1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu: 883/2023
1597a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA a Petra KREMSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1597) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
_______________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2240 z 10. mája 2023 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA a Petra KREMSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1597) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom:
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 475 zo dňa6. júna 2023)
2.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť:
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 764 zo dňa 8. júna 2023)
IV.
Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného pod bodom III. tejto správy vyplynul pozmeňujúci a doplňujúci návrh:
Za doterajší čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., a zákona
č. 460/2019 Z. z., zákona č. 470/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 178/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z. a zákona č. 2/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 98b vrátane nadpisu znie:
㤠98b
Elektronické služby
(1) Obec môže poskytovať elektronické služby. Na poskytovanie elektronických služieb sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.38)
(2) Daňový subjekt pri elektronickej komunikácii s obcou po zadaní prístupových údajov na webovom sídle obce alebo v informačnom systéme dátového centra obcí39) sprístupnenú osobnú internetovú zónu, obsahom ktorej je najmä spis daňového subjektu v elektronickej forme.
(3) Obec môže so súhlasom daňového subjektu, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku,40) zaslať spôsobom podľa odseku 5 oznámenie o výške dane, ktorá môže byť určená aj v splátkach, a o lehote na úhradu. Pri nezaplatení dane alebo splátky dane v lehote určenej v oznámení podľa prvej vety, obec vyrubí daň rozhodnutím a doručí toto rozhodnutie podľa osobitného predpisu,47) pričom nezaplatenie dane z oznámenia nie je správnym deliktom podľa osobitného predpisu.47) Daň uhradená v lehote uvedenej v oznámení sa považuje za právoplatne vyrubenú dňom jej zaplatenia;
3
ustanovenia § 34a ods. 2, § 41d ods. 3, § 64a ods. 2, § 73 ods. 1 a § 99e sa neuplatnia. Proti tomuto oznámeniu nemožno podať opravné prostriedky.
(4) Obec môže so súhlasom daňového subjektu, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku,40) zaslať spôsobom podľa odseku 5 oznámenie o výške poplatku, ktorý môže byť určený aj v splátkach alebo o výške preddavku na poplatok na príslušné zdaňovacie obdobie, ktorý môže byť určený aj v sumách, a o lehote na úhradu. Pri nezaplatení poplatku, splátky poplatku, preddavku na poplatok alebo sumy preddavku na poplatok v lehote určenej v oznámení podľa prvej vety, obec vyrubí poplatok alebo preddavok na poplatok rozhodnutím podľa § 81 a doručí toto rozhodnutie podľa osobitného predpisu,47) pričom nezaplatenie poplatku alebo preddavku na poplatok z oznámenia nie je správnym deliktom podľa osobitného predpisu.47) Poplatok alebo preddavok na poplatok uhradený v lehote uvedenej v oznámení sa považuje za právoplatne vyrubený dňom jeho zaplatenia; ustanovenie § 81 sa neuplatní. Proti tomuto oznámeniu nemožno podať opravné prostriedky.
(5) Oznámenie podľa odseku 3 alebo odseku 4 obec zasiela na emailovú adresu určenú daňovým subjektom v súhlase so zaslaním oznámenia podľa odseku 3 alebo odseku 4 alebo prostredníctvom osobnej internetovej zóny daňového subjektu.
(6) Obec poskytuje službu predvyplneného priznania k dani z nehnuteľnosti daňovému subjektu, ktorý využije elektronickú službu katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.41) Predvyplnené priznanie k dani z nehnuteľnosti obec doručuje podľa osobitného predpisu.47)
(7) Podrobnosti o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením,11) najmä určí či bude zasielať oznámenia podľa odseku 3 alebo odseku 4, podrobnosti o zasielaní oznámení podľa odseku 3 alebo odseku 4 a podrobnosti o ochrane
zasielaných oznámení podľa odseku 3 alebo odseku 4.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 38 až 40 znejú:
38) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
39) § 9a ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
40) § 29 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
41) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.".
2. Za § 104p sa vkladá § 104r, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104r
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2023
(1) Ustanovenia § 98b ods. 1 5 a 7 v znení účinnom od 1. novembra 2023 sa prvýkrát použijú na zdaňovacie obdobie roku 2024.
(2) Ustanovenie § 98b ods. 6 v znení účinnom od 1. novembra 2023 sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie roku 2025, ak je elektronická služba obce naintegrovaná na informačný systém centrálnej správy referenčných údajov.“.“.
Navrhovaný čl. II nadobúda účinnosť 1. novembra 2023, čo sa primerane premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri vyhotovovaní čistopisu zákona.
Doterajší čl. II poslaneckého návrhu zákona sa navrhuje primerane prečíslovať.
V nadväznosti na vloženie nového čl. II sa vykoná legislatívno-technická úprava názvu zákona.
Predmetným návrhom sa rieši nové znenie § 98b zákona o miestnych daniach, obsahom ktorého je možnosť poskytovania elektronických služieb obcou pre miestne dane a poplatky a sprístupnenie osobného spisu
4
daňového subjektu v klientskej zóne elektronickej služby. Dopĺňajú sa nové druhy služieb obce, prvá je služba zasielania oznámení o výške dane alebo poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie a druhá je služba predvyplneného priznania k dani z nehnuteľnosti. Oznámenie o výške dane/poplatku je určené pre fyzické osoby nepodnikateľov, ktorí nepoužívajú aktivovanú eGov schránku a chcú sa odbremeniť od doručovania písomných rozhodnutí obce do vlastných rúk (žlté upovedomenie o uložení zásielky). Navrhnuté riešenie šetrí daňovému subjektu čas a obci financie za doručovanie písomností poštou. Týmto spôsobom je možné postupovať pri každej miestnej dani a poplatku upravenej v zákone č. 582/2004 Z. z. Zaslanie oznámenia obcou prebehne na email určený daňovým subjektom alebo do jeho osobnej zóny na klientskom portáli obce. Hlavné mesto SR Bratislava, mestské časti Bratislavy a systém DCOM zaslal v roku 2022 k dani z nehnuteľnosti k poplatku za komunálne odpady a k dani za psa celkovo 1,3 mil. rozhodnutí, z toho 1,18 mil. rozhodnutí bolo doručovaných poštou. Pri priemernej cene za odoslanie jedného rozhodnutia poštou vo výške 2,7 EUR zavedenie zasielania oznámení o výške dane/poplatku bude znamenať finančnú úsporu samosprávy v SR vo výške 1,98 mil. eur ročne (s rastúcim trendom) a úspora časových nákladov fyzických osôb predstavuje približne 150 000 eur ročne. Druhou službou je služba predvyplneného priznania k dani z nehnuteľnosti pre tých daňovníkov, ktorý využijú elektronickú službu návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v štruktúrovanej forme s náležitosťami rozhodujúcimi pre určenie priznanej nehnuteľnosti s tým, že daňovník bude mať možnosť priznanie opraviť, doplniť alebo ho podpísať a doručiť samospráve. Táto úprava tiež nadväzuje na zmenu a doplnenie v § 24a katastrálneho zákona a § 20a zákona o geodézii a kartografii. Navrhuje sa samostatná delená účinnosť z dôvodu potreby prijatia zmien vo VZN obcí.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je uvedený v spoločnej správe hlasovať takto :
O bode spoločnej správy č. 1 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA a Petra KREMSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1597) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána VISKUPIČA a Petra KREMSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1597a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 479 z 13. júna 2023.
5
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Tomáša Lehotského, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výboru a navrhol Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky znení neskorších predpisov.
Bratislava 13. júna 2023
Marián Viskupič, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet