1
Úč SP
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
zostavená k 31.12.2022
(v eurách)
mesiac
rok
mesiac
rok
Za účtovné obdobie od
0
1
2
0
2
2
do
1
2
2
0
2
2
Za bezprostredne
mesiac
rok
mesiac
rok
predchádzajúce od
0
1
2
0
2
1
do
1
2
2
0
2
1
účtovné obdobie
Účtovná závierka: *)
X
-
riadna
-
mimoriadna
IČO
3
0
8
0
7
4
8
4
DIČ
SK NACE
2
0
2
0
5
9
2
3
3
2
8
4
.
3
0
.
0
Názov účtovnej jednotky
S
O
C
I
Á
L
N
A
P
O
I
S
Ť
O
V
Ň
A
Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
U
L
I
C
A
2
9
.
A
U
G
U
S
T
A
Č
.
8
A
1
0
PSČ
Názov obce
8
1
3
6
3
B
R
A
T
I
S
L
A
V
A
Telefónne číslo
0
9
0
6
/
1
7
1
3
5
2
E-mailová adresa
a
n
n
a
.
c
e
p
i
g
o
v
a
@
s
o
c
p
o
i
s
t
.
s
k
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Zostavená dňa:
06.02.2023
Schválená dňa:
Ing. Michal Ilko, v. r.
generálny riaditeľ
Sociálnej poisťovne
MF SR 2020
*) Vyznačuje sa
x
.
2
Súvaha Úč SP 1 - 01
IČO
3
0
8
0
7
4
8
4
DIČ
2
0
2
0
5
9
2
3
3
2
Účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
STRANA AKTÍV
Číslo riadku
Brutto
Korekcia
Netto
Netto
a
b
1
2
3
4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK (súčet r. 002 a r. 008 a r. 018)
001
218 934 408,51
144 349 867,18
74 584 541,33
74 084 227,00
1.
Dlhodobý nehmotný majetok (súčet r. 003 až r. 007)
002
50 175 446,82
47 843 466,61
2 331 980,21
1 625 851,31
Softvér
(013) - (073 + 091 AÚ)
003
49 686 229,02
47 843 466,61
1 842 762,41
1 124 426,11
Oceniteľné práva
(014) - (074 + 091 AÚ)
004
0,00
0,00
0,00
0,00
Iný dlhodobý nehmotný majetok
(018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ)
005
0,00
0,00
0,00
0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)
006
489 217,80
0,00
489 217,80
501 425,20
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ)
007
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Dlhodobý hmotný majetok (súčet r. 009 až r. 017)
008
168 758 961,69
96 506 400,57
72 252 561,12
72 458 375,69
Pozemky (031)
009
4 211 407,37
x
4 211 407,37
4 165 858,95
Umelecké diela a zbierky (032)
010
12 589,20
x
12 589,20
12 589,20
Stavby
(021) - (081+ 092 AÚ)
011
118 616 414,34
58 307 672,37
60 308 741,97
62 562 911,47
Stroje, prístroje a zariadenia
(022) - (082 + 092 AÚ)
012
39 792 499,99
36 382 174,22
3 410 325,77
3 420 879,61
Dopravné prostriedky
(023) - (083 + 092 AÚ)
013
2 211 956,03
1 816 553,98
395 402,05
298 026,05
Dlhodobý drobný hmotný majetok
(028) - (088 + 092 AÚ)
014
0,00
0,00
0,00
0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -(089 +092 AÚ)
015
0,00
0,00
0,00
0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 – 094)
016
3 914 094,76
0,00
3 914 094,76
1 998 110,41
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052 – 095 AÚ)
017
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Dlhodobý finančný majetok (súčet r. 019 až r. 024)
018
0,00
0,00
0,00
0,00
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe
(061)
019
0,00
x
0,00
0,00
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062)
020
0,00
x
0,00
0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
(063 – 096 AÚ)
021
0,00
0,00
0,00
0,00
Ostatné pôžičky
(067 – 096 AÚ)
022
0,00
0,00
0,00
0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069 – 096 AÚ)
023
0,00
0,00
0,00
0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku
(043 – 096 AÚ)
024
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Súvaha Úč SP 1 - 01
IČO
3
0
8
0
7
4
8
4
DIČ
2
0
2
0
5
9
2
3
3
2
Účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
STRANA AKTÍV
Číslo riadku
Brutto
Korekcia
Netto
Netto
a
b
1
2
3
4
B. OBEŽNÝ MAJETOK (súčet r. 026 a r. 030 a r. 035 a r. 045 a r. 052)
025
1 920 978 755,40
377 744 106,76
1 543 234 648,64
1 425 424 292,16
1.
Zásoby (súčet r. 027 až r. 029)
026
515 373,02
0,00
515 373,02
704 185,19
Materiál
(112 + 119) - (191)
027
515 373,02
0,00
515 373,02
704 185,19
Tovar
(132 + 139) - (196)
028
0,00
0,00
0,00
0,00
Poskytnuté preddavky na zásoby
(314 AÚ - 391 AÚ)
029
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Dlhodobé pohľadávky (súčet r. 031 až r. 034)
030
5 403 543,02
69 135,26
5 334 407,76
6 234 196,91
Pohľadávky z obchodného styku
(311 AÚ až 315 AÚ okrem r. 029) - (391 AÚ)
031
0,00
0,00
0,00
0,00
Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
(316 AÚ - 391 AÚ)
032
5 310 999,02
69 135,26
5 241 863,76
6 177 589,91
Pohľadávky voči zamestnancom
(335 AÚ -391 AÚ)
033
92 544,00
0,00
92 544,00
56 607,00
Ostatné dlhodobé pohľadávky
(378 AÚ + 396 AÚ) - (391 AÚ)
034
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Krátkodobé pohľadávky (súčet r. 036 až r. 044)
035
829 351 519,48
377 674 971,50
451 676 547,98
531 453 393,53
Pohľadávky z obchodného styku
(311 AÚ až 315 AÚ okrem r. 029) - (391 AÚ)
036
328 477,19
0,00
328 477,19
313 668,36
Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
(316 AÚ - 391 AÚ)
037
801 396 564,41
377 674 971,50
423 721 592,91
507 007 508,55
Pohľadávky voči zamestnancom
(335 AÚ -391 AÚ)
038
26 370,06
0,00
26 370,06
33 142,34
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336 - 391 AÚ)
039
0,00
0,00
0,00
0,00
Pohľadávky voči združeniu
(358 - 391 AÚ)
040
0,00
0,00
0,00
0,00
Daňové pohľadávky
(341 + 342 + 343 + 345)
041
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)
042
26 977 536,49
x
26 977 536,49
23 756 022,07
Iné pohľadávky
(378 AÚ - 391 AÚ)
043
622 571,33
0,00
622 571,33
343 052,21
Spojovací účet pri združení
(396AÚ - 391 AÚ)
044
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Krátkodobý finančný majetok (súčet r. 046 až
r. 051)
045
1 085 528 691,17
0,00
1 085 528 691,17
886 469 748,63
Pokladnica (211)
046
4 412,37
x
4 412,37
3 240,86
Ceniny (213)
047
0,00
x
0,00
0,00
Bankové účty
(221 +261)
048
1 085 524 278,80
x
1 085 524 278,80
886 466 507,77
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (251)
049
0,00
x
0,00
0,00
Dlhové cenné papiere na predaj (253)
050
0,00
x
0,00
0,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259)
051
0,00
x
0,00
0,00
5.
Prechodné účty aktív (súčet r. 053 a r. 054)
052
179 628,71
x
179 628,71
562 767,90
Náklady budúcich období (381)
053
179 628,71
x
179 628,71
562 767,90
Príjmy budúcich období (385)
054
0,00
x
0,00
0,00
MAJETOK spolu (súčet r. 001 a r. 025)
055
2 139 913 163,91
522 093 973,94
1 617 819 189,97
1 499 508 519,16
4
Súvaha Úč SP 1 - 01
IČO
3
0
8
0
7
4
8
4
DIČ
2
0
2
0
5
9
2
3
3
2
STRANA PASÍV
Číslo riadku
Účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a
b
5
6
A. Vlastné zdroje krytia majetku (súčet r. 057 a r. 062 a r. 073)
056
1 518 896 739,21
1 393 705 980,21
1.
Fondy Sociálnej poisťovne (súčet r. 058 až r. 061)
057
110 511 107,78
125 879 241,50
Fond dlhodobého majetku (901)
058
74 584 541,33
74 084 227,00
Fond prevádzkových prostriedkov (902)
059
2 105 049,99
1 696 547,52
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (905)
060
0,00
0,00
Správny fond (+/-914)
061
33 821 516,46
50 098 466,98
2.
Osobitné fondy Sociálnej poisťovne (súčet r. 063 až r. 072)
062
1 408 496 360,05
1 267 837 295,30
Účet tvorby fondov (921)
063
428 395 681,38
512 671 408,92
Osobitný fond (+/- 920)
064
3 794 997,05
2 287 834,14
Základný fond nemocenského poistenia (+/- 922)
065
57 700 225,95
43 842 004,34
Základný fond starobného poistenia (+/- 923)
066
632 675 930,24
329 352 961,07
Základný fond invalidného poistenia (+/- 924)
067
97 004 297,86
84 996 336,52
Základný fond garančného poistenia (+/- 925)
068
11 320 703,37
10 646 426,63
Základný fond poistenia v nezamestnanosti (+/- 926)
069
76 967 617,54
52 503 293,18
Základný fond úrazového poistenia (927)
070
38 090 046,57
26 312 030,78
Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (928)
071
0,00
0,00
Rezervný fond solidarity (929)
072
62 546 860,09
205 224 999,72
3.
Výsledok hospodárenia (súčet r. 074 a r. 075)
073
110 728,62-
10 556,59-
Výsledok hospodárenia za účt obdobie r.055 (stĺpec 3 Netto) – (r.057 + r.062 + r.075 + r.076)
074
110 728,62-
10 556,59-
Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov (+/-932)
075
0,00
0,00
B. Cudzie zdroje (súčet r. 077 a r. 078 a r. 085 a r. 099 a r.103)
076
98 922 450,76
105 802 538,95
1.
Rezervy (941)
077
0,00
0,00
2.
Dlhodobé záväzky (súčet r. 079 až r. 084)
078
844 548,02
864 555,68
Návratná finančná výpomoc (952AÚ)
079
0,00
0,00
Záväzky z nájmu (954AÚ)
080
0,00
0,00
Dlhodobé prijaté preddavky (955)
081
0,00
0,00
Sociálny fond (956)
082
503 912,87
577 295,94
Dlhodobé zmenky na úhradu (958)
083
0,00
0,00
Ostatné dlhodobé záväzky (959AÚ)
084
340 635,15
287 259,74
3.
Krátkodobé záväzky (súčet r. 086 až r. 098)
085
67 424 795,83
72 832 674,34
Záväzky z obchodného styku (321 až 325 okrem r. 088)
086
10 350 762,72
9 472 242,27
Nevyfakturované dodávky (329)
087
412 704,73
962 876,26
Krátkodobé rezervy (323)
088
6 216 586,97
8 673 478,86
Záväzky z poistných vzťahov (326)
089
37 029 162,35
40 652 485,86
Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti (328)
090
0,00
0,00
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
091
6 191 080,63
5 707 323,48
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
092
3 910 711,28
3 680 258,62
Daňové záväzky (341 + 342 + 343 + 345)
093
897 528,25
852 706,74
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)
094
0,00
0,00
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
095
0,00
0,00
Záväzky voči združeniu (368)
096
0,00
0,00
Spojovací účet pri združení (396)
097
0,00
0,00
Iné záväzky (379 + 952AÚ + 954AÚ + 959AÚ)
098
2 416 258,90
2 831 302,25
4.
Bankové výpomoci a pôžičky (súčet r. 100 až r. 102)
099
0,00
0,00
Dlhodobé bankové úvery (951AÚ)
100
0,00
0,00
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 951 AÚ)
101
0,00
0,00
Iné krátkodobé finančné výpomoci (249)
102
0,00
0,00
5.
Prechodné účty pasív (súčet r. 104 a r. 105)
103
30 653 106,91
32 105 308,93
Výdavky budúcich období (383)
104
5 004 600,72
6 213 999,33
Výnosy budúcich období (384)
105
25 648 506,19
25 891 309,60
PASÍVA spolu (súčet r. 056 a r. 076)
106
1 617 819 189,97
1 499 508 519,16
5
Výkaz ziskov a strát Úč SP 2 - 01
IČO
3
0
8
0
7
4
8
4
DIČ
2
0
2
0
5
9
2
3
3
2
Účtovné obdobie
Číslo účtu
Náklady
Číslo riadku
Nezdaňovaná činnosť
Zdaňovaná činnosť
Spolu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a
b
c
7
8
9
10
501
Spotreba materiálu
001
2 007 741,97
154 029,04
2 161 771,01
3 746 351,58
502
Spotreba energie
002
2 295 321,22
85 819,32
2 381 140,54
1 783 450,74
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
003
57 222,26
2 532,53
59 754,79
56 595,56
504
Predaný tovar
004
0,00
0,00
0,00
0,00
511
Opravy a udržiavanie
005
2 905 376,20
5 292,47
2 910 668,67
3 395 364,81
512
Cestovné
006
120 377,60
0,00
120 377,60
47 785,26
513
Náklady na reprezentáciu
007
21 868,81
0,00
21 868,81
16 673,95
514
Výkony pôšt a telekomunikácií
008
6 037 139,23
254,40
6 037 393,63
6 803 139,86
515
Poistné
009
79 656,51
228,78
79 885,29
77 055,30
516
Nájomné
010
2 443 834,67
73,60
2 443 908,27
2 450 157,11
518
Ostatné služby
011
23 297 119,17
27 191,85
23 324 311,02
23 415 461,64
519
Poplatky za poukazovanie dávok
012
6 922 424,43
0,00
6 922 424,43
4 881 541,97
521
Mzdové náklady
013
103 822 292,45
206 651,17
104 028 943,62
97 513 569,66
523
Odmeny členom dozornej rady
014
147 967,17
0,00
147 967,17
141 522,66
524
Zákonné sociálne poistenie
015
36 394 566,52
72 134,45
36 466 700,97
34 171 882,31
525
Ostatné sociálne poistenie
016
2 938 379,81
3 359,44
2 941 739,25
2 764 123,73
527
Zákonné sociálne náklady
017
6 392 719,12
0,00
6 392 719,12
5 537 534,41
528
Ostatné sociálne náklady
018
582 200,92
0,00
582 200,92
533 680,46
531
Daň z motorových vozidiel
019
0,00
0,00
0,00
0,00
532
Daň z nehnuteľností
020
148 603,24
1 726,84
150 330,08
150 209,22
538
Ostatné dane a poplatky
021
209 027,22
560,11
209 587,33
184 697,64
541
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
022
0,00
0,00
0,00
0,00
542
Ostatné pokuty a úroky z omeškania
023
16 741,13
0,00
16 741,13
7 291,50
543
Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky
024
2 422,00
0,00
2 422,00
0,00
544
Úroky
025
0,00
0,00
0,00
0,00
545
Kurzové straty
026
22 507,53
0,00
22 507,53
18 046,72
546
Dary
027
0,00
0,00
0,00
0,00
548
Manká a škody
028
15 116,72
0,00
15 116,72
7 320,76
549
Iné ostatné náklady
029
3 537 624,48
0,00
3 537 624,48
3 319 170,98
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
030
6 078 118,64
105 229,05
6 183 347,69
6 131 643,62
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
031
0,00
0,00
0,00
0,00
553
Predané cenné papiere
032
0,00
0,00
0,00
0,00
554
Predaný materiál
033
0,00
0,00
0,00
0,00
557
Náklady z precenenia cenných papierov
034
0,00
0,00
0,00
0,00
559
Tvorba opravných položiek
035
0,00
0,00
0,00
0,00
Účtová trieda 5 spolu (súčet r. 001 až r. 035)
036
206 496 369,02
665 083,05
207 161 452,07
197 154 271,45
6
Výkaz ziskov a strát Úč SP 2 - 01
IČO
3
0
8
0
7
4
8
4
DIČ
2
0
2
0
5
9
2
3
3
2
Účtovné obdobie
Číslo účtu
Výnosy
Číslo riadku
Nezdaňovaná činnosť
Zdaňovaná činnosť
Spolu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a
b
c
7
8
9
10
601
Tržby za vlastné výkony
037
0,00
0,00
0,00
0,00
602
Tržby z predaja služieb
038
0,00
166 619,85
166 619,85
58 878,71
604
Tržby za predaný tovar
039
0,00
0,00
0,00
0,00
605
Iné ostatné tržby
040
0,00
0,00
0,00
0,00
621
Aktivácia materiálu
041
0,00
0,00
0,00
0,00
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
042
0,00
0,00
0,00
0,00
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
043
0,00
0,00
0,00
0,00
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
044
0,00
0,00
0,00
0,00
641
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
045
0,00
0,00
0,00
0,00
642
Ostatné pokuty a úroky z omeškania
046
0,00
0,00
0,00
0,00
643
Platby za odpísané pohľadávky
047
0,00
0,00
0,00
0,00
644
Úroky
048
0,00
0,00
0,00
0,00
645
Kurzové zisky
049
0,00
0,00
0,00
0,00
649
Iné ostatné výnosy
050
206 081 079,64
0,00
206 081 079,64
196 736 665,32
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
051
0,00
0,00
0,00
0,00
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
052
0,00
0,00
0,00
0,00
653
Tržby z predaja cenných papierov
053
0,00
0,00
0,00
0,00
654
Tržby z predaja materiálu
054
0,00
0,00
0,00
0,00
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
055
0,00
0,00
0,00
0,00
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
056
0,00
0,00
0,00
0,00
658
Výnosy z prenájmu majetku
057
0,00
387 734,58
387 734,58
313 040,55
691
Dotácie na prevádzku
058
415 289,38
0,00
415 289,38
35 181,04
Účtová trieda 6 spolu (súčet r. 038 až r. 058)
059
206 496 369,02
554 354,43
207 050 723,45
197 143 765,62
Výsledok hospodárenia pred zdanením (rozdiel
r. 059 a r. 036) (+/-)
060
0,00
110 728,62-
110 728,62-
10 505,83-
591
Daň z príjmov
061
0,00
0,00
0,00
50,76
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
062
0,00
0,00
0,00
0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (rozdiel r. 060 a r. 061 a r. 062) (+/-)
063
0,00
110 728,62-
110 728,62-
10 556,59-
POZNÁMKY
účtovnej závierky
zostavenej k 31. 12. 2022
Čl. I
Všeobecné údaje
Orgánmi Sociálnej poisťovne v zmysle § 121 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sú:
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Dozorná rada Sociálnej poisťovne
riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne
Generálny riaditeľ: Ing. Michal Ilko od 1. apríla 2022
Ing. Juraj Káčer do 31. marca 2022
Generálny riaditeľ je zároveň štatutárnym orgánom Sociálnej poisťovne.
Dozorným a kontrolným orgánom Sociálnej poisťovne je Dozorná rada, ktorá 11 členov.
Dozorná rada Sociálnej poisťovne v roku 2022 pôsobila v zložení:
Predseda Dozornej rady:
Bc. Milan Krajniak minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Členovia za vládu SR:
Mgr. Boris AžaltovičMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ing. Ján MikulíkMinisterstvo financií Slovenskej republiky
Ing. Marcel Klimek Ministerstvo financií Slovenskej republiky
za reprezentatívne združenia zamestnávateľov:
2
JUDr. Daniel Širhal, MBA Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
JUDr. Ľudovít PausZdruženie podnikateľov Slovenska,
Ing. Miriam FilováAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
za reprezentatívne združenia odborových zväzov:
Ing. Michal Kukolíkod 11. mája 2022, Odborový zväz KOVO
Ing. Magdaléna Mellenová do 10. februára 2022, Odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky
JUDr. Jana Berincováod 11. februára 2022, Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
JUDr. Mária Svoreňovádo 10. februára 2022, Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
Mgr. Martin MiklušOdborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
za záujmové združenia občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok:
Dr. Michal Kotianod 15. februára 2022, Jednota dôchodcov na Slovensku
Ing. Ján Lipiansky, PhD.do 10. februára 2022, Jednota dôchodcov na Slovensku
Podpredsedami dozornej rady boli Ing. Magdaléna Mellenová za reprezentatívne združenia odborových zväzov do 10. februára 2022, Mgr. Martin Mikluš za reprezentatívne združenia odborových zväzov, od 23. augusta 2022 a JUDr. Ľudovít Paus za reprezentatívne združenia zamestnávateľov.
Organizačnými zložkami Sociálnej poisťovne ústredie a pobočky. Ich územné obvody a sídla určené štatútom Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa zriadených 36 pobočiek. Pobočku riadi riaditeľ pobočky, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.
3
Prehľad riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne v roku 2022
Bratislava Ing. Martin Varga, PMP
Trnava PhDr. Adriana Mitasová, PhD., MBA
Dunajská Streda Mgr. Erika Nemčeková
GalantaPhDr. Ľubica Šipulová, od 15.3.2022
Mgr. Branislav Oravec, od 14.3.2022
Senica Mgr. Jana Banská
Trenčín Ing. Alena Čechvalová
Považská Bystrica Ing. Miroslava Hofericová
Prievidza Ing. Gabriela Smoláriková
Nitra Mgr. Ján Veteráni
Komárno Ing. Denisa Kováčová
Levice Ing. Stanislava Kúdelová
Nové Zámky Ing. Gabriela Valentová Kolečániová
TopoľčanyMgr. Mária Čerňanová, od 1.9.2022
JUDr. Nadežda Ševcová, do 31.8.2022
Žilina Mgr. Zuzana Stančíková, od 1.3.2022
Ing. Ľubica Pisaríková, do 28.2.2022
Čadca JUDr. Marta Cyprichová
Dolný Kubín Ing. Andrej Cingel
Liptovský Mikuláš Ing. Alena Uličná
Martin Ing. Bc. Dalibor Steindl, MBA
Banská BystricaIng. Jozef Ďurian, PhD.
Lučenec Mgr. Milan Molnár
Rimavská SobotaMgr. Barbora Emingrová
Veľký Krtíš Mgr. Ondrej Gömöry
Zvolen RNDr. Ľuboslav Oško
Žiar nad Hronom Mgr. Lívia Adamová
Prešov Ing. Juraj Hudáč
Bardejov PhDr. Katarína Bednárová
Humenné Mgr. Peter Zubaľ
Poprad PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga
Stará Ľubovňa Mgr. Anna Murínová
SvidníkJUDr. Milan Piršč
4
Vranov nad TopľouIng. Silvester Mušák
Košice Denisa Vágner
Michalovce Ing., et. Ing. Viera Uličná Dulinová, MBA, od 1.11.2022
Denisa Vágner, od 1.9.2022 do 31.10.2022
JUDr. Mária Lešňanská, do 31.8.2022
Rožňava Ing. Arpád Kavečanky
Spišská Nová Ves Ing. Barbora Lesňáková
Trebišov Ing. Lucia Michalovová
(1)Informácia o počte zamestnancov
Text
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
5 401
5 385
-z toho počet vedúcich zamestnancov
399
403
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1)Účtovná závierka bola zostavená za splnenia predpokladu, že Sociálna poisťovňa bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Účtovná závierka je v súlade:
so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. februára 2020 č. MF/007223/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov,
opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. marca 2020 č. MF/007222/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov.
5
(2)Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód
V priebehu účtovného obdobia roku 2022 Sociálna poisťovňa nevykonala zmeny účtovných zásad a účtovných metód, ktoré by mali vplyv na finančnú hodnotu majetku, záväzkov a výsledku hospodárenia Sociálnej poisťovne.
(3)Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
Jednotlivé zložky majetku a záväzkov v podmienkach Sociálnej poisťovne sa oceňujú takto:
a)dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou,
b)dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reálnou hodnotou,
c)dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou,
d)