Tabuľka č. 10
Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov (nákladov) správneho fondu k 31. 12. 2022
(tabuľka k čl.VIII ods. 2)
v tis. eur
Ukazovateľ Skutočnosť za rok 2021 Schválený rozpočet na rok 2022 Upravený rozpočet na rok 2022 Skutočnosť za rok 2022 % plnenia 4/3 Rozdiel  4-3
a 1 2 3 4 5 6
Príjmy celkom 243 181 229 448 229 448 241 266 105,15 11 818
Výdavky celkom 193 082 210 000 210 000 207 444 98,78 -2 556
v tom:
kapitálové výdavky 3 476 9 250 7 002 6 684 95,46 -318
bežné výdavky 189 606 200 750 202 998 200 760 98,90 -2 238
z toho:
osobné náklady 140 782 149 971 150 744 150 534 99,86 -210