ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
165. schôdza
Číslo: CRD-941/2023
770
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 7. júna 2023
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lukáš Kyselica
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 770
zo 7. júna 2023
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ŠEBOVEJ, Moniky PÉTER a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1639)
___________________________________________________________________________
1.V názve zákona sa za slovo „mení“ (2x) vkladajú slová „a dopĺňa“ (2x) a za slová „niektorých zákonov“ (2x) sa vkladajú slová „v znení neskorších predpisov“ (2x).
Legislatívno-technická úprava; zosúladenie s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
2.V čl. I, 2. bod znie:
„2. V § 2 ods. 3 písm. q) sa za slovami „akéhokoľvek tvaru“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá obsahuje tekutinu obsahujúcu nikotín“ sa nahrádzajú slovami „s tekutinou, ktorá obsahuje alebo môže obsahovať nikotín“.“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia textu z dôvodu potreby správneho zapracovania do platného znenia zákona č. 89/2016 Z. z.
3.V čl. I, 3. bode, § 15 ods. 5 písm. c) sa slová „sa bodka nahrádza čiarkou a vkladajú slová“ nahrádzajú slovami „sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia textu z dôvodu potreby správneho zapracovania do platného znenia zákona č. 89/2016 Z. z. a zosúladenia s dôvodovou správou k návrhu zákona.
4.V čl. I, 4. bod znie:
„4. V 15a ods. 1 sa slová „Slovenskej obchodnej inšpekcii“ nahrádzajú slovom „ministerstvu“.“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia textu z dôvodu potreby správneho zapracovania do platného znenia zákona č. 89/2016 Z. z. a zosúladenia s dôvodovou správou k návrhu zákona.
5.V čl. I, 6. bode 15a ods. 10) sa slovo „znenie“ nahrádza slovom „slová“ a slová „nahrádza znením“ sa nahrádzajú slovami „nahrádzajú slovami“.
Legislatívno-technická úprava; zosúladenie s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
6.V čl. I, 11. bode, § 21c sa slová „do 30 dní od účinnosti tohto zákona“ nahrádzajú slovami „do 30. septembra 2023“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti a z dôvodu zachovania právnej istoty pre tých účastníkov, ktorých sa toto ustanovenie dotýka.
7. V čl. I, 12. bode, § 21d ods. 1 sa slová „pred účinnosťou tohto zákona“ nahrádzajú slovami „do 31. augusta 2023“ a slová „do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tohto zákona“ sa nahrádzajú slovami „do 30. septembra 2023“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti a z dôvodu zachovania právnej istoty pre tých účastníkov, ktorých sa toto ustanovenie dotýka.
8.V čl. I, 12. bode, § 21d ods. 2 sa slová „pred účinnosťou tohto zákona“ nahrádzajú slovami „do 31. augusta 2023“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie ustanovenia z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti a z dôvodu zachovania právnej istoty pre tých účastníkov, ktorých sa toto ustanovenie dotýka.
9.V čl. I, 12. bode, § 21d ods. 2 sa za slovo „cigariet“ vkladajú slová a plniacich fľaštičiek, tekutina v ktorých neobsahuje nikotín, nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona a boli”.
Úmyslom navrhovateľa je regulovať elektronické zariadenia a plniace fľaštičky do nich, ktoré neobsahujú nikotín. Tieto v súčasnosti nie považované za elektronické cigarety resp. ich príslušenstvo a nie predmetom osobitnej regulácie. Po prijatím návrhu budú na ne kladené v zásade v rovnaké zákonné požiadavky ako na elektronické cigarety a plniace fľaštičky, ktoré nikotín obsahujú a budú sa za takéto v zmysle novej zákonnej definície aj považovať. Pôvodne navrhované znenie nového § 21d ods. 2 zákona ale tento úmysel navrhovateľa výrazne prekračuje, a to zrejme nedopatrením v dôsledku legislatívno–technickej chyby.
Podľa pôvodne navrhovaného znenia prechodného ustanovenia 21d ods. 2) sa vyslovuje zákaz uvádzať po 31. decembri 2023 na trh všetky spotrebiteľské balenia elektronických cigariet vyrobené alebo uvedené na trh pred účinnosťou zákona. Takéto znenie je nadmieru extenzívne. Zákaz umiestňovania na trh ustanovuje vo vzťahu k všetkým elektronickým cigaretám, t.j. aj voči tým, ktoré obsahujú nikotín a k dnešnému dňu v plnom rozsahu vyhovujú všetkým požiadavkám zákona. Ponechanie návrhu v pôvodnom znení by viedlo k zákazu predaja elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek obsahujúcich nikotín vyrobených alebo uvedených na trh pred 1.9.2023 napriek tomu, že teraz plne vyhovujú požiadavkám zákona.
Na takéto drakonické opatrenie nie je žiadny dôvod. Návrh ponechaný v pôvodnom znení by bezdôvodne a v širokom rozsahu zasiahol do práv a oprávnených záujmov výrobcov, dovozcov a distribútorov a potenciál spôsobiť výpadky tohto druhu tovaru na trhu. Tieto by negatívne ovplyvnili správanie spotrebiteľov a hrozil by ich návrat ku konzumácii tradičných tabakových výrobkov.
Vzhľadom na horeuvedené preto navrhujeme znenie prechodného ustanovenia explicitne cieliť iba na elektronické cigarety a plniace fľaštičky, ktoré neobsahujú nikotín a nevyhovujú požiadavkám zákona tak, ako uvádzame vyššie.
10.V čl. II, 1. bode, § 6 ods. 2 sa slová „7 dní pred spustením“ nahrádzajú slovami „najneskôr sedem dní pred začatím“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu potreby zosúladenia s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
11.V čl. II, 3. bode (úvodnej vete sa slová „§12cb“ nahrádzajú slovami „§ 12b“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu potreby zosúladenia s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
12.V čl. II, 3. bode, § 12c ods. 1 sa slová „do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 31. októbra 2023“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu potreby zosúladenia s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
13.V čl. II, 3. bode, § 12c ods. 2 sa slová „pred zahájením“ nahrádzajú slovami „pred začatím“ a na konci sa pripájajú slová „v znení účinnom od 1. septembra 2023“.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu potreby zosúladenia s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).