Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
151. schôdza výboru
Číslo: CRD – 937/2023 - VHZ
444
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 19. júna 2023
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Karola Galeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1635);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Karola Galeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1635);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Karola Galeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1635) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 19. júna 2023 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov P. Vonsa, aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Peter L i b a
Maroš K o n d r ó t Peter K r e m s k ý, v.r.
overovatelia výboru predseda výboru
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
151. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 444
Z m e n y a d o p l n k y
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Karola Galeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1635)
1.V čl. I v bode 6. sa slová „§ 96l“ nahrádzajú slovami „§ 96m“ a slová „§ 96m“ sa nahrádzajú slovami „§ 96n“.
Preznačenie prechodného ustanovenia v nadväznosti na zákon č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy, ktorým sa v čl. LI 12. bode vkladá nový § 96m.
2.V čl. I v bode 6 v § 96m ods. 5 sa slovo „zaháji“ nahrádza slovom „začne“
Oprava nesprávne požitého slova.
3.V čl. I v bode 6 v § 96m sa vypúšťa odsek 6. V tejto súvislosti sa v ustanovení o účinnosti ustanoví účinnosť čl. I bodu 4 § 14a ods. 6 na 1. januára 2024.
Odloženie účinnosti § 14a ods. 6 je potrebné uviesť v ustanovení o účinnosti.
4.V čl. II sa na konci dopĺňa veta, ktorá znie:
„Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 9.“.
Preznačenie odseku nasledujúceho po vypúšťaných odsekoch v § 5.