NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-966/2023
1560a
S p r á v a
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1560) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov správu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1560).
2
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2203 z 3. mája 2023 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1560) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výboru, ktorému bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1560) Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval a odporúčal ho Národnej rade Slovenskej republiky uznesením č. 783 z 8. júna 2023 schváliť.
IV.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto správy vyplýva tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh:
V čl. I sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodmi 2 až 4, ktoré znejú:
„2. V § 4 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
3
3. Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7b
Osobitné ustanovenia k registrácii registrátorom
(1) Registráciu môže na základe registračnej žiadosti navrhovateľa vykonať aj registrátor.
(2) Pri zastúpení navrhovateľa na základe plnomocenstva sa prihliada len na plnomocenstvo udelené advokátovi, notárovi alebo fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom navrhovateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená.
(3) Registrátor je ktorýkoľvek notár.
(4) Registrátor pred vykonaním registrácie poučí navrhovateľa o podmienkach pre vykonanie zápisu údajov do obchodného registra a o súčinnosti, ktorú je potrebné pri registrácii poskytnúť.
(5) Registrátor preverí splnenie podmienok pre zápis údajov do obchodného registra podľa § 6 a 7 s výnimkou podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. f).
(6) Splnenie podmienok podľa odseku 5 osvedčí registrátor vo forme notárskej zápisnice a vykoná zápis. Ak nie splnené podmienky podľa odseku 5, registrátor zápis nevykoná. Proti nevykonaniu zápisu nie je prípustný opravný prostriedok; nevykonanie zápisu nebráni podaniu návrhu na zápis registrovému súdu.
(7) Ak o to navrhovateľ požiada, po registrácii mu registrátor vydá prvý výpis z obchodného registra bezodplatne.
(8) Pri registrácii registrátor zabezpečí uloženie listín do zbierky listín.“.
4. V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) podrobnosti o registrácii registrátorom, ako aj rozsah registrácie údajov do obchodného registra registrátorom.“.“.
Body 2 až 4 nadobudnú účinnosť 1. novembra 2023, čo sa zohľadní v ustanovení o účinnosti.
V roku 2018 sa vláda schválila Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra. Kľúčovým opatrením, ktoré malo napomôcť vyriešiť nepriaznivú situáciu pre podnikateľov, ktorí majú záujem plniť si riadne svoje povinnosti voči obchodnému registru, bolo zavedenie externých registrátorov. V roku 2023 je situácia ohľadom zapisovania údajov do obchodného registra stále nepriaznivá a to najmä v Bratislave. Nejaví sa, že sa v najbližšom čase zlepší, keďže súdy budú predmetom reorganizácie v rámci opatrení tzv. súdnej mapy.
Navrhuje sa, aby registrácia údajov do obchodného registra, ktorá je nesporovou súdnou agendou, mohla byť vykonávaná aj
4
externými registrátormi a to notármi, ktorí v súčinnosti so súdmi riešenia agendu dedičských konaní.
V prípade súdov a externých registrátorov pôjde o participáciu na výkone registrácie údajov v obchodnom registri. Klientom obchodného registra (t.j. zapísaným osobám resp. osobám, ktoré majú byť zapísané) sa rozšíria možnosti a to zásadným zvýšením počtu registračných miest, čo umožní najmä v prípadoch hromadných zmien efektívnejšie rozloženie záťaže na registračný systém.
Predpokladá sa, že nábeh registračnej agendy externými registrátormi bude postupný. Podrobnosti v tomto ohľade ustanoví príslušné ministerstvo a to tak, aby nebola ohrozená dôveryhodnosť a dlhodobá udržateľnosť údajovej základne obchodného registra.
V konkrétnom prípade sa registrácia notárom uskutoční na základe registračnej žiadosti oprávnenej osoby (navrhovateľa). Vybrať si môže ktoréhokoľvek notára ako registrátora. Z dôvodu zamedzenia pokútnictva a obmedzenia možných podvodov, nie je prípustné iné zastúpenie navrhovateľa ako advokátom. Ak to bude potrebné, registrátor splní voči navrhovateľovi poučovaciu povinnosť. Splnenie podmienok pre registráciu (v zásade obdobných ako v prípade registrácie súdom) sa osvedčí vo forme notárskej zápisnice a na jej základe sa vykoná registrácia. Samozrejme, môžu nastať prípady, kedy podmienky splnené nebudú a v takom prípade k registrácii nedôjde. Nejde však o dôvod pre zavedenie opravného prostriedku, či iného typu procesnej obrany typu námietok. Ak navrhovateľ za to, že predpoklady pre registráciu splnené, nič mu nebráni obrátiť sa na súd, ktorý sa k splneniu podmienok vyjadrí v riadnom inštančnom postupe. Registrátor po vykonaní registrácie postupuje obdobne ako by postupoval registrový súd a teda na žiadosť navrhovateľa mu vydá výpis z obchodného registra a taktiež zabezpečí, aby sa potrebné listiny dostali do zbierky listín.
Navrhovaná úprava by mala byť účinná od 1. novembra 2023.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
V.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor na základe stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
5
č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1560) schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe.
Správa Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 1560a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 808 z 13. júna 2023.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Šeligu, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Milan Vetrák v. r.
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 13. júna 2023