ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
165. schôdza
Číslo: CRD-967/2023
782
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 8. júna 2023
k vládnemu návrhu zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru, aby spracoval výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 8. júna 2023 spolu s výsledkami rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lukáš Kyselica
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 782
z 8. júna 2023
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I § 2 ods. 9 v úvodnej vete sa na konci vypúšťa slovo „na“ a v písmene a) sa na začiatku vkladá slovo „na“.
Legislatívno-technická úprava textu s cieľom zosúladenia so znením odseku 8.
2.V čl. I § 2 ods. 17 písm. e) sa za slová „v inom členskom štáte“ vkladajú slová „ako je Slovenská republika“.
Legislatívno-technická úprava textu, ktorou sa spresňuje pojem zahraničná spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte ako je Slovenská republika.
3.V čl. I § 2 ods. 17 písm. f) 3. bode sa slová „spoločnosti, na ktoré prechádza imanie“ nahrádzajú slovami „spoločnosť alebo spoločnosti, na ktoré prechádza časť imania“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa v súlade s § 2 ods. 9 písm. a) a b) návrhu zákona spresňuje a zohľadňuje skutočnosť, že pri odštiepení môže prejsť iba časť imania na novú (nástupnickú) spoločnosť resp. nové nástupnické spoločnosti, a môže vzniknúť aj iba jedna nástupnická spoločnosť. Navrhovaná právna úprava je v súlade s bodom 3 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov („pri tvorbe zákona sa používa jednotné číslo“) a čl. 160b ods. 4 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121.
4.V čl. I § 2 ods. 17 písm. f) 6. bode sa slová „spoločnosti, na ktoré prechádza imanie“ nahrádzajú slovami „spoločnosť alebo spoločnosti, na ktoré prechádza časť imania“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa v súlade s § 2 ods. 9 písm. a) a b) návrhu zákona spresňuje a zohľadňuje skutočnosť, že pri odštiepení môže prejsť iba časť imania na novú (nástupnickú) spoločnosť resp. nové nástupnické spoločnosti, a môže vzniknúť aj iba jedna nástupnická spoločnosť. Navrhovaná právna úprava je v súlade s bodom 3 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov („pri tvorbe zákona sa používa
jednotné číslo“) a čl. 160b ods. 4 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121.
5.V čl. I § 3 ods. 5 písm. b) sa za slovo „premenou“ vkladajú slová „alebo cezhraničnou premenou“.
Legislatívno-technické spresnenie v súlade s úvodnou vetou.
6.V čl. I § 3 ods. 5 písm. c) sa za slovo „premenu“ vkladajú slová „alebo cezhraničnú premenu“.
Legislatívno-technické spresnenie v súlade s úvodnou vetou odseku.
7.V čl. I § 5 ods. 2 sa v písmene a) za slovo „imanie“ vkladajú slová „zanikajúcej spoločnosti alebo“.
Legislatívno-technická úprava textu s cieľom zosúladenia so znením odseku 1.
8.V čl. I § 5 ods. 2 sa v písmene b) za slovo „spoločníci“ vkladajú slová „zanikajúcej spoločnosti alebo“.
Legislatívno-technická úprava textu s cieľom zosúladenia so znením odseku 1.
9.V čl. I § 17 ods. 1 sa slová „spoločnosti podieľajúcej sa na premene“ nahrádzajú slovami „zúčastnenej spoločnosti“.
Zosúladenie znenia textu so zavedeným pojmom zúčastnená spoločnosť, nakoľko pojem spoločnosť podieľajúca sa na premene sa v návrhu nepoužíva.
10.V čl. I § 17 ods. 2 a v § 93 ods. 2 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa text za bodkočiarkou.
Vypúšťa sa nadbytočné a mätúce ustanovenie. Zbavenie zodpovednosti audítora je jasne upravené v prvej vete ustanovenia.
11.V čl. I § 22 ods. 1 sa písm. a) slová „spoločnosti podieľajúcej sa na fúzii“ nahrádzajú slovami „zúčastnenej spoločnosti“.
Zosúladenie znenia textu so zavedeným pojmom zúčastnená spoločnosť, nakoľko pojem spoločnosť podieľajúca sa na fúzii sa v návrhu nepoužíva.
12. V čl. I § 47 odsek 3 znie:
„(3) Ak sa podľa § 49 ods. 1 neuskutočňuje valné zhromaždenie nástupníckej spoločnosti, uplatňovať právo na odkup akcií podľa odseku 1 na súde môže aj akcionár nástupníckej spoločnosti, ktorý
a) bol akcionárom nástupníckej spoločnosti v čase zverejnenia návrhu projektu premeny podľa § 10,
b) nástupníckej spoločnosti písomne oznámil svoje nesúhlasné stanovisko spolu so žiadosťou o zaslanie návrhu zmluvy na odkúpenie akcií do zápisnice z valného zhromaždenia v lehote do 15 dní od zverejnenia návrhu projektu premeny podľa § 10.“.
Oprava chyby v písaní, kedy podľa nadpisu aj ostatného znenia ustanovenia je zrejmé, že daná úprava sa týkať odkupu akcií a nie peňažného doplatku.
13. V čl. I v § 66 sa slová „§ 8 a 34“ nahrádzajú slovom „§ 34“.
Legislatívno-technická úprava textu, zosúladenie s legislatívnou technikou zvolenou v iných častiach návrhu.
14.V čl. I nadpis pod § 68 znie: „Ochrana akcionárov pri odštiepení“.
Zosúladenie textu nadpisu s textom ustanovenia, ktoré sa týka akcionárov.
15.V čl. I sa § 86 dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Štatutárny orgán slovenskej zúčastnenej spoločnosti je povinný zabezpečiť preklad dokumentov podľa odseku 1, ktoré sa týkajú zahraničnej zúčastnenej spoločnosti, do štátneho jazyka.“.
Za účelom ochrany spoločníkov spoločností pri cezhraničnej premene je nevyhnutné zabezpečiť, aby mali prístup k dokumentom týkajúcim sa zahraničnej spoločnosti aj v slovenskom jazyku, aby vedeli pri rozhodovaní o premene urobiť informované rozhodnutie.
16.V čl. I § 87 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) stanovisko zamestnancov podľa § 79 ods. 8, ak bolo predložené,“.
Oprava vnútorného odkazu a použitej terminológie.
17.V čl. I § 87 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 84“ nahrádzajú slovami „§ 82“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu.
18.V čl. I § 93 ods. 1 sa slová „spoločnosti podieľajúcej sa na cezhraničnej premene“ nahrádzajú slovami „zúčastnenej spoločnosti“.
Zosúladenie znenia textu so zavedeným pojmom zúčastnená spoločnosť, nakoľko pojem spoločnosť podieľajúca sa na cezhraničnej premene sa v návrhu nepoužíva.
19.V čl. I § 98 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) stanovisko zamestnancov podľa § 79 ods. 8, ak bolo predložené a“.
Oprava vnútorného odkazu a použitej terminológie.
20.V čl. I § 99 ods. 2 sa slová „§ 81“ nahrádzajú slovami „§ 79“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu.
21.V čl. I § 102 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 70“ nahrádzajú slovami „§ 79“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu.
22.V čl. I § 102 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) stanovisko zamestnancov podľa § 79 ods. 8, ak bolo predložené a“.
Oprava vnútorného odkazu a použitej terminológie.
23.V čl. I nadpis pod § 113 znie: „Vypracovanie návrhu projektu cezhraničnej premeny“.
Navrhuje sa zosúladenie nadpisu s označovaním v ostatných častiach návrhu zákona.
24.V čl. I § 117 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) stanovisko zamestnancov podľa § 79 ods. 8, ak bolo predložené a“.
Oprava vnútorného odkazu a použitej terminológie.
25.V čl. I § 118 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 85 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 83 ods. 1“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu.
26.V čl. I § 122 ods. 3 sa slová „spoločností a pri“ nahrádzajú slovami „spoločností, pri“
Vypúšťa sa nadbytočná spojka „a“.
27.V čl. I § 130 ods. 2 sa slová „3. júna“ nahrádzajú slovami „30. júna“.
Oprava preklepu.
28.Čl. II sa dopĺňa bodom 17, ktorý znie:
„17. § 769 znie:
㤠769
(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, povinnosť zverejnenia údajov ustanovená týmto zákonom je splnená ich zverejnením v Obchodnom vestníku.
(2) Ak ide o likvidáciu alebo dodatočnú likvidáciu obchodnej spoločnosti alebo družstva, v ktorej ustanovil likvidátora súd, povinnosť zverejnenia údajov je splnená ich zverejnením prostredníctvom registra predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní podľa všeobecného predpisu o konkurznom konaní.“.“.
Bod 17 nadobudne účinnosť 1. januára 2025, čo sa zohľadní v článku o účinnosti.
V súvislosti so zavedením právnej úpravy insolvenčného registra sa navrhuje vykonať legislatívnu zmenu v Obchodnom zákonníku, nakoľko insolvenčný register slúžiť aj na evidenciu a zverejňovanie údajov v likvidácii a dodatočnej likvidácii nariadenej súdom (v ktorej súd ustanovil likvidátora). Pokiaľ súd nariadi likvidáciu alebo dodatočnú likvidáciu a ustanoví likvidátora, toto rozhodnutie sa zverejní v insolvenčnom registri a od tohto momentu je likvidátor povinný evidovať a vykonávať úkony v procese elektronicky v súlade so všeobecnými ustanoveniami všeobecného predpisu o konkurznom konaní o doručovaní a zverejňovaní rozhodnutí a písomnosti, pričom uvedené platí aj pre účastníkov likvidácie alebo dodatočnej likvidácie.
29.V čl. IV sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. Za § 308 sa vkladá § 308a, ktorý znie:
㤠308a
V likvidácii alebo dodatočnej likvidácii obchodnej spoločnosti alebo družstva, v ktorej ustanovil likvidátora súd, sa súdne rozhodnutia a iné písomnosti likvidátora doručujú ich zverejnením v registri predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní, vrátane rozhodnutia o ustanovení likvidátora, rozhodnutia o jeho odvolaní a nahradení inou osobou, ako aj rozhodnutia o odmene likvidátora. Ustanovenia všeobecného predpisu o konkurznom konaní o doručovaní a zverejňovaní súdnych rozhodnutí a iných písomností sa použijú primerane.“.“.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Bod 3 nadobudne účinnosť 1. januára 2025, čo sa zohľadní v článku o účinnosti.
V súvislosti so zavedením právnej úpravy insolvenčného registra sa navrhuje vykonať legislatívnu zmenu v Civilnom mimosporovom poriadku, nakoľko insolvenčný register slúžiť aj na evidenciu a zverejňovanie údajov v likvidácii a dodatočnej likvidácii nariadenej súdom (v ktorej súd ustanovil likvidátora). Pokiaľ súd nariadi likvidáciu alebo dodatočnú likvidáciu a ustanoví likvidátora, toto rozhodnutie sa zverejní v insolvenčnom registri a od tohto momentu je likvidátor povinný evidovať a vykonávať úkony v procese elektronicky v súlade so všeobecnými ustanoveniami všeobecného predpisu o konkurznom konaní o doručovaní a zverejňovaní rozhodnutí a písomnosti, pričom uvedené platí aj pre účastníkov likvidácie alebo dodatočnej likvidácie.
30.V čl. IV bod 3 sa nadpis pod § 309k presúva nad § 309k.
Zmena zaradenia nadpisu príslušného ustanovenia s ohľadom na nadpis nad ustanovením 309j, ktorý upravuje vecne odlišnú oblasť.
31.Čl. IV sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:
„4. Za § 396c sa dopĺňa § 396d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠396d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2025
Konanie, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2024, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2024.“.“.
V súvislosti so zavedením právnej úpravy insolvenčného registra a legislatívnou zmenou v Civilnom mimosporovom poriadku, je potrebné upraviť aj prechodné ustanovenie, najmä vo vzťahu k prebiehajúcim likvidáciám alebo dodatočným likvidáciám nariadených súdom. V tomto prípade sa navrhuje, aby tieto konania začaté a právoplatne neskončené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona boli dokončené podľa doterajších predpisov; údaje o nich sa budú historicky evidovať v insolvenčnom registri.
32.V čl. VI sa slová „§ 85“ nahrádzajú slovami „§ 83“.
Oprava nesprávneho odkazu.
33.V čl. IX bod 6 znie:
„6. V § 92 ods. 9 druhá veta znie: Tieto informácie môže banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytnúť iba osobe, s ktorou sa rokuje o uzavretí takej zmluvy a osobe, ktorá koná v jej mene, alebo osobe, s ktorou sa banka zlúčiť, splynúť, cezhranične zlúčiť alebo cezhranične
splynúť a osobe, ktorá vypracúva podklady potrebné na rozhodnutie o uzavretí zmluvy súvisiacej s predajom a schválením návrhu projektu premeny alebo cezhraničnej premeny banky.“.
Legislatívno-technická zmena s cieľom zosúladenia znenia s terminológiou návrhu zákona. .
34.V čl. XII bod 1 poznámky pod čiarou k odkazom 4d až 4f znejú:
4d) § 2 ods. 1 a 2 zákona č. .../2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4e) § 2 ods. 9 zákona č. .../2023 Z. z.
4f) § 2 ods. 17 písm. g) zákona č. .../2023 Z. z.“.
Znenie poznámok pod čiarou sa zosúlaďuje s aktuálnym znením vládneho návrhu zákona.
35.V čl. XII bod 4 poznámky pod čiarou k odkazom 20aa a 20ab znejú:
20aa) § 2 ods. 15 zákona č. .../2023 Z. z.
20ab) § 2 ods. 17 písmeno d) zákona č. .../2023 Z. z.“.
Znenie poznámok pod čiarou sa zosúlaďuje s aktuálnym znením vládneho návrhu zákona.
36.V čl. XIII bod 5 § 3 ods. 1 písm. p) sa slovo „prechádzajúce“ nahrádza slovom „predchádzajúce“.
Gramatická úprava textu.
37.V čl. XIII bod 12 § 8 ods. 1sa slová „ods. 16 18“ nahrádzajú slovami „ods. 16 19“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu.
38. V čl. XIII bod 15 znie:
„15. V § 10 odseky 7 a 8 znejú:
„(7) Pri cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí spoločností, pri ktorom je nástupníckou spoločnosťou verejná obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť, registrový súd, ktorý zapisuje nástupnícku spoločnosť, prípadne registrový súd, ktorý zapisuje zmeny pri zanikajúcich zúčastnených spoločnostiach, bez zbytočného odkladu oznámi zahraničným obchodným registrom alebo iným evidenciám, do ktorých bola povinná každá zo spoločností podieľajúcich sa na cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí ukladať listiny, že cezhraničné zlúčenie alebo cezhraničné splynutie nadobudlo účinnosť.
(8) Ak pri cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí zanikne verejná obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť, registrový súd zapíše zmeny pri zanikajúcej
slovenskej zúčastnenej spoločnosti po prijatí oznámenia, že cezhraničné zlúčenie alebo cezhraničné splynutie nadobudlo účinnosť.“.“.
Uvedenou právnou úpravou sa odlišuje proces výmeny informácii v rámci systému BRIS. Úprava nadväzuje na Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia v zmysle ktorej sa nevykonáva výmena informácii prostredníctvom systému BRIS pri verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti.
Uvedenou úpravou sa špecifikuje proces výmeny informácií pri cezhraničnej fúzii verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti na jednej strane a spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti na druhej strane. Pri dvoch posledných spomenutých spoločnostiach prebieha výmena v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia prostredníctvom systému BRIS prepojenie obchodných registrov a táto výmena je reflektovaná v navrhovaných ustanoveniach § 10f a §10g. Nakoľko pri verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti výmena cez systém BRIS neprebieha, je potrebná úprava, ktorá registrovému súdu umožní výmenu informácií inak ako cez tento systém.
39.V č. XIII bod 16 nadpis pod § 10f znie: „Zápis nástupníckej spoločnosti pri cezhraničnej fúzii spoločnosti s ručením obmedzením a akciovej spoločnosti“.
Cieľom navrhovanej zmeny je špecifikovať, že takáto výmena informácii medzi registrami prebieha a postup v zmysle tohto ustanovenia sa použije len v prípade cezhraničnej fúzie spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti. V prípade cezhraničnej fúzie verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti sa požijú ustanovenia § 10 ods. 7 a 8 (bod 15. pozmeňovacieho návrhu) postup je odlišný, nakoľko pre tieto spoločnosti neprebieha výmena údajov cez systém prepojenia registrov (BRIS).
40.V č. XIII v bode 16 nadpis pod § 10g znie: „Výmaz spoločnosti pri cezhraničnej fúzii spoločnosti s ručením obmedzením a akciovej spoločnosti“.
Cieľom navrhovanej zmeny je špecifikovať, že takáto výmena informácii medzi registrami prebieha a postup v zmysle tohto ustanovenia sa použije len v prípade cezhraničnej fúzie spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti. V prípade cezhraničnej fúzie verejnej obchodnej spoločnosti alebo
komanditnej spoločnosti sa požijú ustanovenia § 10 ods. 7 a 8 (bod 15. pozmeňovacieho návrhu) postup je odlišný, nakoľko pre tieto spoločnosti neprebieha výmena údajov cez systém prepojenia registrov (BRIS).
41.V čl. XVI bod 1 poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:
3) § 2 ods. 9 zákona č. .../2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) § 2 ods. 9 druhý bod a ods. 12 zákona č. .../2023 Z. z.“.
Znenie poznámok pod čiarou sa zosúlaďuje s aktuálnym znením vládneho návrhu zákona.
42.V čl. XVII bod 2 § 9 ods. 5 posledná veta znie: „Prílohou žiadosti o povolenie alebo súhlas podľa tohto zákona je aj príslušný projekt premeny vrátane jeho príloh podľa osobitného predpisu.11e)“.
Legislatívno-technická úprava textu v súlade s bodom 50 prílohy č. 2 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z. nakoľko náležitosti žiadosti vyplývajú z § 9 ods. 1 atómového zákona, ktoré odkazujú na § 6 až 8.
43.V čl. XVIII sa vypúšťa bod 2. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Vypúšťa sa neaplikovateľný bod nakoľko pojem, ktorý sa nahradiť, je nesprávne definovaný, čím je ustanovenie nevykonateľné.
44.V čl. XXI sa vkladajú nové body 1 až 5, ktoré znejú:
„1. § 1 znie:
㤠1
Tento zákon upravuje
a) riešenie úpadku dlžníka speňažením majetku dlžníka a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov alebo postupným uspokojením veriteľov dlžníka spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne,
b) hroziaci úpadok a povinnosti súvisiace s hroziacim úpadkom dlžníka,
c) oddlženie fyzickej osoby a
d) register predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní (ďalej len „insolvenčný register“).“.
2. § 10a sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a sa vypúšťa.
3. V § 12 ods. 1 druhej vete sa slová „elektronickými prostriedkami“ nahrádzajú slovami „elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára“.
4. V § 14 ods. 1 poslednej vete sa vypúšťajú slová „o začatí konkurzného konania alebo uznesenie“ a slová „Obchodnom vestníku“ sa nahrádzajú slovami „insolvenčnom registri“.
5. V § 14 odsek 3 znie:
„(3) Konkurzné konanie sa začína zverejnením uznesenia o začatí konkurzného konania.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Body 1 až 5 nadobudnú účinnosť 1. januára 2025, čo sa zohľadní v článku o účinnosti.
Na účely centralizácie a elektronizácie konkurzného konania, vrátane malého konkurzu, reštrukturalizačného konania, konania o oddlžení, konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii a likvidácie a dodatočnej likvidácie (ak ide o likvidáciu nariadenú súdom) sa navrhuje zriadiť insolvenčný register, ktorý nahrádza nielen register úpadcov, ale zabezpečiť aj čo najrozsiahlejšiu elektronizáciu dotknutých konaní, vrátane doručovania, evidencie a zverejňovania podaní, rozhodnutí a iných písomností v dotknutých konaniach (doručovanie prostredníctvom Obchodného vestníka sa práve z uvedených dôvodov vypúšťa, avšak štandard poskytovaný prostredníctvom Obchodného vestníka poskytovaný veriteľom tým nie je dotknutý). Dotknuté konania a údaje o nich, vrátane udalostí v týchto konaniach, budú evidované v jednom centralizovanom informačnom systéme insolvenčnom registri, ktorý zabezpečiť nielen zrýchlenie dotknutých konaní v dôsledku umožnenia elektronizácie dotknutých konaní a elektronického doručovania, ale aj ich transparentnosť. V súvislosti s uvedeným sa upravuje aj spôsob podania návrhu na vyhlásenie konkurzu elektroniky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára tak, aby bola následne zabezpečená jeho jednoznačná evidencia a zverejnenie v insolvenčnom registri v štruktúrovanej podobe, ak samozrejme dôjde k začatiu konkurzného konania. Návrh na vyhlásenie konkurzu sa samozrejme podáva (aj keď prostredníctvom špecializovaného portálu) priamo do elektronickej schránky súdu. Rovnako tak dochádza aj k potrebným legislatívnym úpravám.
45.V čl. XXI sa za bod 1 vkladajú nové body 2 až 47, ktoré znejú:
„2. V § 14 ods. 6 sa vypúšťajú slová „v Obchodnom vestníku“.
3. V § 17 ods. 1, § 30 ods. 1, § 74 ods. 5, § 77 ods. 6, § 103 ods. 1, § 106c ods. 3, § 118 ods. 1, § 131 ods. 3, § 145 ods. 3, § 166j ods. 3, § 167a ods. 3 a § 199 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta.
4. V § 19 ods. 1 písm. a) druhý bod znie:
„2. určí termín pojednávania tak, aby sa konalo najneskôr do 70 dní od začatia konkurzného konania, a na pojednávanie predvolá dlžníka spolu s doručením návrhu podľa písm. a) prvého
bodu, a súčasne o termíne pojednávania upovedomí veriteľov označených v návrhu zverejnením oznámenia o termíne pojednávania v insolvenčnom registri,“.
5. V § 20 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta a za slovo „uzneseniu“ sa vkladajú slová „o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku“.
6. V § 20 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „v Obchodnom vestníku“, v druhej vete sa slová „Obchodnom vestníku“ nahrádzajú slovami „insolvenčnom registri“ a vypúšťa sa posledná veta.
7. V § 21 ods. 3 sa vypúšťa siedma veta a v poslednej vete sa za slovo „uzneseniu“ vkladajú slová „o výške odmeny a výdavkoch predbežného správcu“.
8. § 22 vrátane nadpisu znie:
㤠22
Uznesenie o vyhlásení konkurzu
V uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky. Ak súd v konkurznom konaní ustanovil predbežného správcu, do funkcie správcu ustanoví predbežného správcu.“.
9. V § 23 odsek 1 znie:
„(1) Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz a dlžník sa stáva úpadcom.“.
10. § 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Zánik postavenia účastníka
(1) Postavenie účastníka veriteľovi v rozsahu ním prihlásenej pohľadávky alebo jej dotknutej časti zaniká zaevidovaním zmeny účastníka v zozname pohľadávok.
(2) Správca zaeviduje zmenu účastníka v zozname pohľadávok, ak
a)sú splnené predpoklady pre vstup do konania podľa § 25 alebo § 26,
b)účastník nebol úspešný v konaní o určení popretej pohľadávky,
c)uplynula lehota na podanie žaloby o určenie popretej pohľadávky alebo súd zastavil konanie o určení popretej pohľadávky z dôvodu, že veriteľ popretej pohľadávky nezaplatil preddavok na trovy konania, v rozsahu popretia pohľadávky,
d)sa vznik budúcej pohľadávky alebo pohľadávky, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky, stal nemožným,
e)prihláška navrhovateľa alebo veriteľa, ktorý pristúpil do konkurzného konania podľa § 24 ods. 2, nebola podaná v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu,
f)došlo k späťvzatiu prihlášky u správcu,
g)došlo k zániku pohľadávky, alebo
h)súd určil neúčinnosť prihlásenej pohľadávky alebo jej časti z dôvodu, že prihlásená pohľadávka alebo jej časť vznikli na základe odporovateľného právneho úkonu, a to v rozsahu takejto neúčinnosti.
(3) Veriteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať správcu o každej skutočnosti, ktorá zakladá zánik jeho účastníctva.
(4) Ak tento zákon neustanovuje inak, správca na základe skutočnosti podľa odseku 2 bezodkladne vyznačí zmenu účastníka v zozname pohľadávok. Ak nastanú pochybnosti o tom, či veriteľ byť vedený v zozname pohľadávok alebo v akom rozsahu, rozhodne súd aj bez návrhu.
(5) Proti uzneseniu súdu podľa odseku 4 druhej vety je prípustné odvolanie, ktoré môže podať správca alebo ten, o koho právach sa rozhodlo.“.
11. V § 28 ods. 2 prvá veta znie: „Prihláška sa podáva u správcu v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.“, v druhej vete sa slovo „elektronicky“ nahrádza slovami „elektronickými prostriedkami“ a vypúšťa sa tretia veta.
12. V § 28 ods. 3 druhej vete sa slová „Obchodnom vestníku“ nahrádzajú slovami „insolvenčnom registri“ a v poslednej vete sa slová „zverejní v registri úpadcov s uvedením okolnosti“ nahrádzajú slovami „vykoná s poznámkou“.
13. V § 28 ods. 6 sa slová „Doručenie prihlášky správcovi“ nahrádzajú slovami „Podanie prihlášky spôsobom ustanoveným týmto zákonom“.
14. V § 29 ods. 8, § 75 ods. 12, § 92 ods. 6, § 101 ods. 1, § 102 ods. 5, § 131 ods. 3 druhej vete, § 143, § 154 ods. 3 štvrtej vete a § 203 sa slová „Obchodnom vestníku“ nahrádzajú slovami „insolvenčnom registri“.
15. V § 31 odsek 1 znie:
„(1) Zoznam pohľadávok vedie správca v insolvenčnom registri automatizovaným spôsobom; v zozname pohľadávok priebežne eviduje všetky prihlásené pohľadávky a každú zmenu stavu pohľadávky, a to bezodkladne po tom, ako sa o zmene dozvie.“.
16. V § 31 sa vypúšťa odsek 3.
17. V § 32 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písomným podaním“ a slová „na predpísanom tlačive“.
18. V § 32 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa slovo „zverejnenia“.
19. V § 32 odseky 6 a 7 znejú:
„(6) Popretie pohľadávky správca zaeviduje bez zbytočného odkladu do zoznamu pohľadávok, ak
a)bolo podané u správcu spôsobom ustanoveným týmto zákonom, a
b)na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 18 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
(7) Úpadca je oprávnený prihlásenú pohľadávku namietnuť u správcu v lehote určenej pre veriteľov na popieranie pohľadávok podľa odseku 3 alebo odseku 4; správca túto skutočnosť bezodkladne zaeviduje v zozname pohľadávok. Námietka nemá pre zistenie pohľadávky význam.“.
20. V § 32 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 21 sa označujú ako odseky 8 až 20.
21. V § 32 ods. 8 druhej vete sa slová „doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi“ nahrádzajú slovami „zverejnenia popretia pohľadávky v zozname pohľadávok“.
22. V § 32 ods. 10 sa slovo „návrhu“ nahrádza slovom „žaloby“ a slová „odseku 19“ sa nahrádzajú slovami „odseku 18“.
23. V § 32 ods. 11 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
24. V § 32 ods. 19 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“ a slová „odseku 11“ sa nahrádzajú slovami „odseku 10“.
25. V § 32 ods. 20 sa slová „7 a 11“ nahrádzajú slovami „6 a 10“, slová „Obchodnom vestníku“ sa nahrádzajú slovami „insolvenčnom registri“ a slová „odseku 7“ sa nahrádzajú slovami „odseku 6“.
26. V § 32a odsek 1 znie:
„(1) Správca na podnet popretého veriteľa bez zbytočného odkladu požiada súd o vydanie uznesenia vo veci priznania hlasovacích práv, ak ide o
a)pohľadávku popretú veriteľom bez ohľadu na to, či bola zároveň popretá aj správcom,
b)pohľadávku priznanú rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého by inak bolo možné nariadiť výkon rozhodnutia alebo vykonať exekúciu,
c)pohľadávku, v ktorej bolo uplatnené zabezpečovacie právo registrované v registri záložných práv alebo v osobitnom registri, alebo zapísané v katastri nehnuteľností.“.
27. V § 32a ods. 2 sa slová „Správca spolu s prihláškou pohľadávky predloží súdu listiny, ktoré predložil prihlasujúci veriteľ, prípadne popierajúci veriteľ a uvedie zároveň“ nahrádzajú slovami „Na účely rozhodnutia súdu vo veci priznania hlasovacích práv správca predloží súdu“.
28. V § 32a ods. 3 a v § 125 ods. 3 sa vypúšťajú slová „na základe predložených listín“.
29. V § 32a ods. 4 sa vypúšťa prvá veta a za slovo „rozhodnutiu“ sa vkladajú slová „podľa odseku 3“.
30. § 32a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Správca bezodkladne po zverejnení uznesenia súdu o priznaní hlasovacích práv a oznámenia o nadobudnutí jeho právoplatnosti zaeviduje túto skutočnosť v zozname pohľadávok.“.
31. V § 33 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „prostredníctvom insolvenčného registra“.
32. V § 34 ods. 4 sa slová „Schôdza veriteľov sa zvoláva uverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku; lehota“ nahrádzajú slovom „Lehota“.
33. V § 34 ods. 5 druhá veta znie: „Oznámenie o zvolaní schôdze veriteľov v takomto prípade obsahuje aj termín, dokedy môžu veritelia požiadať správcu o prístupové údaje potrebné na účasť na schôdzi veriteľov.“.
34. V § 35 odsek 6 znie:
„(6) O priebehu schôdze veriteľov predseda schôdze spíše zápisnicu; ak sa schôdza veriteľov uskutočnila prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, ktoré umožňujú vyhotovenie audiovizuálneho záznamu, správca vyhotoví audiovizuálny záznam, ktorý uchová a informáciu o pripojení audiovizuálneho záznamu k správcovskému spisu alebo o tom, kde je tento audiovizuálny záznam uložený, správca zverejní v insolvenčnom registri; audiovizuálny záznam sa v insolvenčnom registri nezverejňuje. Zápisnica obsahuje zoznam prítomných veriteľov, opis priebehu schôdze veriteľov, znenia uznesení prijatých schôdzou veriteľov spolu s výsledkami hlasovania, námietky uplatnené proti týmto uzneseniam z dôvodu ich rozporu so zákonom a podpis predsedu schôdze veriteľov. Zápisnicu je predseda schôdze veriteľov povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po konaní schôdze veriteľov predložiť správcovi; správca zápisnicu zaeviduje v insolvenčnom registri.“.
35. V § 35 odsek 7 znie:
„(7) Správca sprístupní na požiadanie každému veriteľovi prihlásenej pohľadávky za úhradu vecných nákladov kópiu audiovizuálneho záznamu schôdze veriteľov.“.
36. V § 35 ods. 8 sa slová „obrazovo-zvukového“ nahrádzajú slovami „audiovizuálneho“.
37. V § 36 ods. 2 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
38. V § 36 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta a v tretej vete sa za slovo „uzneseniu“ vkladajú slová „o odmietnutí návrhu schôdze veriteľov na výmenu správcu“.
39. V § 38 ods. 3 a § 145 ods. 1 sa vypúšťa slovo „písomne“.
40. V § 38 ods. 6 štvrtá a piata veta znejú: „Zápisnicu predseda veriteľského výboru najneskôr do piatich dní od skončenia zasadnutia veriteľského výboru predloží správcovi; správca zápisnicu zaeviduje v insolvenčnom registri. Ak si veriteľský výbor zo závažných dôvodov vyhradil zasadnutie bez prítomnosti správcu, zápisnicu správca zaeviduje v insolvenčnom registri po oboznámení sa s predmetom rokovania veriteľského výboru.“ a vypúšťa sa šiesta a siedma veta.
41. V § 38 ods. 7 sa slová „uznesenia veriteľského výboru v Obchodnom vestníku“ nahrádzajú slovami „zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru v insolvenčnom registri“.
42. V § 40 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
43. V § 42 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
44. V § 42 ods. 4 sa slová „a 3“ nahrádzajú slovami „až 4“.
45. V § 42 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta a v tretej vete sa slová „až 6“ nahrádzajú slovami „až 5“.
46. V § 43 ods. 1 sa slová „na jeho návrh po konaní“ nahrádzajú slovami „po zverejnení zápisnice z“.
47. V § 43 odsek 2 znie:
„(2) Paušálna odmena správcu sa uspokojuje prednostne pred inými pohľadávkami proti podstate.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Body 2 až 47 nadobudnú účinnosť 1. januára 2025, čo sa zohľadní v článku o účinnosti.
K bodom 2 až 9, 11 až 14, 31 až 46
V súvislosti so zriadením insolvenčného registra a centralizáciou a elektronizáciou konkurzného konania, vrátane malého konkurzu a vypustením právnej úpravy doručovania rozhodnutí prostredníctvom Obchodného vestníka dochádza aj k potrebným legislatívnym úpravám, vrátane legislatívno-technických úprav a sprecizovania niektorých zákonných ustanovení. Rovnako tak sa vypúšťa nadbytočná právna úprava o zverejňovaní súdnych rozhodnutí a iných písomností súdu a správcu v Obchodnom vestníku a o ich doručovaní, ako aj právna úprava niektorých pravidiel o informovaní niektorých subjektov v insolvenčnom konaní, a to vzhľadom na navrhovanú všeobecnú právnu úpravu doručovania písomností v insolvenčných konaniach. Zavádzajú sa pravidlá komunikácie dotknutých subjektov v insolvenčnom konaní prostredníctvom insolvenčného registra.
K bodu 10
Pre potreby virtualizovania zoznamu veriteľov, t. j. výlučného vedenia takéhoto zoznamu prostredníctvom insolvenčného registra, je potrebné v § 27 rozlíšiť veriteľa ako osobu, ktorá (resp. o sebe tvrdí, že má) nárok voči konkurznej podstate (hmotné právo), a veriteľa ako účastníka konania (procesné právo). V dotknutom ustanovení sa preto typovo vyjadrujú skutkové podstaty situácií, na základe ktorých je potrebné vykonať zmenu v zozname veriteľov. Správca je povinný pri vedení zoznamu veriteľov konať s odbornou starostlivosťou a každú zmenu bezodkladne zaevidovať a zverejniť. Veriteľ, ktorého sa skutočnosť, ktorá vplyv na jeho účastníctvo a teda aj jeho vedenie v zozname veriteľov, týka, notifikačnú povinnosť voči správcovi, pričom aj táto notifikácia sa realizuje elektronicky.
K bodom 15 až 30
Okrem uvedených zmien dochádza aj k úpravám smerujúcim k virtualizovaniu zoznamu pohľadávok v insolvenčnom registri, vrátane úpravy prihlasovania pohľadávok a aj popierania
pohľadávok elektronicky prostredníctvom insolvenčného registra.
K bodu 47
K navrhovaným zmenám týkajúcim sa určenia a splatnosti paušálnej odmeny správu právna úprava rovnako tak reaguje na navrhovanú právnu úpravu insolvenčného registra. Práve v súvislosti s uvedeným sa vypúšťa úprava, ktorá pre vydanie rozhodnutia o výške paušálnej odmeny v tomto prípade vyžaduje návrh správcu, nakoľko okamih, kedy je potrebné vydanie takéhoto rozhodnutia bude jednoznačne daný zverejnením zápisnice z prvej schôdze veriteľov v insolvenčnom registri, o čom bude súd notifikovaný. Rovnako sa navrhuje vypustenie právnej úpravy upravujúcej splatnosť paušálnej odmeny, ktorá bola viazaná na zverejňovanie údajov v registri úpadcov, nakoľko táto právna úprava je nadbytočná, keďže insolvenčné procesy bude nutné realizovať elektronicky prostredníctvom insolvenčného registra. Pravidlo o prednostnom uspokojovaní paušálnej odmeny ostáva nezmenené.
46.V čl. XXI sa za bod 2 vkladajú nové body 3 až 22, ktoré znejú:
„3. V § 76 ods. 1 prvej vete sa slová „je listina oprávňujúca“ nahrádzajú slovom „oprávňuje“ a v druhej vete sa slová „predloženého úpadcom“ nahrádzajú slovom „úpadcu“.
4. V § 76 odsek 2 znie:
„(2) Súpis je správca povinný vyhotoviť v insolvenčnom registri do 60 dní od vyhlásenia konkurzu. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže súd na návrh správcu lehotu na vyhotovenie súpisu aj opakovane predĺžiť. Vyhotovený súpis je správca povinný pravidelne aktualizovať, vrátane zaevidovania každej zmeny v súpise.“.
5. V § 76 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.
6. V § 78, § 103 ods. 1, § 146 ods. 2, § 155 ods. 1 a 2, § 156, § 157 ods. 1, § 163 165, § 167p ods. 1, § 168b ods. 3, § 171d, § 177 ods. 6 a § 179 ods. 4 sa vypúšťajú slová „v Obchodnom vestníku“.
7. V § 81 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
8. V § 81 ods. 4 sa slová „zverejnenia oznamu podľa odseku 2“ nahrádzajú slovami „zaevidovania tejto skutočnosti v insolvenčnom registri“.
9. V § 83 ods. 2 a 4, § 84 ods. 2, § 101 ods. 1, § 124 ods. 2 a § 131 ods. 3 5 sa vypúšťa posledná veta.
10. V § 85 odsek 1 znie:
„(1) Správca je povinný v pravidelných lehotách určených príslušným orgánom zverejniť správu o postupe speňažovania a plánovaných úkonoch speňažovania, vrátane správy o plánovaných úkonoch speňažovania majetku z oddelenej podstaty.“.
11. V § 85 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „konkurznému súdu, príslušnému orgánu a súdu, ktorý vedie konanie vyvolané alebo súvisiace s konkurzom,“ a slovo „zaslať“ sa nahrádza slovom „zverejňovať“.
12. V § 85 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
13. V § 87 odsek 10 znie:
„(10) Evidenciu o pohľadávkach proti podstate vedie správca v insolvenčnom registri a je povinný ju priebežne aktualizovať.“.
14. V § 96 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Pred zostavením rozvrhu správca zverejní oznam o zámere zostaviť rozvrh.
(3) Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zámere zostaviť rozvrh namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate; námietka musí byť odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.“.
15. V § 102 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta a za slovo „uzneseniu“ sa vkladajú slová „o zrušení konkurzu“.
16. V § 104 ods. 3 sa slová „Obchodný vestník“ nahrádzajú slovami „insolvenčný register“.
17. V § 105 sa slová „výpisu zo zoznamu pohľadávok“ nahrádzajú slovami „údajov zo zoznamu pohľadávok zverejnenom v insolvenčnom registri“ a vypúšťa sa druhá veta.
18. V § 106 ods. 3 prvej vete sa slová „prostredníctvom na to určeného formulára“ nahrádzajú slovami „elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky súdu, ktorý musí byť autorizovaný navrhovateľom, inak sa naň neprihliada“.
19. V 112 ods. 1 druhej vete sa slová „elektronickými prostriedkami“ nahrádzajú slovami „elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára“.
20. V § 113 odsek 1 znie:
„(1) Ak súd zistí, že návrh na povolenie reštrukturalizácie spĺňa zákonom predpísané náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí reštrukturalizačného konania. Inak v rovnakej lehote uznesením poučí navrhovateľa o nedostatkoch návrhu a vyzve ho, aby tieto nedostatky v lehote 10 dní odstránil. Ak tak navrhovateľ neurobí, súd návrh odmietne najneskôr do 15 dní po tom, čo uplynula lehota na odstránenie nedostatkov. Inak v rovnakej lehote rozhodne o začatí reštrukturalizačného konania. Voči uzneseniu o odmietnutí návrhu odvolanie nie je prípustné. Uznesenie o odmietnutí návrhu súd doručí navrhovateľovi; uznesenie o odmietnutí návrhu sa nezverejňuje v insolvenčnom registri.
21. V § 113 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.
22. V § 113 odsek 3 znie:
„(3) Zverejnením uznesenia o začatí reštrukturalizačného konania sa začína reštrukturalizačné konanie.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Body 3 až 22 nadobudnú účinnosť 1. januára 2025, čo sa zohľadní v článku o účinnosti.
K bodom 3 až 5, 7 a 8, 13
Navrhuje sa právna úprava virtualizácie súpisu majetku, t. j. bude zostavovaný, evidovaný a aktualizovaný priamo v insolvenčnom registri správcom, pričom správca je povinný tento súpis majetku zostaviť v súlade so zákonom a bezodkladne v ňom zaevidovať (zverejniť) každú zmenu (aktualizáciu). Navrhovaná právna úprava tak odôvodňuje aj vypustenie nadbytočných povinností súvisiacich so zmenami v súpise majetku, napr. vydať každému písomné potvrdenie o tom, či majetok je alebo nie je zaevidovaný v súpise, bezodkladne informovať o vylúčení majetku zo súpisu a pod.
Ďalším dokumentom evidovaným a súčasne tak aj zverejneným v insolvenčnom registri byť aj evidencia pohľadávok proti podstate, ktorú je správca povinný priebežne aktualizovať tak, aby poskytovala čo najaktuálnejší prehľad o pohľadávkach zapísaných v tejto evidencii a o ich úhradách, a súčasne aby poskytovala dostatočný podklad pre možné uplatňovanie námietok proti poradiu pohľadávok proti podstate.
K bodom 6 a 9, 14 až 22
V súvislosti so zriadením insolvenčného registra a centralizáciou a elektronizáciou konkurzného konania, vrátane malého konkurzu a vypustením právnej úpravy doručovania rozhodnutí prostredníctvom Obchodného vestníka dochádza aj k potrebným legislatívnym úpravám, vrátane legislatívno-technických úprav a sprecizovania niektorých zákonných ustanovení.
K bodom 10 až 12
Na účely zabezpečenia transparentnosti sa navrhuje zmeniť pravidlá pre prístup k správam správcu o postupe speňažovania a plánovaných úkonoch. V tomto smere sa navrhuje zaviesť povinnosť správcu tieto správy zverejniť v insolvenčnom registri, v dôsledku čoho nie je potrebná právna úprava doručovania týchto správ príslušným orgánom a rovnako tak ani nahliadanie účastníkov konania do spisu v súvislosti so získaním informácií z týchto správ. Uvedená právna úprava zabezpečí nielen transparentnosť procesu a získavania informácií, ale tiež odstráni nadmernú a vzhľadom na zavedenie insolvenčného registra aj nadbytočnú administratívnu záťaž spojenú s doručovaním správ príslušným orgánom, ako aj so zabezpečovaním nahliadania do spisu (informácie budú verejne dostupné v insolvenčnom registri). Tieto správy tak vzhľadom na uvedené nebudú súčasťou
spisu v tlačenej podobe, nakoľko budú evidované v elektronickej podobe priamo v insolvenčnom registri a teda budú súčasťou elektronického správcovského spisu.
47.V čl. XXI bod 3 § 114 ods. 1. písm. g) sa vypúšťajú slová „zapísať do obchodného registra“.
Vypustenie slov, ktoré nie je potrebné pri nahradení pôvodného textu doplniť, nakoľko by vznikla v texte zákona duplicita.
48.V čl. XXI sa za bod 3 vkladajú nové body 4 až 19, ktoré znejú:
„4. V § 114 odsek 4 znie:
„(4) Ak tento zákon neustanovuje inak, účinky začatia reštrukturalizačného konania zanikajú zverejnením oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení reštrukturalizačného konania.“.
5. V § 116 ods. 4 prvej vete sa za slová „ustanoví správcu“ vkladajú slová „na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom“ a vypúšťa sa druhá a tretia veta.
6. V § 116 ods. 5 sa vypúšťa prvá veta a za slovo „uzneseniu“ sa vkladajú slová „o zastavení reštrukturalizačného konania“.
7. V § 117 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zverejnením uznesenia zanikajú účinky začatia reštrukturalizačného konania.“ a vypúšťa sa štvrtá a piata veta.
8. V § 121 sa vypúšťajú slová „elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára a musí byť autorizovaná“.
9. V § 122 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
10. V § 123 odsek 1 znie:
„(1) Zoznam pohľadávok vedie správca v insolvenčnom registri automatizovaným spôsobom. Prihlásené pohľadávky eviduje priebežne tak, aby pohľadávky prihlásené do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok boli v zozname pohľadávok zverejnené najneskôr do desiatich dní od uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Správca v zozname pohľadávok priebežne eviduje tiež všetky zmeny stavu pohľadávok, vrátane zmien údajov o nich.“.
11. V § 123 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.
12. V § 124 ods. 3 druhá veta znie: „Správca je povinný každý podnet s odbornou starostlivosťou vyhodnotiť.“.
13. V § 125 odsek 1 znie:
„(1) Správca na podnet popretého veriteľa bez zbytočného odkladu požiada súd o vydanie uznesenia vo veci priznania hlasovacích práv, ak ide o
a) pohľadávku priznanú rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého by inak bolo možné nariadiť výkon rozhodnutia, alebo vykonať exekúciu, alebo
b) pohľadávku, v ktorej bolo uplatnené zabezpečovacie právo registrované v registri záložných práv alebo osobitnom registri, alebo zapísané v katastri nehnuteľností.“.
14. V § 125 ods. 2 sa slová „Správca spolu s prihláškou pohľadávky predloží súdu listiny, ktoré predložil prihlasujúci veriteľ, uvedie zároveň“ nahrádzajú slovami „Na účely rozhodnutia súdu vo veci priznania hlasovacích práv správca predloží súdu“.
15. V § 125 odsek 4 znie:
„(4) Správca bezodkladne po zverejnení uznesenia súdu o priznaní hlasovacích práv a oznámenia o nadobudnutí jeho právoplatnosti zaeviduje túto skutočnosť v zozname pohľadávok.“.
16. V § 126 ods. 1 prvej vete sa za slová „schôdzu veriteľov“ vkladajú slová „prostredníctvom insolvenčného registra“, v druhej vete sa slová „Schôdzu veriteľov správca zvolá uverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku, v ktorom uvedie“ nahrádzajú slovami „Oznámenie o schôdzi veriteľov obsahuje“ a štvrtá veta znie: „Oznámenie o zvolaní schôdze veriteľov v takomto prípade obsahuje aj termín, dokedy môžu veritelia požiadať správcu o prístupové údaje potrebné na účasť na schôdzi veriteľov.“.
17. V § 126 odseky 4 a 5 znejú:
„(4) O priebehu schôdze veriteľov správca spíše zápisnicu; ak sa schôdza veriteľov uskutočnila prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, ktoré umožňujú vyhotovenie audiovizuálneho záznamu, správca vyhotoví audiovizuálny záznam, ktorý uchová a informáciu o pripojení audiovizuálneho záznamu k správcovskému spisu alebo o tom, kde je tento audiovizuálny záznam uložený, správca zverejní v insolvenčnom registri; audiovizuálny záznam sa v insolvenčnom registri nezverejňuje. Zápisnica obsahuje zoznam prítomných veriteľov, opis priebehu schôdze veriteľov, uznesenia prijaté schôdzou veriteľov spolu s výsledkami hlasovania a podpis správcu. Zápisnicu správca zaeviduje v insolvenčnom registri.
(5) Ustanovenie § 35 ods. 7 o vydaní kópie audiovizuálneho záznamu platí rovnako.“.
18. V § 128 odsek 5 znie:
(5) O priebehu zasadnutia veriteľského výboru sa spíše zápisnica. Zápisnica obsahuje opis priebehu zasadnutia veriteľského výboru a znenia prijatých uznesení veriteľským výborom spolu s hlasovaním jednotlivých členov veriteľského výboru. Ak bol návrh plánu schválený, je prílohou zápisnice. Zápisnicu vyhotovuje a podpisuje predseda veriteľského výboru a bezodkladne ju zasiela správcovi, ktorý je zaeviduje v insolvenčnom registri.“.
19. V § 130 ods. 2 sa vypúšťa druhá a tretia veta.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Body 4 až 19 nadobudnú účinnosť 1. januára 2025, čo sa zohľadní v článku o účinnosti.
V súvislosti so zriadením insolvenčného registra a centralizáciou a elektronizáciou reštrukturalizačného konania a vypustením
právnej úpravy doručovania rozhodnutí prostredníctvom Obchodného vestníka dochádza aj k potrebným legislatívnym úpravám, vrátane legislatívno-technických úprav a sprecizovania niektorých zákonných ustanovení. Rovnako tak sa vypúšťa nadbytočná právna úprava o zverejňovaní súdnych rozhodnutí a iných písomností súdu a správcu v Obchodnom vestníku a o ich doručovaní, a to vzhľadom na navrhovanú všeobecnú právnu úpravu doručovania písomností v insolvenčných konaniach. Rovnako tak aj v reštrukturalizácii sa navrhuje virtualizácia zoznamu pohľadávok, ktorý bude vedený automatizovaným spôsobom v insolvenčnom registri a bude priebežne aktualizovaný a dopĺňaný správcom vzhľadom na prípadné zmeny zapisovaných údajov, stavu zapísanej pohľadávky a vzhľadom na ďalšie skutočnosti odôvodňujúce evidenciu nových alebo zmenu zapísaných údajov v tomto zozname pohľadávok.
49.Čl. XXI sa dopĺňa bodmi 6 až 42, ktoré znejú:
„6. V § 145 ods. 2 sa za slovo „zoznamu“ vkladajú slová „v insolvenčnom registri“ a vypúšťa sa druhá veta.
7. V § 147 ods. 4 sa slovo „predsedajúci“ nahrádza slovom „správca“ a vypúšťajú sa slová „v Obchodnom vestníku“.
8. V § 150 odsek 4 znie:
„(4) Zápisnicu zo schvaľovacej schôdze správca zaeviduje v insolvenčnom registri do desiatich dní od skončenia schvaľovacej schôdze.“.
9. V § 151 ods. 1 sa vypúšťa bodkočiarka a slová “súčasťou návrhu je zápisnica zo schvaľovacej schôdze a ňou prijatý plán“.
10. V § 153 ods. 1 a § 159a ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.
11. V § 153 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
12. V § 154 odsek 2 znie:
„(2) Proti uzneseniu o zamietnutí plánu môže podať odvolanie predkladateľ plánu do 15 dní od jeho zverejnenia. O odvolaní rozhodne odvolací súd najneskôr do 30 dní od predloženia veci.“.
13. V § 154 ods. 3 sa vypúšťa tretia a posledná veta.
14. V § 166j ods. 1 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
15. V § 167 ods. 2 úvodnej vete a § 168 ods. 2 úvodnej vete sa slová „elektronickými prostriedkami“ nahrádzajú slovom „elektronicky“ a za slovom „formulára“ sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý sa zverejní na webovom sídle ministerstva“.
16. V § 167j ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v insolvenčnom registri“, v druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí aj o každej zmene súpisu.“ a vypúšťa sa tretia veta.
17. V § 167j ods. 2 sa za slovom „námietku“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „ktorú správca zverejní v Obchodnom vestníku“ a slová „v Obchodnom vestníku“.
18. V § 167l ods. 1 prvej vete sa slová „neoznámi v Obchodnom vestníku“ nahrádzajú slovami „nezverejní oznámenie o tom“.
19. V § 167l ods. 3 sa vypúšťajú slová „v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená“ a vypúšťa sa tretia veta.
20. V § 167l ods. 5 sa slová „5 7, 9, 11, 13 16 a 18“ nahrádzajú slovami „5, 6, 8, 10, 12 až 15 a 17“.
21. V § 167u ods. 1 sa slová „oznámi v Obchodnom vestníku“ nahrádzajú slovom „zverejní“.
22. V § 167v ods. 1 a 2 sa slová „oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí“ nahrádzajú slovami „zverejní oznámenie o ukončení konkurzu“ a slová „Oznámením v Obchodnom vestníku“ sa nahrádzajú slovami „Zverejnením oznámenia“.
23. V § 168a ods. 3 druhej vete a § 168c ods. 7 prvej vete sa slová „Obchodnom vestníku“ nahrádzajú slovami „insolvenčnom registri“.
24. V § 168a ods. 3 tretia veta a § 168c ods. 7 druhá veta znie: „Zverejnením oznámenia sa konanie končí.“.
25. V § 168c ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „v insolvenčnom registri“.
26. § 168d vrátane nadpisu znie:
㤠168d
Námietky veriteľov
Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia návrhu splátkového kalendára námietku. K námietkam veriteľov sa správca vyjadrí. Ak je to vhodné, správca zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže upraviť návrh splátkového kalendára v prospech veriteľov.“.
27. V § 168e ods. 1 prvej vete sa za slovo „kalendár“ vkladajú slová „po tom, ako sa správca vyjadril k námietkam veriteľov“.
28. V § 168e ods. 2 sa vypúšťajú slová „od predloženia úplného návrhu splátkového kalendára“.
29. V § 169 ods. 3 sa vypúšťa slovo „písomnom“.
30. V § 169 ods. 4 sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami „ods. 2“ a slová „ods. 2 a 3“ sa nahrádzajú slovami „ods. 3 až 5“.
31. § 197a vrátane nadpisu znie:
㤠197a
Doručovanie písomností
(1) Podanie alebo iná písomnosť účastníka konania alebo inej osoby v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní a v konaní o oddlžení, ktorá je predmetom zverejňovania v insolvenčnom registri, sa doručuje súdu alebo správcovi elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára špecializovaného portálu;33k) to neplatí, ak tento zákon alebo osobitný predpis33l) ustanovuje inak. Ustanovenia osobitného predpisu33m) tým nie dotknuté. Na podania alebo iné písomnosti podané súdu alebo správcovi iným spôsobom sa neprihliada, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.33l)
(2) Podanie alebo iná písomnosť účastníka konania podľa odseku 1 musia byť autorizované účastníkom konania alebo jeho zástupcom, inak sa na ne neprihliada.
(3) Prílohy, ktoré je potrebné pripojiť k podaniu alebo k inej písomnosti účastníka konania podľa odseku 1, vrátane prílohy, pre ktorú sa vyžaduje úradné osvedčenie podpisu, musia byť podané v elektronickej podobe spolu s týmto podaním alebo s inou písomnosťou, inak sa na podanie alebo inú písomnosť podľa odseku 1 neprihliada. Ak je príloha vyhotovená v listinnej podobe, doručuje sa elektronicky tak, že sa prevedie do elektronickej podoby a pripojí sa k podaniu alebo k inej písomnosti; ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii33n) sa nepoužijú.
(4) Ak podanie alebo inú písomnosť podľa odseku 1 nemožno preukázateľne doručiť spôsobom podľa odsekov 1 a 2 z dôvodov, ktoré nenastali na strane podávajúcej osoby, lehota ustanovená pre doručenie podania alebo inej písomnosti podľa odseku 1 sa považuje za zachovanú, ak sa písomnosť doručí príslušnému orgánu najneskôr do troch pracovných dní po uplynutí lehoty podľa tohto zákona.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33k až 33n znejú:
33k) § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
33l) Napríklad zákon č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 111/2022 Z. z.
33m) § 25 ods. 7 zákona o e-Governmente.
33n)§ 35 až 39 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
32. V § 198 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ustanovenie § 197a pre podanie odvolania platí rovnako.“.
33. V § 198 ods. 2 sa slová „písomnom vyhotovení uznesenia vydaného“ nahrádzajú slovami „uznesení vydanom“.
34. V § 199 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, rozhodnutia a iné písomnosti súdu a správcu sa v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní a v konaní o oddlžení doručujú ich zverejnením v insolvenčnom registri; to platí rovnako aj pre písomnosti správcu, ktoré podľa ustanovení tohto zákona predložiť, doručiť alebo zaslať súdu, a pre písomnosti, ktoré sa majú zverejniť podľa osobitného predpisu.33b)
(2) Ak ide o doručenie rozhodnutia alebo inej písomnosti súdu alebo správcu v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní a v konaní o oddlžení, ktorým sa ukladá povinnosť alebo ktorým sa adresát vyzýva, takéto rozhodnutie alebo písomnosť sa doručí aj iným spôsobom ako zverejnením v insolvenčnom registri; tým nie je dotknuté doručovanie podľa odseku 1.“.
35. V § 199 ods. 3 sa slovo „Uznesenie“ nahrádza slovom „Rozhodnutie“ a v § 199 ods. 3, 4, 7 a 9 sa slová „Obchodnom vestníku“ nahrádzajú slovami „insolvenčnom registri“.
36. V § 199 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 7.
37. V § 201 sa slovo „uznesenia“ nahrádza slovom „rozhodnutia“.
38. Za siedmu časť sa vkladá nová ôsma časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ÔSMA ČASŤ
INSOLVENČNÝ REGISTER
§ 203b
(1) Insolvenčný register je informačný systém verejnej správy,3a) ktorý obsahuje údaje podľa tohto zákona, a ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo. Insolvenčný register je sprístupnený na webovom sídle ministerstva.
(2) V insolvenčnom registri sa evidujú
a)údaje o konkurznom konaní a udalostiach, ktoré nastali v konkurznom konaní od vydania uznesenia o začatí konkurzného konania po jeho ukončenie; ak ide o malý konkurz, od vydania uznesenia o vyhlásení malého konkurzu až po jeho ukončenie,
b)údaje o reštrukturalizačnom konaní a udalostiach, ktoré nastali v reštrukturalizačnom konaní od vydania uznesenia o začatí reštrukturalizačného konania po jeho ukončenie,
c)údaje o konaní o oddlžení a udalostiach, ktoré nastali v konaní o oddlžení od vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo uznesenia o povolení splátkového kalendára po jeho ukončenie,
d)údaje o verejnej preventívnej reštrukturalizácii a udalostiach, ktoré nastali vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii od vydania uznesenia o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie až po jej ukončenie,
e)údaje o likvidácii a dodatočnej likvidácii od vydania uznesenia súdu o ustanovení likvidátora až po jej ukončenie,
f)ďalšie informácie o konaniach podľa písmen a) až e).
(3) Ak sa v insolvenčnom registri evidujú údaje o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, na účely vedenia insolvenčného registra sa zverejňujú v rozsahu, ak ide o
a)fyzickú osobu, meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko,
b)fyzickú osobu podnikateľa, obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, identifikačné číslo organizácie alebo identifikačný údaj vydaný zahraničným registrom alebo zahraničnou evidenciou a miesto podnikania,
c)právnickú osobu, obchodné meno, identifikačné číslo organizácie alebo identifikačný
údaj vydaný zahraničným registrom alebo zahraničnou evidenciou a sídlo.
(4) Elektronické dokumenty účastníkov konania a iných osôb v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, v konaní o oddlžení, vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii alebo v likvidácii alebo dodatočnej likvidácii, v ktorej likvidátora ustanovil súd, sa zverejňujú v insolvenčnom registri, ak udalosti vznikajúce na ich základe alebo v súvislosti s nimi evidované v insolvenčnom registri, alebo ak elektronický dokument obsahuje údaje evidované v insolvenčnom registri. Elektronický dokument, ktorý je doručený súdu ako príslušnému orgánu v konaní podľa predchádzajúcej vety, eviduje a zverejňuje v insolvenčnom registri súd, inak ho eviduje a zverejňuje v insolvenčnom registri správca alebo likvidátor. Zverejnenie elektronického dokumentu nemá vplyv na účinky jeho doručenia príslušnému orgánu.
(5) Súd, správca alebo likvidátor nezverejní elektronický dokument podľa odseku 4 alebo jeho časť, ak ide o hrubo urážlivé podanie alebo jeho časť, alebo ak by jeho zverejnením alebo zverejnením jeho časti mohla byť porušená povinnosť mlčanlivosti o údajoch chránených podľa osobitného predpisu33o) alebo iná zákonom ustanovená alebo štátom uznaná povinnosť mlčanlivosti; ak nastanú pochybností o zverejnení obsahu elektronického dokumentu alebo jeho časti rozhodne súd. Ak ide o záväzný pokyn príslušného orgánu správcovi, zverejňuje sa len informácia o vydaní záväzného pokynu.
(6) Rozhodnutie alebo iný elektronický dokument súdu, správcu alebo likvidátora sa v insolvenčnom registri zverejní bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po tom, ako sa súd, správca alebo likvidátor dozvedel o skutočnosti, s ktorou je spojené zverejnenie; rozhodnutie súdu sa zverejní najneskôr deň nasledujúci po dni jeho vydania.
(7) Údaje zverejnené v insolvenčnom registri nie je potrebné pred orgánmi verejnej moci a v obchodnom styku preukazovať.
(8) Údaje zverejnené v insolvenčnom registri majú štruktúrovanú podobu, ktorá umožňuje ich vyhľadávanie a automatizované spracovanie.