Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
148. schôdza výboru
Číslo: CRD – 941/2023 - VHZ
467
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 9. júna 2023
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Peter L i b a
Maroš K o n d r ó t Peter K r e m s k ý, v.r.
overovatelia výboru predseda výboru
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
148. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 467
Z m e n y a d o p l n k y
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639)
1.V názve zákona sa za slovo „mení“ (2x) vkladajú slová „a dopĺňa“ (2x) a za slová „niektorých zákonov“ (2x) sa vkladajú slová „v znení neskorších predpisov“ (2x).
Legislatívno-technická úprava; zosúladenie s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
2.V čl. I, 2. bod znie:
„2. V § 2 ods. 3 písm. q) sa za slovami „akéhokoľvek tvaru“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá obsahuje tekutinu obsahujúcu nikotín“ sa nahrádzajú slovami „s tekutinou, ktorá obsahuje alebo môže obsahovať nikotín“.“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia textu z dôvodu potreby správneho zapracovania do platného znenia zákona č. 89/2016 Z. z.
3.V čl. I, 3. bode, § 15 ods. 5 písm. c) sa slová „sa bodka nahrádza čiarkou a vkladajú slová“ nahrádzajú slovami „sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia textu z dôvodu potreby správneho zapracovania do platného znenia zákona č. 89/2016 Z. z. a zosúladenia s dôvodovou správou k návrhu zákona.
4.V čl. I, 4. bod znie:
„4. V 15a ods. 1 sa slová „Slovenskej obchodnej inšpekcii“ nahrádzajú slovom „ministerstvu“.“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia textu z dôvodu potreby správneho zapracovania do platného znenia zákona č. 89/2016 Z. z. a zosúladenia s dôvodovou správou k návrhu zákona.
3
5.V čl. I, 6. bode 15a ods. 10) sa slovo „znenie“ nahrádza slovom „slová“ a slová „nahrádza znením“ sa nahrádzajú slovami „nahrádzajú slovami“.
Legislatívno-technická úprava; zosúladenie s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
6.V čl. I, 11. bode, § 21c sa slová „do 30 dní od účinnosti tohto zákona“ nahrádzajú slovami „do 30. septembra 2023“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti a z dôvodu zachovania právnej istoty pre tých účastníkov, ktorých sa toto ustanovenie dotýka.
7. V čl. I, 12. bode, § 21d ods. 1 sa slová „pred účinnosťou tohto zákona“ nahrádzajú slovami „do 31. augusta 2023“ a slová „do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tohto zákona“ sa nahrádzajú slovami „do 30. septembra 2023“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti a z dôvodu zachovania právnej istoty pre tých účastníkov, ktorých sa toto ustanovenie dotýka.
8.V čl. I, 12. bode, § 21d ods. 2 sa slová „pred účinnosťou tohto zákona“ nahrádzajú slovami „do 31. augusta 2023“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti a z dôvodu zachovania právnej istoty pre tých účastníkov, ktorých sa toto ustanovenie dotýka.
9.V čl. II, 1. bode, § 6 ods. 2 sa slová „7 dní pred spustením“ nahrádzajú slovami „najneskôr sedem dní pred začatím“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu potreby zosúladenia s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
10.V čl. II, 3. bode (úvodnej vete sa slová „§12cb“ nahrádzajú slovami „§ 12b“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu potreby zosúladenia s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
11.V čl. II, 3. bode, § 12c ods. 1 sa slová „do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 31. októbra 2023“.
4
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu potreby zosúladenia s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
12.V čl. II, 3. bode, § 12c ods. 2 sa slová „pred zahájením“ nahrádzajú slovami „pred začatím“ a na konci sa pripájajú slová „v znení účinnom od 1. septembra 2023“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu potreby zosúladenia s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).