N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
NÁVRH
Zákon
z ... 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákonov č. 350/2004 Z. z., 651/2004 Z. z., 340/2005 Z. z., 523/2005 Z. z., 656/2006 Z. z., 215/2007 Z. z., 593/2007 Z. z., 378/2008 Z. z., 465/2008 Z. z., 83/2009 Z. z., 258/2009 Z. z., 471/2009 Z. z., 563/2009 Z. z., 83/2010 Z. z., 490/2010 Z. z., r1/c15/2011 Z. z., 331/2011 Z. z., 406/2011 Z. z., 246/2012 Z. z., 440/2012 Z. z., 360/2013 Z. z., 218/2014 Z. z., 268/2015 Z. z., 360/2015 Z. z., 297/2016 Z. z., 298/2016 Z. z., 334/2017 Z. z., 112/2018 Z. z., 323/2018 Z. z., 368/2018 Z. z., 369/2018 Z. z., 317/2019 Z. z., 318/2019 Z. z., 368/2019 Z. z., 344/2020 Z. z., 186/2021 Z. z., 346/2021 Z. z., 408/2021 Z. z., 222/2022 Z. z., 516/2022 Z. z., 9/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 1 sa slovo „49 790“ nahrádza slovom „100 000“.
2.V § 27 ods. 1 znie:
„Základná sadzba dane na tovary a služby je 15 % zo základu dane“.
3.V § 49 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „až 12“.
4.V § 55a ods. 2 písm. c) bode 2 a vypúšťajú slová „a 12“.
5.§ 69 vrátane nadpisu znie:
„§ 69 Osoby povinné platiť daň správcovi dane
(1)Platiteľ, ktorému je tovar alebo služba dodaná v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)Zdaniteľná osoba, ktorá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri
2
a)službách uvedených v § 16 ods. 1 4, 10 a 11, ktoré tejto zdaniteľnej osobe dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby je v tuzemsku,
b)tovare, ktorý tejto zdaniteľnej osobe dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania tovaru je v tuzemsku, okrem
1.predaja tovaru na diaľku podľa § 14 ods. 1,
2.tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti I, na dodanie ktorého vo verejnom colnom sklade typu I nie je možné podľa § 48c ods. 1 písm. a) uplatniť oslobodenie od dane,
3.tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti I, na dodanie ktorého v osobitnom sklade nie je možné podľa § 48c ods. 1 písm. b) uplatniť oslobodenie od dane,
4.tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II, na dodanie ktorého v daňovom sklade nie je možné podľa § 48c ods. 2 písm. c) uplatniť oslobodenie od dane.
(3)Zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobu a je registrovaná pre daň podľa § 7, povinné platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, ak je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 v tuzemsku.
(4)Na účely určenia osoby povinnej platiť daň podľa § 69 sa za zahraničnú osobu považuje aj taká osoba, ktorá v tuzemsku prevádzkareň, ale táto prevádzkareň sa nezúčastňuje na dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku touto osobou.
(5)Každá osoba, ktorá prijala faktúru alebo iný doklad o predaji a v ktorom je uvedená daň, je povinná zaplatiť túto daň.
(6)Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je povinná platiť daň osoba, ktorá tovar nadobudne podľa § 11 a § 11a.
(7)Pri trojstrannom obchode podľa § 45 je povinná platiť daň osoba, ktorá je druhým odberateľom.
(8)Pri dovoze tovaru je povinná platiť daň osoba, ktorá je dlžníkom podľa colných predpisov, alebo príjemca tovaru, ak pri dovoze tovaru je dlžníkom podľa colných predpisov zahraničná osoba, ktorá je držiteľom jednotného povolenia podľa osobitného predpisu28a) vydaného colným orgánom iného členského štátu, a tento dlžník nepoužije dovezený tovar na účely svojho podnikania.
(9)Platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo 7a, ktorej je dodaný tovar podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f), je povinný platiť daň pri tomto tovare, ak je dodaný zahraničnou osobou.
(10)Zdaniteľná osoba so sídlom, miestom podnikania, prevádzkarňou alebo bydliskom v tuzemsku, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 21 dní, a zahraničná osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň
3
alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, za obdobie, v ktorom mali byť platiteľmi, povinné platiť daň z dodania tovarov a služieb v tuzemsku, ktoré dodali v tomto období, okrem dane z dodania tovarov a služieb, pri ktorých je podľa odsekov 2, 3 a 9 osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia.
(11)Platiteľ, ktorému je alebo byť dodaný tovar alebo služba v tuzemsku, ručí podľa § 69b za daň z predchádzajúceho stupňa uvedenú na faktúre, ak dodávateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatil alebo sa stal neschopným zaplatiť daň a platiteľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená. Dostatočným dôvodom na to, že platiteľ vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená, je skutočnosť, že
a)protihodnota za plnenie uvedená na faktúre je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka,
b)v čase vzniku daňovej povinnosti bol jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu,
c)protihodnota za plnenie alebo jej časť bola zaplatená na iný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený v zozname bankových účtov oznámených podľa § 6 ods. 1 3 alebo podľa § 85kk spôsobom podľa § 6 ods. 5; za deň uskutočnenia platby sa považuje deň, keď platiteľ zadal poskytovateľovi platobných služieb alebo zahraničnému poskytovateľovi platobných služieb pokyn k vkladu alebo prevodu finančných prostriedkov ako protihodnotu za plnenie na účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb.
(12)Ak daňový úrad zistí, že u platiteľa nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 3 písm. b) druhého bodu, finančné riaditeľstvo ho zverejní v zozname takýchto osôb vedenom na webovom sídle finančného riaditeľstva.
6.V § 69b ods. 1 sa slovo „14“ nahrádza slovom „11“.
7.V § 69b sa vypúšťa ods. 6 a 7.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
8.V §69c ods. 1 sa slovo „14“ nahrádza slovom „11“.
9.V § 78 ods. 9 sa slovo „13“ nahrádza slovom „10“.
10.V § 78a ods. 2 písm. a) znie:
4
„a) údaje z každej faktúry, ktorú bol platiteľ povinný vyhotoviť podľa § 71 75 o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku a ktoré nie oslobodené od dane, okrem zjednodušenej faktúry,“.
11.V § 78a ods. 2 písm. b) bod 1 sa vypúšťajú slová „až 12“.
12.V § 78a sa vypúšťa ods. 5.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
13.Vypúšťa sa § 79 a § 79a.
14.V § 81 ods. 1 písm. a) a b) sa slovo „49 790“ nahrádza slovom „100 000“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2024.