1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
ZÁKON
z..................2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
180/1995 Z. z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 537/2006 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 6/2022 Z. z. a zákona č. 257/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Ustanovenie § 13 znie: „§ 13
(1)Fond nakladá:
a)s pozemkami uvedenými v § 8 ods. 1 písm. c) a d), ktoré sa na základe registra zapísali alebo zapíšu do katastra nehnuteľností, podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov;30) obdobne postupuje správca,30aa) ak ide o lesné pozemky,
b)s pozemkom nežijúcej fyzickej osoby, ktorá bola alebo bude ako vlastník zapísaná do katastra nehnuteľností podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov, pričom do troch rokov odo dňa jej smrti sa nezačalo dedičské konanie alebo dodatočné dedičské konanie k pozemku podľa osobitných predpisov 30ab),
c)s pozemkom zaniknutej právnickej osoby, ktorá bola alebo bude ako vlastník zapísaná do katastra nehnuteľností podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov, a jej právny nástupca nepožiadal o zápis vlastníctva do katastra
2
nehnuteľností do troch rokov odo dňa jej zániku alebo ak právnická osoba zanikla bez právneho nástupcu.
(ďalej len „pozemok s nezisteným vlastníkom“).
(2)Okresný úrad na úseku katastra na žiadosť fondu alebo ak ide o lesný pozemok správcu, zapíše do katastra nehnuteľností oprávnenie fondu alebo správcu nakladať s pozemkom uvedeným v § 13 ods. 1 písm. b) a c) podľa tohto zákona.
(3)Nezisteným vlastníkom sa rozumie osoba, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností ako vlastník pozemku s nezisteným vlastníkom v súlade s týmto zákonom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30ab) znie:
30ab) § 158 a nasl. zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov
2. Za § 20 sa vkladajú § 20a až 20l, ktoré vrátane nadpisov znejú:
TRETIA ČASŤ
KONANIE O IDENTIFIKÁCII NEZISTENÝCH VLASTNÍKOV POZEMKOV“
PRVÁ HLAVA
Všeobecné ustanovenia o identifikácii nezistených vlastníkov
§ 20a
(1) Identifikáciou nezistených vlastníkov sa rozumie najmä zisťovanie dostupných identifikačných údajov o žijúcich fyzických osobách, nežijúcich fyzických osobách a ich dedičoch, ako aj o existujúcich alebo zaniknutých právnických osobách a ich právnych nástupcoch, ktoré zapísané v katastri nehnuteľností ako vlastníci pozemkov s nezisteným vlastníkom, vykonávané za účelom vykonania zápisu známeho vlastníka do katastra nehnuteľností (ďalej len „identifikácia nezistených vlastníkov“).
(2) Identifikačnými údajmi sú :
a)u žijúcich fyzických osôb: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a prípadne iné údaje umožňujúce ich identifikáciu,
b)u nežijúcich fyzických osôb: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, dátum úmrtia, posledné miesto trvalého pobytu a prípadne iné údaje umožňujúce ich identifikáciu,
c)u existujúcich právnických osôb: názov, obchodné meno, sídlo, IČO a prípadne iné údaje umožňujúce ich identifikáciu,
d)u zaniknutých právnických osôb: názov, obchodné meno, sídlo, IČO a prípadne iné údaje umožňujúce ich identifikáciu
(ďalej len „identifikačné údaje“).
3
(3) Zisteným vlastníkom je žijúca fyzická alebo existujúca právnická osoba, ktorej identifikačné údaje známe a budú zapísané do katastra nehnuteľností na základe konaní podľa tejto časti zákona (ďalej len „zistený vlastník“).
(4)Podklady potrebné na identifikáciu nezistených vlastníkov sa zisťujú z listín a údajov poskytnutých známymi vlastníkmi, pozemkovými spoločenstvami, nájomcami pozemkov, alebo inými oprávnenými osobami, z platného aj neplatného katastrálneho operátu,3) zo štátnych archívov,12a) zo súdnych archívov47ab), z obecných a mestských archívov, z matrík 47ac), z listín predložených účastníkmi konania, z výpovedí svedkov a z iných dôkazov získaných najmä pri prešetrovaní v obci.
Poznámky pod čiarou k odkazom 47ab) a 47ac) znejú:
47ab) Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47ac) Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.“
§20b
(1) Vecne príslušným správnym orgánom na konanie o identifikácii nezistených vlastníkov je okresný úrad na úseku pozemkovom a lesnom.
(2) Miestne príslušným správnym orgánom na konanie o identifikácii nezistených vlastníkov je okresný úrad na úseku pozemkovom a lesnom, v ktorého obvode sa nachádzajú pozemky nezistených vlastníkov.
(3) Za účelom vykonávania identifikácie nezistených vlastníkov zamestnanci správneho orgánu oprávnení na bezplatný vstup do katastrálnych operátov, registra obyvateľstva SR, matrík, štátnych archívov, súdnych archívov, obecných a mestských archívov. Zamestnanci správneho orgánu povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri plnení oprávnenia a to aj po skončení konania a štátnozamestnaneckého vzťahu.
(4) Správny orgán vykonáva identifikáciu nezistených vlastníkov v:
a) hromadnom konaní o identifikácii nezistených vlastníkov podľa § 20d musia byť vypísané,
b)jednoduchom konaní o identifikácii nezistených vlastníkov podľa § 20j a
c)osobitných konaniach o identifikácii nezistených vlastníkov podľa § 20k.
§ 20c
Úkony správneho orgánu pred začatím konania
(1) Správny orgán po tom, čo mu dôjde prvý návrh podľa § 20i, alebo podľa §20j, alebo pred začatím konania začatím hromadného konania o identifikácii zriadi pre každé katastrálne územie komisiu na identifikáciu nezistených vlastníkov (ďalej len „komisia“), zostaví zoznam nezistených vlastníkov a zašle ho komisii a obci.
(2) Zoznam nezistených vlastníkov obsahuje identifikačné údaje zistené správnym orgánom o nezistenom vlastníkovi pozemku v predmetnom katastrálnom území, celkovú výmeru pozemkov vo vlastníctve nezisteného vlastníka zaokrúhlenú na celé m2, listy vlastníctva, na
4
ktorých zapísané pozemky nezisteného vlastníka, parcelné čísla pozemkov nezisteného vlastníka a údaje o tom, či ide o parcelu registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape alebo o parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu.
(3) Obec je povinná zoznam nezistených vlastníkov vyvesiť na svojej úradnej tabuli a zverejniť ho na svojom webovom sídle na čas do uplynutia troch rokov odo dňa zápisu registra zistených vlastníkov do katastra nehnuteľností podľa § 20i tohto zákona.
(4) Spolu so zoznamom nezistených vlastníkov obec zverejní aj zoznam členov komisie a výzvu správneho orgánu, aby
a)každý, kto je nezisteným vlastníkom uvedeným v zozname, podal návrh na zápis svojich identifikačných údajov do katastra nehnuteľností a
b)každý, kto je osobou oprávnenou na zápis po nežijúcom alebo neexistujúcom nezistenom vlastníkovi v zmysle § 20e ods. 2, podal návrh správnemu orgánu podľa ustanovení § 20j alebo § 20i.
(3) Komisia najmä
a)spolupracuje s účastníkmi konania a so štátnymi orgánmi a účastníkmi konania7) pri príprave a pri organizačnom zabezpečení identifikácie nezistených vlastníkov,
b)zabezpečuje a zhromažďuje podklady potrebné na identifikáciu nezistených vlastníkov, na zostavenie registra zistených vlastníkov a na vydaní rozhodnutí správneho orgánu podľa tejto časti zákona.
(4) Členmi komisie zástupca okresného úradu v sídle kraja z úseku správy majetku štátu, zástupca okresného úradu z úseku pozemkového a lesného, z úseku katastra nehnuteľností, zástupca fondu a ak ide o nezisteného vlastníka lesného pozemku, aj zástupca správcu. Ďalších členov komisie a jej predsedu volí s ich súhlasom obecné zastupiteľstvo obce z dospelých, plnoprávnych známych vlastníkov pozemkov príslušného katastrálneho územia, prípadne ich právnych predchodcov alebo dedičov tak, aby ich počet prevyšoval počet zástupcov podľa prvej vety minimálne o jedného člena, pričom celkový počet členov komisie vrátane predsedu musí byť vždy nepárny. Ak obecné zastupiteľstvo nezvolí členov podľa predchádzajúcej vety, vymenuje ich obdobným spôsobom správny orgán.
(5) Prvé zasadnutie komisie zvoláva správny orgán. Komisia na prvom zasadnutí schváli svoj rokovací poriadok, určí osoby znalé miestnych pomerov (ďalej len „miestni znalci“) predovšetkým z radov starších známych vlastníkov a obyvateľov obce; inak rokovací poriadok komisie a miestnych znalcov určí správny orgán. Správny orgán a komisia je povinná pri identifikácii nezistených vlastníkov úzko spolupracovať s miestnymi znalcami a podľa potreby ich dopĺňať.
(6) Činnosť komisie organizačne a materiálne zabezpečuje obec a spravidla sa vykonáva v príslušnom katastrálnom území.
(7) Komisia zaniká uplynutím piatich rokov od zápisu schváleného registra zistených vlastníkov podľa § 20i zákona do katastra nehnuteľností.
DRUHÁ HLAVA
5
Hromadné konanie o identifikácii nezistených vlastníkov pozemkov
§ 20d
(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,8) ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.
(2) Konanie sa uskutočňuje pre každú obec. Ak obec tvorí viac katastrálnych území, konanie sa uskutočňuje spravidla osobitne pre každé katastrálne územie.
(3) Konanie sa začína na podnet správneho orgánu.
(4) Konanie sa začína dňom vyvesenia oznámenia správneho orgánu o jeho začatí formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce; toto oznámenie obec vyvesí na svojej úradnej tabuli a zverejní na svojom webovom sídle na čas do zápisu schváleného registra zistených vlastníkov do katastra nehnuteľností.
(5) Spolu so zoznamom nezistených vlastníkov obec rovnakým spôsobom a na rovnakú dobu vyvesí a zverejní zoznam členov komisie a výzva správneho orgánu, aby v lehote do 180 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy
a)každý, kto je nezisteným vlastníkom uvedeným v zozname, podal návrh na zápis svojich identifikačných údajov do registra zistených vlastníkov alebo do katastra nehnuteľností a
b)každý, kto je osobou oprávnenou na zápis po nežijúcom alebo neexistujúcom nezistenom vlastníkovi podľa § 20e ods. 2, podal návrh správnemu orgánu návrh na zápis svojich identifikačných údajov do registra zistených vlastníkov podľa ustanovení § 20f, alebo § 20i.
(6) Účastníkom konania je navrhovateľ, ktorý podal návrh podľa § 20f ods. 1 ako aj ten, kto podal námietku podľa § 20i.
§ 20e
(1) Oprávnenou osobou na zápis do registra zistených vlastníkov je samotný vlastník pozemku, ktorý je v katastri nehnuteľností zapísaný ako nezistený vlastník, ak je štátnym občanom Slovenskej republiky.
(2) Ak sa v konaní podľa tejto časti zákona preukáže, že nezistený vlastník zomrel, alebo bol vyhlásený za mŕtveho, oprávnenými osobami na zápis do registra zistených vlastníkov, štátni občania Slovenskej republiky, fyzické osoby zaradené do skupín podľa príbuznosti k nezistenému vlastníkovi v tomto poradí:
1.dedič zo závetu, ktorý bol predložený v konaní o dedičstve, ktorý nadobudol celé dedičstvo,
2.dedič zo závetu, ktorý nadobudol dedičstvo, ale len v miere zodpovedajúcej jeho dedičskému podielu; to neplatí, ak dedičovi podľa závetu pripadli len jednotlivé veci alebo práva; ak bol dedič závetom ustanovený len k určitej časti pozemku nezisteného
6
vlastníka, je oprávnený len k tejto časti pozemku, a podmienkou jeho zápisu je predloženie geometrického plánu na oddelenie príslušnej časti pozemku,
3.deti a manžel nezisteného vlastníka, všetci rovnakým dielom (per capita); ak niektoré dieťa zomrelo pred podaním návrhu na zápis do registra zistených vlastníkov, na jeho mieste oprávnenými osobami rovnakým dielom jeho deti (per capita), a ak pred podaním návrhu zomreli aj tieto deti alebo niektoré z nich, oprávnenými osobami na podanie návrhu ich potomkovia podľa práva reprezentácie (per stirpes),
4.rodičia nezisteného vlastníka všetci rovnakým dielom (per capita),
5.súrodenci nezisteného vlastníka všetci rovnakým dielom (per capita), a ak pred podaním návrhu zomreli aj títo súrodenci alebo niektorý z nich, na ich mieste oprávnenými osobami ich potomkovia podľa práva reprezentácie (per stirpes).
§ 20f
Návrh na zápis známeho vlastníka do registra zistených vlastníkov
(1) Návrh na zápis do registra zistených vlastníkov môže podať oprávnená osoba (ďalej len „navrhovateľ“). Návrh sa podáva správnemu orgánu, musí byť riadne odôvodnený, musí byť navrhovateľom podpísaný a musia byť k nemu pripojené všetky listinné dôkazy, na ktoré v ňom poukazuje a náležite označené všetky dôkazy, ktoré navrhuje vykonať. Z návrhu musí byť zjavné:
a)kto ho podáva,
b)ktorého nezisteného vlastníka sa týka,
c)ktoré údaje žiada zapísať do registra zistených vlastníkov; ak navrhovateľ neuvedie údaje, ktoré žiada zapísať, sa za to, že žiada zapísať svoje identifikačné údaje minimálne v rozsahu podľa § 20a ods. 2,
d)ktorých pozemkov nezisteného vlastníka sa týka; ak navrhovateľ neuvedie pozemky, ktorých sa týka, sa za to, že navrhovateľ žiada o zápis práva k všetkým pozemkom nezisteného vlastníka, ktoré uvedené v zozname nezistených vlastníkov. Ak sa návrh týka iba časti pozemku, navrhovateľ musí k návrhu pripojiť aj geometrický plán,
e)iné skutočnosti dôležité pre zápis.
(2) Ak podanie neobsahuje náležitosti uvedené v odseku 1, správny orgán vyzve navrhovateľa, aby ich v primeranej lehote doplnil; ak tak neurobí, správny orgán zápis nevykoná, o čom písomne informuje navrhovateľa.
(3) Správny orgán pred každým zápisom zisteného vlastníka si vyžiada odôvodnené
stanovisko komisie a svedectvo miestnych znalcov, ak mu nebolo predložené spolu s návrhom.
(4) Ak nezistený vlastník nadobudol vlastníctvo pred 25. februárom 1948, je zapísaný v katastri nehnuteľností viac ako 10 rokov a nie je k dispozícii doklad o jeho smrti, môže obec na základe stanoviska komisie na účely konania podľa tejto časti zákona vydať potvrdenie o jeho smrti, v ktorom určí deň jeho smrti. Toto potvrdenie na účely tohto konania nahrádza úmrtný list alebo vyhlásenie za mŕtveho. Na účely identifikácie nezisteného vlastníka podľa tohto zákona sa u nezisteného vlastníka, ktorý podľa výsledkov konania dovŕšil vek sto rokov, považuje za deň jeho smrti deň, kedy dovŕšil tento vek.
7
§ 20g
Náležitosti registra zistených vlastníkov
Register zistených vlastníkov obsahuje okrem zoznamu nezistených vlastníkov, na ktorý nadväzuje, aj známe identifikačné údaje o zistenom vlastníkovi pozemku v konaní, jeho spoluvlastnícky podiel, na pozemkoch nezisteného vlastníka prípadne jeho pozemky alebo ich časť podľa zistení v konaní, celkovú výmeru pozemkov vo vlastníctve zisteného vlastníka, čísla pozemkov zisteného vlastníka a listy vlastníctva, na ktorých pozemky zisteného vlastníka zapísané.
§ 20h
Zápis do návrhu registra zistených vlastníkov
(1) Správny orgán zapisuje údaje do registra z vlastného podnetu alebo na návrh podľa poradia, v akom boli doručené a podľa zásad uvedených v nasledujúcich odsekoch.
(2) Ak správny orgán na základe výsledkov konania dospeje k záveru, že osoba navrhovateľa je totožná s osobou nezisteného vlastníka zapísaného v katastri nehnuteľností, zapíše navrhovateľa do registra zistených vlastníkov; inak návrh zamietne.
(3) Ak správny orgán na základe výsledkov konania dospeje k záveru, že osoba navrhovateľa je oprávnenou osobou podľa § 20e ods. 2, správny orgán zapíše do registra zistených vlastníkov k nežijúcemu nezistenému vlastníkovi ako zisteného vlastníka vždy iba jednu alebo viac osôb patriacich do tej istej skupiny uvedenej v § 20e ods. 2, ktorá je k nezistenému vlastníkovi podľa príbuznosti najbližšie; skôr vykonaný zápis jednej alebo viacerých osôb patriacich do príbuzensky vzdialenejšej skupiny vymaže.
(4) Ak správny orgán postupom podľa ods. 2 zapísal jednu alebo viac osôb patriacich do druhej skupiny uvedenej v § 20e ods. 2, môže správny orgán zároveň zapísať ku zvyšku pozemkov patriacich do dedičstva ako zisteného vlastníka iba jednu alebo viac osôb patriacich do jednej zo skupín uvedenej v § 20e ods. 2 bod 3., 4. alebo 5, ktorá je k nezistenému vlastníkovi podľa príbuznosti najbližšie, ak podala návrh a ak správny orgán na základe výsledkov konania dospeje k záveru, že osoba navrhovateľa je oprávnenou osobou podľa § 20e ods. 2.
(5) Správny orgán postupuje rovnako v prípade, ak bola skôr ako zistený vlastník do katastra nehnuteľností zapísaná osoba patriaca do príbuzensky vzdialenejšej skupiny na základe návrhu podaného podľa § 20j.
(6) Vždy, keď správny orgán rozhoduje o zápise, zapíše súčasne so zápisom osoby aj výšku jej podielu na pozemkoch nezisteného vlastníka. Vždy, keď správny orgán rozhoduje o zápise ďalšej osoby patriacej do tej istej skupiny uvedenej v § 20e ods. 2, správny orgán túto ďalšiu osobu nezapíše, ak by jej zápisom vznikol podiel menší ako je minimálna výmera pozemku podľa osobitných predpisov 47 ad ). V prípade spoločnej nehnuteľnosti sa posudzuje výmera podľa osobitného predpisu 47ae).
Poznámky pod čiarou k odkazu 47 ad) a 47 ae) znejú:
47ad) § 22 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
47ae) § ....zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
8
(7) Správny orgán ako zisteného vlastníka nezapíše toho:
a)kto bol vydedený nezisteným vlastníkom,
b)kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti nezistenému vlastníkovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poslednej vôle nezisteného vlastníka, ak mu nezistený vlastník tento čin neodpustil,
c)kto je priamym potomkom osôb uvedených v písm. a) a b), ak tieto osoby zomreli.
(8) Správny orgán podá návrh na opravu chyby v katastri nehnuteľností ak zistí, že pozemok nezisteného vlastníka prešiel na štát alebo inú osobu a osobu navrhovateľa uvedenú v návrhu na zápis do registra zistených vlastníkov k takému pozemku nezapíše.
(9) Ak v priebehu konania zomrie navrhovateľ, správny orgán koná ďalej s dedičmi navrhovateľa.
§ 20i
Zverejnenie a schválenie návrhu registra zistených vlastníkov
(1) Správny orgán uverejní návrh registra zistených vlastníkov počas 180 dní na verejné nahliadnutie na obvyklom mieste v obci (jej časti) spolu s výzvou o možnosti podať námietky.
Správny orgán súčasne doručí do vlastných rúk:
a) navrhovateľom, ktorí podali návrh podľa ustanovenia § 20f alebo 20j a správcovi výpis z návrhu registra zistených vlastníkov fondu spolu s poučením o možnosti podať námietky,
b) navrhovateľovi výzvu na zaplatenie príspevku na finančné zabezpečenie konania vo výške 10,- eur.
(2) Námietky spolu s ich odôvodnením možno podať správnemu orgánu
a) do 60 dní odo dňa doručenia výpisu z návrhu registra, ak ide o účastníkov konania, ktorým sa výpis doručuje,
b) do 180 dní odo dňa zverejnenia návrhu registra zistených vlastníkov, ak ide o účastníkov konania, ktorým sa výpis nedoručuje.
(3) Správny orgán zašle námietky komisii do 15 dní od uplynutia lehoty uvedenej v § 7 ods. 2. Námietky posúdi komisia do 30 dní od doručenia správnym orgánom, ktorá si na tento účel vyžiada vyjadrenie toho, koho práva boli námietkou dotknuté, a svedecké výpovede osôb oboznámených s miestnymi pomermi, a svoje stanovisko zašle správnemu orgánu do 15 dní odo dňa ich prerokovania na zasadnutí komisie; ak komisia v tejto lehote stanovisko nezašle, správny orgán rozhodne aj bez stanoviska komisie. Proti rozhodnutiu o schválení registra nie je možné podať odvolanie.
(4) Na námietky podané po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2 a na námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie, správny orgán neprihliada. Správny orgán o tejto skutočnosti písomne informuje toho, kto námietku podal.
(5) Schválený register zistených vlastníkov je verejná listina, na základe ktorej okresný úrad zapíše údaje registra do katastra nehnuteľností.14) Na základe oznámenia okresný úrad najviac 90 dní pred schválením registra nevykonáva zápisy vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností k pozemkom nezistených vlastníkov. Uvedené sa nevzťahuje na zápis záložného práva a vecného bremena k týmto pozemkom. Okresný úrad po uplynutí tejto lehoty zapíše zmluvy, verejné listiny alebo iné listiny do katastra nehnuteľností po
9
identifikácii podľa zapísaného registra. Identifikáciu vykoná okresný úrad z úradnej povinnosti. Identifikácia sa stáva súčasťou zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny a spolu s oznámením o vykonaní zápisu sa zašle účastníkom konania o zápise práv k nehnuteľnostiam14a) a tým osobám, ktorých právo k pozemkom bolo zápisom dotknuté.
(6) Ak schválený register zistených vlastníkov obsahuje údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, ktoré v rozpore s údajmi podľa § 20a ods. 4, správny orgán po prerokovaní v komisii rozhodne o zmene údajov schváleného registra. Po právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu sa nové údaje zapíšu do katastra nehnuteľností. O zmene možno rozhodnúť do piatich rokov od zápisu údajov registra do katastra nehnuteľností.
(7) Konanie o zmene údajov registra podľa odseku 6 nemožno začať, ak došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku alebo dotknutého spoluvlastníckeho podielu na inú osobu. Tým nie je dotknuté právo na začatie konania podľa osobitného predpisu.14b)
TRETIA HLAVA
Jednoduché konanie o identifikácii nezistených vlastníkov pozemkov
§ 20j
(1) Ak nie je v tomto ustanovení uvedené inak, vzťahuje sa na konanie podľa tohto ustanovenia primerane ustanovenia druhej hlavy tretej časti zákona.
(2) Konanie sa začína na návrh osoby, ktorá je ako nezistený vlastník zapísaná v katastri nehnuteľností alebo je oprávnenou osobou na zápis do registra zistených vlastníkov podľa ustanovenia § 20e.
(3) Ak správny orgán na základe podaného návrhu a stanoviska komisie dôjde k záveru, že navrhovateľ je oprávnenou osobou v zmysle ustanovenia § 20e ods. 1 alebo 2., je povinný zverejniť návrh na zápis navrhovateľa do katastra nehnuteľností do 90 dní odo dňa podania návrhu formou verejnej vyhlášky v obci, na 180 dní spolu s poučením, o možnosti podať námietky voči predmetnému návrhu; inak návrh zamietne.
(4) Rozhodnutie o nevyhovení námietke sa doručuje tomu, kto námietku podal do vlastných rúk.
ŠTVRTÁ HLAVA
Osobitné konania o identifikácii nezistených vlastníkov pozemkov
§ 20k
(1) Ak je ako nezistený vlastník nehnuteľností v katastri nehnuteľností zapísaný zaniknutý právny útvar podľa osobitných predpisov 47af), správny orgán v konaní postupuje podľa tohto ustanovenia.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47af) znie:
10
47af) Zákonný článok XIX/1898 o štátnom spravovaní obecných a niektorých iných lesov a hôľ, ako aj o úprave hospodárskej správy spoločne užívaných lesov a hôľ, ktoré nedielnym vlastníctvom komposesorátov a bývalých urbarialistov.
Zákonný článok X/1913 o nedielnych spoločných pasienkoch.
Zákonný článok XXXIII/1913 o predaji niektorých štátnych nemovitostí, poťažne o zamenení týchto
Zákon SNR č. 81/1949 Zb. SNR o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov.
Zákon SNR č. 2/1958 Zb. SNR o úprave pomerov a obhospodarovaní spoločne užívaných lesov bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov.
(2) Ak je v priebehu hromadného konania o identifikácii nezistených vlastníkov podaný návrh na zápis do registra zistených vlastníkov smerujúci k pozemku, ktorý je spoločnou nehnuteľnosťou, ku ktorej je ako vlastník zapísaný pôvodný zaniknutý právny útvar podľa osobitných predpisov 47af), správny orgán ho rozhodnutím vylúči na samostatné konanie a ďalej v konaní postupuje podľa tohto ustanovenia.
(3) Ak nie je v tomto ustanovení uvedené inak, vzťahuje sa na konanie podľa tohto ustanovenia primerane ustanovenia druhej hlavy Tretej časti zákona.
(4) Správny orgán do 30 dní odo dňa doručenia návrhu zverejní formou verejnej vyhlášky oznámenie o tom, že sa začalo konanie o identifikácii nezistených vlastníkov k spoločnej nehnuteľnosti. V oznámení správny orgán uvedie názov zaniknutého právneho útvaru, adresu jeho sídla, ak je známa, deň zániku právneho útvaru, ak je známy a presné označenie spoločnej nehnuteľnosti: jej parcelné číslo, druh pozemku, výmeru a spoluvlastnícky podiel zaniknutého právneho útvaru a jeho výmeru. Súčasťou oznámenia je aj výzva, aby v lehote do 180 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy
a)každý, kto je spoluvlastníkom podielu na spoločnej nehnuteľnosti, podal návrh správnemu orgánu na zápis svojich identifikačných údajov do registra zistených vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti a
b)každý, kto je osobou oprávnenou na zápis po nežijúcom alebo neexistujúcom pôvodnom spoluvlastníkovi (členovi zaniknutého útvaru) podľa § 20e ods. 2, podal návrh správnemu orgánu na zápis svojich identifikačných údajov do registra zistených vlastníkov podľa ustanovení § 20k.
(5) Návrh musí okrem náležitostí uvedených v § 20f ods. 1 obsahovať aj identifikačné údaje pôvodného spoluvlastníka (člena zaniknutého útvaru), vo vzťahu ku ktorému, žiada vykonať zápis, výšku spoluvlastníckeho podielu pôvodného vlastníka, ktorú tento vlastní alebo vlastnil ku dňu zániku právneho útvaru a prípadne aj spôsob určenia výšky pôvodných podielov, ak je navrhovateľovi známy.
(6) Správny orgán zostaví návrh registra zistených vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, kde ako nezisteného vlastníka uvedie všetkých pôvodných spoluvlastníkov (členov zaniknutého útvaru) a ich spoluvlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti podľa výsledkov konania.
11
(7) Ak nemožno preukázať veľkosť podielov spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, platí, že veľkosť ich pôvodných podielov je rovnaká ag).
Poznámka pod čiarou k odkazu ag) znie: § 137 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
(8) Ak je ako nezistený vlastník v katastri nehnuteľností zapísaný „vlastník neznámy“, správny orgán na návrh toho, kto podá návrh na zápis identifikačných údajov k takémuto nezistenému vlastníkovi, vykoná šetrenie v obci a ako vlastníka zapíše posledného užívateľa pozemku pred odovzdaním.
(9) Obdobne ako v odseku 8 postupuje správny orgán v prípade pozemku, ktorý je zapísaný ako vlastníctvo Slovenskej republiky na základe § 14 ods. 1, ak sa šetrením v obci preukáže, že pozemok nikdy neplnil verejnoprospešnú funkciu.
(10) Ak je ako nezistený vlastník zapísaná v katastri nehnuteľností neexistujúca právnická osoba, iná ako je uvedená v ods. 1 alebo 2, správny orgán vykoná šetrenie v obci, na obchodnom registri, registri právnických osôb, ako aj na príslušných orgánoch štátnej správy a ako zisteného vlastníka môže zapísať subjekt podľa výsledkov konania.
PIATA HLAVA
§ 20l
(1) Na základe rozhodnutia podľa § 20i, § 20j alebo § 20k vydaného za podmienok uvedených v tejto časti tohto zákona sa do katastra nehnuteľností zapíšu za vlastníka pozemkov osoby uvedené v registri zistených vlastníkov, osoby uvedené v rozhodnutí podľa § 20j alebo § 20k.
(2) Ak do troch rokov odo dňa zápisu zisteného vlastníka do katastra nehnuteľností podľa ods. 1 neuplatní na súde alebo v dedičskom konaní alebo v dodatočnom dedičskom konaní vlastnícke právo k nehnuteľnosti takto zapísanej iná osoba, stáva sa zistený vlastník vlastníkom namiesto nezisteného vlastníka; to platí aj pre prípad, keď nehnuteľnosť v tejto lehote bola prevedená na inú osobu, než ktorá je uvedená v rozhodnutí.
(3) Po dobu uvedenú v odseku 2 osoba zapísaná v katastri nehnuteľností alebo nadobúdateľ zapísanej nehnuteľnosti postavenie oprávneného dediča.
3.Nasledujúce časti zákona sa prečíslujú.
Čl. II
Zákon č.
145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení zákona č. 123/1996 Z. z., zákona č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona
12
č. 117/2006 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z.,
13
zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 390/2020 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 460/2020 Z. z., zákona č. 490/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 122/2022 Z. z., zákona č. 128/2022 Z. z., zákona č. 180/2022 Z. z., zákona č. 181/2022 Z. z., zákona č. 246/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z., zákona č. 264/2022 Z. z., zákona č. 265/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z., zákona č. 408/2022 Z. z., zákona č. 427/2022 Z. z., zákona č. 429/2022 Z. z., zákona č. 59/2023 Z. z., zákona č. 109/2023 Z. z., zákona č. 119/2023 Z. z. a zákona č. 135/2023 Z. z. sa mení takto:
1. § 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Od poplatkov oslobodené konania a úkony, ktorých predmetom je konanie o nezistených vlastníkov podľa osobitného predpisu 3a).“
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a ) znie:
3a) § 13 a § 20a 20l zákona č.
180/1995 Z. z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č.
330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z.