poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia podľa § 82b ods. 3 v rozsahu 30 rokov, alebo
b)percentuálna výmera podľa písmena a) zvýšená o
1.2,5 percentuálneho bodu za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa § 82b ods. 3 v rozsahu 31 39 rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa § 82b ods. 3,
2.tri percentuálne body za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa § 82b ods. 3 v rozsahu 40 49 rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa § 82b ods. 3,
3.päť percentuálnych bodov za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa § 82b ods. 3 v rozsahu 50 59 rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa § 82b ods. 3,
4.7,5 percentuálneho bodu za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa § 82b ods. 3 po získaní obdobia dôchodkového poistenia podľa § 82b ods. 3 v rozsahu 59 rokov.“.
Čl. IV
Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z., zákona č. 94/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 113/2022 Z. z., zákona č. 488/2022 Z. z. a zákona č. 494/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 34 sa vkladá § 35, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35
Prechodné ustanovenia účinné od 1. augusta 2023
6
(1) V období od 1. januára 2023 sa za znevýhodnenú osobu podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu považuje aj fyzická osoba, ktorá k 31. decembru 2022 bola zamestnancom integračného podniku a znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu v znení účinnom do 31. decembra 2022 podľa lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu a ktorá sa touto znevýhodnenou osobou stala počas trvania zamestnania v tomto integračnom podniku, a to počas trvania tohto zamestnania v tomto integračnom podniku, najdlhšie do uplynutia platnosti tohto lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu.
(2) Za obdobie od 1. januára 2023 do 31. júla 2023 úrad práce poskytne vyrovnávací príspevok podľa § 19b ods. 1 písm. a) a b) spojený so zamestnávaním znevýhodnenej osoby podľa odseku 1 jednorazovo do 31. októbra 2023, ak integračný podnik preukázal obdobie trvania zamestnania a výšku oprávnených nákladov najneskôr do 30. septembra 2023; ustanovenie § 19b ods. 7 druhej vety sa neuplatní.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júla 2023 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. augusta 2023, čl. III bodu 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2023, čl. II a čl. III bodu 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky