NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: /2023
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 2023
k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2022 (tlač 1728)
Národná rada Slovenskej republiky
A.k o n š t a t u j e ,
že návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2022 bol predložený v súlade s § 122 ods. 4 písm. c) tretí bod zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákonač. 677/2006 Z. z. v termíne určenom na predloženie návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky;
B.schvaľuje
účtovnú závierku Sociálnej poisťovne za rok 2022 s tým, že celková tvorba fondov a výdavky boli:
tvorba fondov10 898 426 tis. eur,
výdavky – náklady9 847 474 tis. eur,
bilančný rozdiel 1 050 952 tis. eur.