Predkladacia správa
Nadväzne na zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) platný od 1. 1. 2003 Sociálna poisťovňa zostavila účtovnú závierku k 31. 12. 2022.
V zmysle § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) bolo splnomocnené na vydanie opatrení, v ktorých sa ustanovujú okrem iného aj podrobnosti o
-usporiadaní položiek účtovnej závierky,
-označovaní položiek účtovnej závierky,
-obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky,
-rozsahu údajov z účtovnej závierky určených na zverejnenie,
-termínoch predkladania účtovnej závierky,
-spôsoboch predkladania účtovnej závierky,
-mieste predkladania účtovnej závierky.
Na základe splnomocneného ustanovenia zákona o účtovníctve MF SR vydalo
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. februára 2020 č. MF/007223/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov,
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. marca 2020 č. MF/007222/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov.
Účtovná závierka sa zostavuje v zmysle § 17 ods. 5 zákona o účtovníctve najneskoršie do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. V podmienkach Sociálnej poisťovne takýmto predpisom je zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).
Podľa § 122 ods. 4 písm. c) tretí bod zákona o sociálnom poistení generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne predkladá návrh účtovnej závierky so stanoviskom Dozornej rady Sociálnej poisťovne k tomuto návrhu na schválenie vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) a po schválení vládou na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky v termíne určenom na predloženie návrhu štátneho záverečného účtu.
Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne v súlade s ustanovením § 17 ods. 3 zákona o účtovníctve obsahuje tieto súčasti
a)súvaha,
b)výkaz ziskov a strát,
c)poznámky,
d)tabuľková časť.
Súčasťou návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne v súlade s § 123 ods. 2, písm. f) zákona o sociálnom poistení je správa o kontrolnej činnosti Dozornej rady Sociálnej poisťovne za rok 2022.