NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: ...
...
N á v r h
na prijatie
uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky
k pôsobnosti a právomociam úradníckej vlády Slovenskej republiky
Predkladá:
Miroslav S U J A
Bratislava máj 2023
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
N á v r h
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ....................... 2023
k pôsobnosti a právomociam úradníckej vlády Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
A.v y z ý v a
úradnícku vládu Slovenskej republiky a jej jednotlivých členov, aby rešpektovali svoj dočasný a úradnícky charakter a zdržali sa rozhodovania o závažných otázkach vnútroštátnej a zahraničnej politiky.
B.p r i p o m í n a
úradníckej vláde Slovenskej republiky a jej jednotlivým členom, že svoje pozície zastávajú bez mandátu od občanov a bez vyslovenej dôvery Národnej rady Slovenskej republiky, a preto musia svoje právomoci vykonávať striktne v súlade s ústavnými a demokratickými princípmi Slovenskej republiky vyhýbajúc sa zásadným a kontroverzným rozhodnutiam.
Dôvodová správa
Prezidentka Slovenskej republiky vymenovala dňa 15. mája 2023 historicky prvú úradnícku vládu SR.
Vychádzajúc z materiálneho jadra Ústavy Slovenskej republiky a z princípov parlamentnej demokracie, vláda Slovenskej republiky odvodzuje svoju legitimitu od zákonodarného zboru (NR SR), ktorému sa zodpovedá a ktorý jej vyslovuje dôveru.
Nakoľko súčasná úradnícka vláda charakter vlády prezidentskej, čo znamená, že jej členov vrátane predsedu a podpredsedov menovala samostatne prezidentka Slovenskej republiky, takáto vláda nemá mandát od občanov a zatiaľ ani dôveru NR SR. Kompetencie takejto vlády však Ústava Slovenskej republiky vyslovene neobmedzuje, a preto členovia úradníckej vlády môžu nadobudnúť mylný dojem o svojej plnohodnotnej autorite rozhodovať o najzávažnejších otázkach vnútroštátnej a zahraničnej politiky aj napriek tomu, že nikto z členov úradníckej vlády neprešiel demokratickými voľbami a nezískal mandát od občanov.
Toto riziko môže byť obzvlášť zvýraznené zrejmou dočasnosťou ich úradníckeho poverenia, čo môže niektorých členov vlády viesť k pokušeniu prijímať motivované závažné rozhodnutia v kontroverzných témach, keďže si vedomí, že o pár mesiacov svoje pozície opustia a občanom sa za svoje rozhodnutia v nasledujúcich voľbách zodpovedať nebudú (pokiaľ len neplánujú vstup do politickej súťaže).
Je preto potrebné, aby Národná rada Slovenskej republiky ako jediný ústavodarný a zákonodarný orgán SR striktne vymedzila právomoci úradníckej vlády a takúto vládu vyslovene vyzvala a zaviazala, aby svojimi rozhodnutiami alebo rozhodnutiami jej jednotlivých členov neprekračovala resp. nezneužívala svoje právomoci a kompetencie rešpektujúc svoj dočasný a úradnícky charakter.