Materiál na rokovanieČíslo: 462323/2023-BA
Národnej rady
Slovenskej republiky
1728
Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2022
Materiál predkladá:Materiál obsahuje:
Michal Ilko 1. Návrh uznesenia NR SR
generálny riaditeľ 2. Predkladaciu správu
Sociálnej poisťovne3. Vlastný materiál
4. Doložka vplyvov
5. Príloha
Bratislava máj 2023