Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Poslanec za Ľudovú stranu Naše Slovensko Martin Beluský predkladá do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
Základným cieľom predloženého návrhu zákona je eliminovať daňové úniky pri výbere DPH a znížiť sadzbu DPH zo súčasných 20 % na navrhovaných 15 %.
Systém fungovania DPH je pomerne náchylný na daňové úniky, čo DPH v kombinácii s vysokým objemom domácich a medzinárodných transakcií radí medzi najrizikovejšie dane. V ideálnom systéme by DPH nemala vôbec existovať, keďže si obyvatelia nakupujú tovary a služby za zdanené peniaze. DPH je preto dvojitým zdanením. Ďalšou nevýhodou je, že cez DPH sa robí množstvo podvodov a štát každý rok vyberie o zhruba 20 % menej (viac ako 1,5 miliardy eur).
V súčasnom systém DPH funguje tak, že konečný spotrebiteľ daň predpísanú pre daný výrobok, resp. službu zaplatí v cene výrobku, ale daň štátu v konečnom dôsledku „zaňho“ odvedú všetci „členovia“ distribučného kanála prostredníctvom systému platieb. Ak napríklad koncový spotrebiteľ kúpi u maloobchodníka predmet za 3 000 EUR (vrátane 20 %DPH vo výške 500 EUR, teda 2500 bez DPH + 20% = 3 000 EUR), tak uvedených 500 EUR fyzicky zaplatí koncový spotrebiteľ maloobchodníkovi, ale do štátneho rozpočtu túto sumu (500 EUR) fyzicky odvedú v konečnom dôsledku spolu členovia distribučného kanála (napríklad výrobca + veľkoobchodník + maloobchodník) ako tzv. platitelia dane rozličnými predpísanými platbami.
Pri zjednodušenom pohľade sa touto daňou v konečnom dôsledku vždy zaťažuje hodnota (teda cena), o ktorú každý jednotlivý člen distribučného kanála zvýšil hodnotu (teda cenu), ktorú zaplatil predchádzajúcemu členovi distribučného kanála (napríklad veľkoobchodník maloobchodníkovi, keď mu predal daný predmet). Odtiaľ pochádza názov „daň z pridanej hodnoty“.
Tento systém umožňuje dodávateľom žiadať o tzv. vratky DPH (nadmerný odpočet), čo v praxi spôsobuje na jednej strane enormnú administratívnu záťaž vo forme kontroly zo strany štátu a na druhej strane sa tento inštitút využíva na nelegálne vyberanie peňazí zo štátneho rozpočtu.
Prenesenie daňovej povinnosti
Ako riešenie na elimináciu daňových podvodov sa používa inštitút prenesenia daňovej povinnosti (tzv. reverse charge). Bývalá Matovičova aj Hegerova vláda si do PVV dala na strane 59
záväzok: „Zanalyzujeme možnosti zavedenia tzv. reverse charge.“, avšak reálne sa v tejto oblasti nič neurobilo.
V Slovenskej republike sa prenos daňovej povinnosti týka iba tovarov a služieb uvedených v § 69 ods. 10 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“) s miestom dodania v tuzemsku, ak dodávateľ aj odberateľ tovaru alebo služby registrovanými platiteľmi dane v tuzemsku podľa § 4, § 4b, § 5 a § 6 zákona o DPH. Bol zavedený s cieľom eliminácie daňových podvodov pri obchodovaní s vybranými tovarmi a službami.
Podľa všeobecného pravidla uvedeného v ustanovení § 69 ods. 1 zákona o DPH je pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku povinný platiť daň dodávateľ (bežný režim).
V režime prenosu daňovej povinnosti (výnimky zo všeobecného pravidla) je daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku prenesená z dodávateľa tovaru alebo služby na príjemcu plnenia. V režime prenosu daňovej povinnosti si platiteľ dane môže po splnení podmienok uplatniť právo na odpočítanie dane podľa § 49 § 51 zákona o DPH, ak ním uplatnenú daň uviedol v záznamoch na účely DPH podľa § 70 zákona o DPH.
Mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti uvedený v článku 199 ods. 1 smernice o DPH je veľmi účinným a efektívnym nástrojom na boj proti podvodom v oblasti DPH. Vďaka zavedeniu mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti sa podvody vo vymedzených sektoroch výrazne obmedzili alebo úplne zmizli. Tento názor vyjadrili vo svojich odpovediach aj oslovené zainteresované strany z podnikateľského prostredia.
Štáty ju najčastejšie uplatňujú na tovary s náchylnosťou na odliv DPH, smernica flexibilne umožňuje rýchle a dočasné pridanie a odobranie tovarov aj na základe nízkeho výberu DPH v oblasti (napríklad Portugalsko vymedzilo na korok, drevo a šišky na dva roky (2020 2022) tzv. mechanizmus rýchlej reakcie, podľa článku 199b smernice o DPH).
Z vyššie uvedených dôvodov predkladateľ navrhuje rozšíriť aplikáciu prenosu daňovej povinnosti na všetky tovary a služby, čiže z výnimky zo všeobecného pravidla urobiť „bežnú prax“. Na zamedzenie potenciálneho rizika využitia takýchto nákupov (s prenosom daňovej povinnosti) na súkromnú konečnú spotrebu slúži predovšetkým skutočnosť, že kupujúci deklaruje pri kúpe tovaru svoje IČ DPH platiteľa, t. j. nejde o kúpu na jeho spotrebu, ale na jeho podnikanie.
Zníženie sadzby DPH
Dňa 5. apríla 2022 ministri financií (ECOFIN) formálne prijali zmeny smernice č. 2022/542 o DPH s cieľom poskytnúť členským štátom širšie práva na používanie znížených sadzieb DPH, vrátane možnosti zaviesť novú sadzbu nižšiu ako 5 % na obmedzený rozsah kategórii tovarov a služieb. Zmeny musia členské štáty implementovať najneskôr do 1. januára 2025:
Členské štáty môžu uplatňovať novú zníženú sadzbu nižšiu ako 5 % na sedem zo zoznamu 24 kategórií výrobkov a služieb.
Potom by tiež mohli uplatniť znížené sadzby vo výške 5 % alebo vyššie na zvyšných 24 kategórií toho istého zoznamu. Opatrenie sa týka najmä dodávky potravín, vody, liekov, farmaceutických výrobkov, zdravotníckych a hygienických výrobkov, dopravy osôb a niektorých predmetov kultúrnej hodnoty (knihy, noviny a periodiká) alebo iné dodávky tovaru a služieb uvedených v prílohe III.
Tento zoznam sa doplní o dodávky vrátane: prístupu na internet a živého vysielania kultúrnych a športových podujatí; ekologického tovaru; zdravotníckych ochranných prostriedkov ako tvárové masky; a tovar osobnej hygieny (tampóny). Každý členský štát môže znížené sadzby pod existujúcou úrovňou 5 % zahrnúť do svojho nového limitu siedmich kategórií.
Znížené sadzby DPH aspoň na niektoré kategórie tovarov a služieb majú zavedené takmer všetky štáty.
Na potraviny zaviedli znížené sadzby DPH: Belgicko 6 %, Cyprus 5 %, Česká republika 10 %, Fínsko 14 %, Francúzsko 5,5 %, Grécko 13 %, Holandsko 9 %, Chorvátsko 5 %, Írsko 9 %, Luxembursko 12 %, Lotyšsko 5 %, Maďarsko 5 %, Malta 0 %, Nemecko 7 %, Nórsko 15 %, Poľsko 5 %, Portugalsko 6 %, Rakúsko 10 %, Slovinsko 9,5 %, Španielsko 10 %, Švédsko 12 %, Taliansko 5 %.
Znížené sadzby DPH na energiu majú zavedené: Grécko 6 %, Chorvátsko 13 %, Litva 5 %, Luxembursko 7 %, Lotyšsko 5 % a Rakúsko 13 %.
Niektoré krajiny tiež zaviedli zníženie DPH na farmaceutické výrobky: Cyprus 5 %, Česká republika 10 %, Chorvátsko 5 %, Estónsko 9 %, Fínsko 10 %, Francúzsko 10 % 2,1 %, Grécko 6 %, Írsko 13 %, Litva 9 %, Luxembursko 3 %, Lotyšsko 12 %, Maďarsko 5 %, Portugalsko 6 %, Rakúsko 10 %, Rumunsko 9 %, Slovinsko 9,5 %, Španielsko 10 %, Taliansko 10 %.
Zníženie DPH na sortiment lokálne vypestovanej zeleniny a ovocia zaviedlo Lotyšsko (5 %). Fínsko zaviedlo dočasne 0% DPH na hromadnú dopravu.
Dočasne znížené sadzby DPH zaviedli: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Fínsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko či Taliansko, z toho:
na energiu dočasne znížili sadzby DPH: Belgicko 6 %, Bulharsko 9 %, Cyprus 5 9 %, Fínsko 10 %, Grécko 6 %, Holandsko 9 %, Nemecko, Portugalsko 6 %, Slovinsko 9,2 %, Španielsko 10 %, Švédsko 5 % , Taliansko 5 %;
na potraviny – Poľsko dočasne zaviedlo 0% DPH;
štyri krajiny rokujú o znížení DPH (na potraviny a na energiu): Estónsko, Chorvátsko, Rumunsko a Slovinsko.
Dočasné zníženia DPH sa v niektorých štátoch týkajú tiež osobnej dopravy, vstupného na športové podujatia, do kín, zábavných parkov a zážitkových centier, hotelov, pohostinstiev, kníh a iného.
Z dôvodu enormného nárastu koncových cien tovarov a služieb, ktorý zaťažuje extrémnym spôsobom konečných spotrebiteľov (občanov) predkladateľ navrhuje (v súlade so Smernicou Rady (EÚ) 2022/542 a Smernicou Rady 2006/112/ES zníženie základnej sadzby DPH na minimálnu základnú sadzbu DPH v zmysle Smernice Rady 2006/112/ES na 15 %. Taktiež predkladateľ necháva otvorenú otázku na ďalšie znižovanie ostatných sadzieb DPH, resp. zaradenie ďalších tovarov do nižších sadzieb DPH na riešenie v druhom čítaní navrhovaného zákona.
Tento návrh v spojení s aplikáciou systému prenesenej daňovej povinnosti prinesie nižší negatívny efekt na celkový výber DPH. Najväčším efektom bude pozitívny vplyv na hospodárenie obyvateľstva, ktorí si budú môcť dovoliť nakúpiť viac tovarov a služieb, čo zmierni negatívne dopady stále prebiehajúcej inflácie.
Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu DPH a zosúladenie s obratom pre využitie inštitútu mikrodaňovníka
Predkladateľ ďalej navrhuje úpravu § 4 ods. 1 zákona o DPH (registračná povinnosť) zvýšenie sumy obratu za posledných 12 mesiacov (povinnosť registrácie) z 49 790 EUR na 100 000 EUR. V tejto súvislosti sa automaticky upraví aj § 2 písm. w) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v nadväznosti na návrh na zvýšenie minimálneho obratu na povinnú registráciu DPH (nakoľko východiskom pre stanovenie max. obratu mikrodaňovníka sa stal min. obrat na povinnú registráciu DPH) sa zvýši maximálna hranica obratu pre využitie inštitútu mikrodaňovníka z 49 720 EUR na 100 000 EUR.
Výhodami inštitútu mikrodaňovníka zvýhodnené podmienky pre odpisovanie hmotného majetku, zvýhodnené pravidlá odpočtu daňovej straty, zavedenie možnosti tvorby daňových opravných položiek k pohľadávkam v súlade s účtovnými a predovšetkým použitie zníženej 15% sadzby dane z príjmov.
Zvýšením ročného obratu na 100 000 EUR v oboch prípadoch by sa potenciálne znížil počet daňových podvodov, potenciálne zvýšil výber daní (dane z príjmov), podporilo sa malé podnikanie a mikropodnikanie, zároveň by sa odbúrala nadmerná byrokracia pre mikropodnikateľov, ktorí nechcú/nepotrebujú byť platiteľmi DPH.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, inými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
II. Osobitná časť
Čl. I
K ods. 1
Navrhuje sa, aby zdaniteľná osoba, ktorá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov bola povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň v prípade, ak dosiahne obrat 100 000 eur namiesto pôvodných 49 790 eur.
K ods. 2
Znižuje sa základná sadzba DPH z 20 % na 15 %.
K ods. 4 až 13
Zavádza sa režim prenosu daňovej povinnosti na všetky tovary a služby.
K ods. 14
Legislatívna úprava v súvislosti s ods. 1.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona 1. januára 2024.