1
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
89. schôdza výboru
Číslo: CRD-941/2023
207
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 13. júna 2023
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639);
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:
2
1.V názve zákona sa za slovo „mení“ (2x) vkladajú slová „a dopĺňa“ (2x) a za slová „niektorých zákonov“ (2x) sa vkladajú slová „v znení neskorších predpisov“ (2x).
Legislatívno-technická úprava; zosúladenie s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
2.V čl. I, 2. bod znie:
„2. V § 2 ods. 3 písm. q) sa za slovami „akéhokoľvek tvaru“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá obsahuje tekutinu obsahujúcu nikotín“ sa nahrádzajú slovami „s tekutinou, ktorá obsahuje alebo môže obsahovať nikotín“.“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia textu z dôvodu potreby správneho zapracovania do platného znenia zákona č. 89/2016 Z. z.
3.V čl. I, 3. bode, § 15 ods. 5 písm. c) sa slová „sa bodka nahrádza čiarkou a vkladajú slová“ nahrádzajú slovami „sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia textu z dôvodu potreby správneho zapracovania do platného znenia zákona č. 89/2016 Z. z. a zosúladenia s dôvodovou správou k návrhu zákona.
4.V čl. I, 4. bod znie:
„4. V 15a ods. 1 sa slová „Slovenskej obchodnej inšpekcii“ nahrádzajú slovom „ministerstvu“.“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia textu z dôvodu potreby správneho zapracovania do platného znenia zákona č. 89/2016 Z. z. a zosúladenia s dôvodovou správou k návrhu zákona.
5.V čl. I, 6. bode 15a ods. 10) sa slovo „znenie“ nahrádza slovom „slová“ a slová „nahrádza znením“ sa nahrádzajú slovami „nahrádzajú slovami“.
Legislatívno-technická úprava; zosúladenie s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
3
6.V čl. I, 11. bode, § 21c sa slová „do 30 dní od účinnosti tohto zákona“ nahrádzajú slovami „do 30. septembra 2023“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti a z dôvodu zachovania právnej istoty pre tých účastníkov, ktorých sa toto ustanovenie dotýka.
7. V čl. I, 12. bode, § 21d ods. 1 sa slová „pred účinnosťou tohto zákona“ nahrádzajú slovami „do 31. augusta 2023“ a slová „do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tohto zákona“ sa nahrádzajú slovami „do 30. septembra 2023“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti a z dôvodu zachovania právnej istoty pre tých účastníkov, ktorých sa toto ustanovenie dotýka.
8. V čl. I, 12. bode, § 21d ods. 2 sa slová „pred účinnosťou tohto zákona“ nahrádzajú slovami „do 31. augusta 2023“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti a z dôvodu zachovania právnej istoty pre tých účastníkov, ktorých sa toto ustanovenie dotýka.
9.V čl. I, 12. bode, § 21d ods. 2 sa za slovo „cigariet“ vkladajú slová a plniacich fľaštičiek, tekutina v ktorých neobsahuje nikotín, nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona a boli”.
Úmyslom navrhovateľa je regulovať elektronické zariadenia a plniace fľaštičky do nich, ktoré neobsahujú nikotín. Tieto v súčasnosti nie považované za elektronické cigarety resp. ich príslušenstvo a nie predmetom osobitnej regulácie. Po prijatím návrhu budú na ne kladené v zásade v rovnaké zákonné požiadavky ako na elektronické cigarety a plniace fľaštičky, ktoré nikotín obsahujú a budú sa za takéto v zmysle novej zákonnej definície aj považovať. Pôvodne navrhované znenie nového § 21d ods. 2 zákona ale tento úmysel navrhovateľa výrazne prekračuje, a to zrejme nedopatrením v dôsledku legislatívno–technickej chyby.
Podľa pôvodne navrhovaného znenia prechodného ustanovenia 21d ods. 2) sa vyslovuje zákaz uvádzať po 31. decembri 2023 na trh všetky spotrebiteľské balenia elektronických cigariet
4
vyrobené alebo uvedené na trh pred účinnosťou zákona. Takéto znenie je nadmieru extenzívne. Zákaz umiestňovania na trh ustanovuje vo vzťahu k všetkým elektronickým cigaretám, t.j. aj voči tým, ktoré obsahujú nikotín a k dnešnému dňu v plnom rozsahu vyhovujú všetkým požiadavkám zákona. Ponechanie návrhu v pôvodnom znení by viedlo k zákazu predaja elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek obsahujúcich nikotín vyrobených alebo uvedených na trh pred 1.9.2023 napriek tomu, že teraz plne vyhovujú požiadavkám zákona.
Na takéto drakonické opatrenie nie je žiadny dôvod. Návrh ponechaný v pôvodnom znení by bezdôvodne a v širokom rozsahu zasiahol do práv a oprávnených záujmov výrobcov, dovozcov a distribútorov a potenciál spôsobiť výpadky tohto druhu tovaru na trhu. Tieto by negatívne ovplyvnili správanie spotrebiteľov a hrozil by ich návrat ku konzumácii tradičných tabakových výrobkov.
Vzhľadom na horeuvedené preto navrhujeme znenie prechodného ustanovenia explicitne cieliť iba na elektronické cigarety a plniace fľaštičky, ktoré neobsahujú nikotín a nevyhovujú požiadavkám zákona tak, ako uvádzame vyššie.
10. V čl. II, 1. bode, § 6 ods. 2 sa slová „7 dní pred spustením“ nahrádzajú slovami „najneskôr sedem dní pred začatím“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu potreby zosúladenia s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
11. V Čl. II sa za 1. bod vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Pri predaji tabakových výrobkov určených na fajčenie je zakázané poskytovať spotrebiteľovi akékoľvek ekonomické výhody. Pri predaji bezdymových tabakových výrobkov, elektronických cigariet a nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je zakázané na miestach predaja poskytovať spotrebiteľovi odmeny k nákupu vo forme tovaru, ktorý s ich používaním nesúvisí.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne aj do ustanovenia o účinnosti zákona.
Cieľom predmetného návrhu je zvýšenie ochrany mladistvých, ale aj verejného zdravia vo
5
všeobecnosti. Návrh zavádza zákaz akýchkoľvek ekonomických výhod pri nákupe cigariet. Zároveň ponecháva určitý priestor pre nové inovatívne výrobky, nakoľko existuje silný predpoklad ich nižšej škodlivosti v porovnaní s konvenčnými horiacimi cigaretami. Predmetný návrh je koncipovaný tak, že ani pri alternatívnych výrobkoch (bezdymové tabakové výrobky, elektronické cigarety, nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku), nebudú výrobcovia môcť ponúkať alkohol, alebo cukor v akejkoľvek forme, ale len výrobky súvisiace s užívaním (čistiace tyčinky na zariadenie, obaly a podobne).
12. V čl. II, 3. bode (úvodnej vete sa slová „§12cb“ nahrádzajú slovami „§ 12b“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu potreby zosúladenia s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
13. V čl. II, 3. bode, § 12c ods. 1 sa slová „do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 31. októbra 2023“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu potreby zosúladenia s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
14.V čl. II, 3. bode, § 12c ods. 2 sa slová „pred zahájením“ nahrádzajú slovami „pred začatím“ a na konci sa pripájajú slová „v znení účinnom od 1. septembra 2023“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu potreby zosúladenia s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
6
C.p o v e r u j e
predsedu výboru, aby spracoval výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo z 13. júna 2023 spolu s výsledkami rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Marek K r a j č í
predseda výboru
Zuzana Š e b o v á
overovateľka výboru