1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________
Číslo: 941/2023
1639a
Spoločná správa
o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639); (ďalej len gestorský výbor) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2306 z 23. mája 2023 po prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639) v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie
2
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
II.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený (§ 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. ).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639) dňa 7. júna 2023 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami (uznesenie č. 770 zo 7. júna 2023).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639) dňa 9. júna 2023 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami (uznesenie č. 467 z 9. júna 2023).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639) dňa 12. a 13. júna 2023 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami (uznesenie č. 207 z 13. júna 2023).
3
IV.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce návrhy:
1.V názve zákona sa za slovo „mení“ (2x) vkladajú slová „a dopĺňa“ (2x) a za slová „niektorých zákonov“ (2x) sa vkladajú slová „v znení neskorších predpisov“ (2x).
Legislatívno-technická úprava; zosúladenie s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
2.V čl. I, 2. bod znie:
„2. V § 2 ods. 3 písm. q) sa za slovami „akéhokoľvek tvaru“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá obsahuje tekutinu obsahujúcu nikotín“ sa nahrádzajú slovami „s tekutinou, ktorá obsahuje alebo môže obsahovať nikotín“.“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia textu z dôvodu potreby správneho zapracovania do platného znenia zákona č. 89/2016 Z. z.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
3.V čl. I, 3. bode, § 15 ods. 5 písm. c) sa slová „sa bodka nahrádza čiarkou a vkladajú slová“ nahrádzajú slovami „sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia textu z dôvodu potreby správneho zapracovania do platného znenia zákona č. 89/2016 Z. z. a zosúladenia s dôvodovou správou k návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
4
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
4.V čl. I, 4. bod znie:
„4. V 15a ods. 1 sa slová „Slovenskej obchodnej inšpekcii“ nahrádzajú slovom „ministerstvu“.“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia textu z dôvodu potreby správneho zapracovania do platného znenia zákona č. 89/2016 Z. z. a zosúladenia s dôvodovou správou k návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
5.V čl. I, 6. bode 15a ods. 10) sa slovo „znenie“ nahrádza slovom „slová“ a slová „nahrádza znením“ sa nahrádzajú slovami „nahrádzajú slovami“.
Legislatívno-technická úprava; zosúladenie s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
6.V čl. I, 11. bode, § 21c sa slová „do 30 dní od účinnosti tohto zákona“ nahrádzajú slovami „do 30. septembra 2023“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti a z dôvodu zachovania právnej istoty pre tých účastníkov, ktorých sa toto ustanovenie dotýka.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
5
7. V čl. I, 12. bode, § 21d ods. 1 sa slová „pred účinnosťou tohto zákona“ nahrádzajú slovami „do 31. augusta 2023“ a slová „do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tohto zákona“ sa nahrádzajú slovami „do 30. septembra 2023“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti a z dôvodu zachovania právnej istoty pre tých účastníkov, ktorých sa toto ustanovenie dotýka.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
8. V čl. I, 12. bode, § 21d ods. 2 sa slová „pred účinnosťou tohto zákona“ nahrádzajú slovami „do 31. augusta 2023“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti a z dôvodu zachovania právnej istoty pre tých účastníkov, ktorých sa toto ustanovenie dotýka.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
9.V čl. I, 12. bode, § 21d ods. 2 sa za slovo „cigariet“ vkladajú slová a plniacich fľaštičiek, tekutina v ktorých neobsahuje nikotín, nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona a boli”.
Úmyslom navrhovateľa je regulovať elektronické zariadenia a plniace fľaštičky do nich, ktoré neobsahujú nikotín. Tieto v súčasnosti nie považované za elektronické cigarety resp. ich príslušenstvo a nie predmetom osobitnej regulácie. Po prijatím návrhu budú na ne kladené v zásade v rovnaké zákonné požiadavky ako na elektronické cigarety a plniace fľaštičky, ktoré nikotín obsahujú a budú sa za takéto v zmysle novej zákonnej definície aj považovať. Pôvodne navrhované znenie nového § 21d ods. 2 zákona ale tento úmysel navrhovateľa
6
výrazne prekračuje, a to zrejme nedopatrením v dôsledku legislatívno–technickej chyby.
Podľa pôvodne navrhovaného znenia prechodného ustanovenia 21d ods. 2) sa vyslovuje zákaz uvádzať po 31. decembri 2023 na trh všetky spotrebiteľské balenia elektronických cigariet vyrobené alebo uvedené na trh pred účinnosťou zákona. Takéto znenie je nadmieru extenzívne. Zákaz umiestňovania na trh ustanovuje vo vzťahu k všetkým elektronickým cigaretám, t.j. aj voči tým, ktoré obsahujú nikotín a k dnešnému dňu v plnom rozsahu vyhovujú všetkým požiadavkám zákona. Ponechanie návrhu v pôvodnom znení by viedlo k zákazu predaja elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek obsahujúcich nikotín vyrobených alebo uvedených na trh pred 1.9.2023 napriek tomu, že teraz plne vyhovujú požiadavkám zákona.
Na takéto drakonické opatrenie nie je žiadny dôvod. Návrh ponechaný v pôvodnom znení by bezdôvodne a v širokom rozsahu zasiahol do práv a oprávnených záujmov výrobcov, dovozcov a distribútorov a potenciál spôsobiť výpadky tohto druhu tovaru na trhu. Tieto by negatívne ovplyvnili správanie spotrebiteľov a hrozil by ich návrat ku konzumácii tradičných tabakových výrobkov.
Vzhľadom na horeuvedené preto navrhujeme znenie prechodného ustanovenia explicitne cieliť iba na elektronické cigarety a plniace fľaštičky, ktoré neobsahujú nikotín a nevyhovujú požiadavkám zákona tak, ako uvádzame vyššie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
10. V čl. II, 1. bode, § 6 ods. 2 sa slová „7 dní pred spustením“ nahrádzajú slovami „najneskôr sedem dní pred začatím“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu potreby zosúladenia s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
7
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR S pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
11. V Čl. II sa za 1. bod vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Pri predaji tabakových výrobkov určených na fajčenie je zakázané poskytovať spotrebiteľovi akékoľvek ekonomické výhody. Pri predaji bezdymových tabakových výrobkov, elektronických cigariet a nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je zakázané na miestach predaja poskytovať spotrebiteľovi odmeny k nákupu vo forme tovaru, ktorý s ich používaním nesúvisí.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne aj do ustanovenia o účinnosti zákona.
Cieľom predmetného návrhu je zvýšenie ochrany mladistvých, ale aj verejného zdravia vo všeobecnosti. Návrh zavádza zákaz akýchkoľvek ekonomických výhod pri nákupe cigariet. Zároveň ponecháva určitý priestor pre nové inovatívne výrobky, nakoľko existuje silný predpoklad ich nižšej škodlivosti v porovnaní s konvenčnými horiacimi cigaretami. Predmetný návrh je koncipovaný tak, že ani pri alternatívnych výrobkoch (bezdymové tabakové výrobky, elektronické cigarety, nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku), nebudú výrobcovia môcť ponúkať alkohol, alebo cukor v akejkoľvek forme, ale len výrobky súvisiace s užívaním (čistiace tyčinky na zariadenie, obaly a podobne).
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
12. V čl. II, 3. bode (úvodnej vete sa slová „§12cb“ nahrádzajú slovami „§ 12b“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu potreby zosúladenia s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
8
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
13. V čl. II, 3. bode, § 12c ods. 1 sa slová „do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 31. októbra 2023“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu potreby zosúladenia s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
14.V čl. II, 3. bode, § 12c ods. 2 sa slová „pred zahájením“ nahrádzajú slovami „pred začatím“ a na konci sa pripájajú slová „v znení účinnom od 1. septembra 2023“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu potreby zosúladenia s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich
9
výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639) s c h v á l i ť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
1. Spoločná správa obsahuje 14 pozmeňujúcich návrhov.
Súčasne navrhol, aby sa
o bodoch 1 14 hlasovalo s p o l o č n e s návrhom gestorského výboru s c h v á l i ť.
2. Poveril spoločného spravodajcu výborov Tomáša Lehotského predniesť v súlade s § 80 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo (gestorský výbor) č. 215 z 13. júna 2023.
Bratislava, 13. júna 2023
Marek K r a j č í, v. r.
predseda
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo