NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
NÁVRH
skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
na prijatie uznesenia
k pristúpeniu Európskej únie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predkladajú:
Anna ANDREJUVO
Milan POTOCKÝ
Anna ZÁBORSKÁ
Marek ŠEFČÍK
Milan KURIAK
Peter KREMSKÝ
Monika KAVECKÁ
Peter DOBEŠ
Richard VAŠEČKA
Martin ČEPČEK
Milan KRAJNIAK
Jozef LUKÁČ
Jaroslav KARAHUTA
Miloš SVRČEK
Radovan MARCINČIN
Ján SZȌLLȌS
Katarína HATRÁKOVÁ
Návrh na uznesenie
1. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky
2. Odôvodnenie
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z.........2023
(návrh)
k pristúpeniu Európskej únie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor)
Národná rada Slovenskej republiky v súlade s Uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 1697 z 29. marca 2019, ktorým sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu a s Uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 2261 z 28. novembra 2019 k procesu pristúpenia Európskej únie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor)
A.n e s ú h l a s í
s tým, aby Slovenská republika bola prostredníctvom rozhodnutí a opatrení Európskej únie viazaná akoukoľvek časťou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu;
B.n e s ú h l a s í
s tým, aby Európska únia pristúpila k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu;
C.zaväzuje vládu Slovenskej republiky, osobitne predsedu vlády a ministerku spravodlivosti,
aby s využitím všetkých možností, formálnych alebo neformálnych vystupovala voči inštitúciám Európskej únie a Rady Európy v súlade s týmto uznesením s cieľom zabrániť prijatiu akýchkoľvek záväzkov a dopadom záväzkov, ktoré v súčasnosti nie sú upravené v slovenskom právnom poriadku a vyplývajú z Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu na právny poriadok Slovenskej republiky;
D.zaväzuje predsedu vlády Slovenskej republiky,
aby pravidelne k prvému dňu každého kalendárneho mesiaca informoval písomne Národnú radu Slovenskej republiky a Výbor pre európske záležitosti o postupoch a opatreniach vlády Slovenskej republiky a osobitne Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré vykonali s cieľom realizovať toto uznesenie.
E.p o v e r u j e predsedu Národnej rady Slovenskej republiky,
aby informoval vládu Slovenskej republiky, Európsku radu a Európsky parlament o tomto uznesení.
Odôvodnenie:
Národná rada Slovenskej republiky potvrdzuje svoje predchádzajúce uznesenia k problematike Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor). Národná rada Slovenskej republiky zásadne nesúhlasí so súčasným postupom orgánov Európskej únie, ktorý nemá oporu v zmluvách o Európskej únii a smeruje k pristúpeniu Európskej únie k častiam predmetného Dohovoru a to napriek tomu, že viaceré členské štáty Európskej únie Dohovor neratifikovali. Postup orgánov Európskej únie v tejto záležitosti považuje Národná rada Slovenskej republiky ako jediný zákonodarný a ústavodarný orgán Slovenskej republiky za rozporný s duchom spolupráce a zvrchovanosti partnerov členských štátov Európskej únie a obchádzanie Zmlúv o Európskej únii.