NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: .........................................
Na rokovanie (uviesť číslo, pod ktorým je
Národnej rady Slovenskej republiky návrh evidovaný v Kancelárii
Národnej rady Slovenskej republiky)
..........
(parlamentná tlač)
NÁVRH
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
Martina BELUSKÉHO
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Predkladajú:
Martin Beluský, v. r.
Návrh na uznesenie:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina BELUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Bratislava máj 2023