1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá na rokovanie Národnej rady SR poslanec Národnej rady SR Martin FECKO.
Účelom zákona je vytvoriť podmienky a postup na určenie nezistených vlastníkov ak aj zmierniť krivdy spáchané v čase neslobody v rokoch 1948 1989. Súčasná situácia vznikla v období neslobody v časoch socializmu. Štát zapríčinil vznik kategórie nezistených vlastníkov, nezáujem o vlastníctvo keďže štát vlastníkov prenasledoval, vyvlastňoval, odnímal a prenechával iba užívacie právo k pozemkom a prevádzal ho na rôzne socialistické organizácie typu JRD, štátne majetky a podobne, prípadne ponechal iba holé vlastníctvo bez akéhokoľvek úžitku, zámerne sabotoval evidenciu vlastníckych vzťahoch v registroch (pozemkovej knihe, evidencii nehnuteľností a pod.).
Návrh zákona rieši problematiku identifikácie nezistených vlastníkov komplexne, úpravou viacerých súvisiacich právnych predpisov. Upravujú sa nové kompetencie pre Slovenský pozemkový fond a okresné úrady, definuje sa pojem nezistený vlastník, zavádzajú sa viaceré typy konania pre identifikáciu nezistených vlastníkov a zriaďuje sa register zistených vlastníkov.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a ani na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Návrh novely zákona mení a dopĺňa znenie § 13. Rozširuje sa zodpovednosť Fondu aj za nakladanie s pozemkami osôb, ktoré zomreli alebo boli vyhlásené za mŕtve a za pozemky zaniknutých právnických osôb. Definuje sa pojem nezistený vlastník.
K bodu 2
Do zákona sa dopĺňa nová časť s názvom: „konanie o nezistených vlastníkov pozemkov“ , v rámci ktorej sa podrobne upravujú tak všeobecné náležitosti konania o identifikačných
2
údajov ako aj o pôsobnosť správneho orgánu. Upravuje sa osobitne hromadné konanie o identifikácii vlastníkov nezistených pozemkov, ktoré začína na podnet správneho orgánu, teda ex offo.
Osobitne sa upravuje konanie na zápis známeho vlastníka do registra zistených vlastníkov, a upravujú sa náležitosti tohto registra.
Zároveň sa upravuje aj osobitné konanie o identifikácii nezisteného vlastníka pozemku, ktoré začína na návrh.
K bodu 3
Legislatívno-technická úprava
K čl. II
Dopĺňa sa zákon o správnych poplatkoch. Cieľom tejto zmeny je oslobodiť nezisteného vlastníka a správny orgán od poplatkov za informácie z katastra a príslušných archívov.
K čl. III
Dopĺňa sa zákon o pozemkových úpravách. Zavádza sa nová právomoc Slovenského pozemkovému fondu v oblasti identifikácie nezistených vlastníkov.
K čl. IV
Dopĺňa sa zákon o civilnom mimosporovom konaní, pričom sa ako oprávnené subjekty podávať návrh dopĺňa aj Slovenský pozemkový fond, spoluvlastníka a pozemkové spoločenstvo.
K čl. V
Upravuje sa účinnosť zákona.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin FECKO
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
5
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.