Príloha č. 1  
Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne  
Bratislava  
Trnava  
Ing. Martin Varga, PMP  
PhDr. Adriana Mitasová, PhD., MBA  
Mgr. Erika Nemčeková  
Dunajská Streda  
Galanta  
PhDr. Ľubica Šipulová, od 15.3.2022  
Mgr. Branislav Oravec, do14.3.2022  
Mgr. Jana Banská  
Senica  
Trenčín  
Ing. Alena Čechvalová  
Považská Bystrica  
Prievidza  
Nitra  
Ing. Miroslava Hofericová  
Ing. Gabriela Smoláriková  
Mgr. Ján Veteráni  
Komárno  
Levice  
Ing. Denisa Kováčová  
Ing. Stanislava Kúdelová  
Ing. Gabriela Valentová Kolečániová  
Mgr. Mária Čerňanová, od 1.9.2022  
JUDr. Nadežda Ševcová, do 31.8.2022  
Mgr. Zuzana Stančíková, od 1.3.2022  
Ing. Ľubica Pisaríková, do 28.2.2022  
JUDr. Marta Cyprichová  
Ing. Andrej Cingel  
Nové Zámky  
Topoľčany  
Žilina  
Čadca  
Dolný Kubín  
Liptovský Mikuláš  
Martin  
Ing. Alena Uličná  
Ing. Bc. Dalibor Steindl, MBA  
Ing. Jozef Ďurian, PhD.  
Banská Bystrica  
Lučenec  
Mgr. Milan Molnár  
Rimavská Sobota  
Veľký Krtíš  
Mgr. Barbora Emingrová  
Mgr. Ondrej Gömöry  
Zvolen  
RNDr. Ľuboslav Oško  
Žiar nad Hronom  
Mgr. Lívia Adamová  
Príloha č. 1  
Prešov  
Ing. Juraj Hudáč  
Bardejov  
PhDr. Katarína Bednárová  
Mgr. Peter Zubaľ  
Humenné  
Poprad  
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga  
Mgr. Anna Murínová  
JUDr. Milan Piršč  
Stará Ľubovňa  
Svidník  
Vranov nad Topľou  
Košice  
Ing. Silvester Mušák  
Denisa Vágner  
Michalovce  
Ing., et. Ing. Viera Uličná Dulinová, MBA, od 1.11.2022  
Denisa Vágner, od 1.9.2022 do 31.10.2022  
JUDr. Mária Lešňanská, do 31.8.2022  
Ing. Arpád Kavečanky  
Rožňava  
Spišská Nová Ves  
Trebišov  
Ing. Barbora Lesňáková  
Ing. Lucia Michalovová  
Príloha č. 2  
Personálne obsadenie organizačných útvarov ústredia  
v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa poisťovne  
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne  
Ing. Juraj Káčer do 31.3.2022  
Ing. Michal Ilko, od 1.4.2022  
Kancelária generálneho riaditeľa  
JUDr. Henrieta Antalová, PhD., do 9.5.2022  
Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc., od 9.5.2022 do 1.12.2022  
Mgr. Tamara Valašťanová Džaviková od 1.12.2022  
Odbor ľudských zdrojov  
Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.  
Odbor kontroly a sťažností  
PhDr. Ivana Plavá  
Odbor lekárskej posudkovej činnosti  
MUDr. Veronika Majtánová  
Odbor nemocenského poistenia, úrazového  
poistenia, poistenia v nezamestnanosti a  
garančného poistenia  
Odbor bezpečnosti informačných systémov  
Mgr. Igor Práznovský  
JUDr. Danica Bognárová  
Odbor strategického rozvoja  
PhDr. Martin Horanský, do 14.6.2022  
Ing. Martin Hloušek, od 15.6.2022 do 7.12.2022  
Ing. Miroslav Uhrin, od 7.12.2022  
Odbor komunikácie s verejnosťou  
Mgr. Zuzana Dvoráková  
Sekcia dôchodkového poistenia  
JUDr. Timea Vörösová do 7.12.2022  
Ing. Martin Hloušek, od 7.12.2022  
Sekcia odvolacích konaní, právnej služby  
a legislatívy  
JUDr. Renáta Bálintová  
Sekcia informatiky  
Ing. Michal Ilko, do 31.3.2022  
Sekcia ekonomiky  
Ing. Pavol Bulla  
Ing. Alexander Šproch, od 1.4.2022  
Sekcia prevádzky  
Mgr. Tomáš Szabo  
Príloha č. 3  
Priemerné mesačné sumy vyplácaných dôchodkov  
na jedného dôchodcu (sólo dôchodky) v EUR  
2020  
2021  
2022  
652,04  
635,82  
612,47  
556,91  
543,35  
522,85  
518,76  
512,51  
505,68  
500,4  
487,37  
474,48  
299,28  
293,06  
288,06  
282,76  
284,53  
270,89 274,55  
272,46  
262,77  
234,03  
227,61  
217,94  
155,32  
148,92  
142,67  
19  
19  
19  
2,9 2,9 2,9  
starobný  
predčasný  
starobný  
invalidný  
vdovský  
vdovský  
vyplácaný v  
súbehu s iným  
dôchodkom  
vdovecký  
vdovecký  
vyplácaný v  
súbehu s iným  
dôchodkom  
sirotský  
dôchodok  
manželky  
sociálny  
úrazový  
Príloha č. 4  
Počet dôchodkov, ktoré boli priznané alebo ktorých výplata bola uvoľnená  
2020  
2021  
2022  
50 078  
49 274  
37 121  
18 893  
18 572  
18 492  
18 278  
17 340  
13 567  
12 585  
12 238  
12 078  
6 808  
6 458  
4 868  
3 601  
3 297  
2 799  
starobný  
predčasný starobný  
invalidný  
vdovský  
vdovecký  
sirotský  
Príloha č. 5  
Počet dôchodkov vyplácaných na území Slovenskej republiky k 31. decembru 2022  
2020  
2021  
2022  
1 096 225  
1 104 304  
1 093 195  
288 423 288 358  
290 680  
251 471  
246 511  
244 579  
50 459  
49 915  
52 084  
19 666  
19 584  
19 075  
1 206  
11 992 12 311  
12 203  
1 075 996  
199 152 116  
1
1
1
starobný  
predčasný  
starobný  
invalidný  
vdovský  
vdovecký  
sirotský  
sociálny  
dôchodok  
manželky  
úrazový  
Príloha č. 6  
Pohľadávky Sociálnej poisťovne na poistnom a príspevkoch na SDS podľa druhov k 31. 12. 2022 (v Eur)  
Druhy pohľadávok  
pohľadávky na základe rozhodnutia  
Pohľadávky na  
poistnom a  
pohľadávky na poistnom  
na základe výkazu,  
Číslo  
Pobočka  
príspevkoch na SDS  
celkom ( účet 316 )  
prihlášky evidované v  
účtovníctve (aj pred  
lehotou splatnosti)  
preplatky na  
poistné  
penále  
pokuty  
poplatky  
Ostatné  
dávkach a regresy  
210 Banská Bystrica  
280 Bardejov  
020 Bratislava  
170 Čadca  
40 055 765,89  
5 102 449,44  
198 256 447,96  
8 369 555,79  
8 583 669,19  
14 082 815,66  
20 591 507,27  
5 481 651,68  
9 470 006,40  
62 672 240,06  
9 644 274,31  
25 477 861,18  
7 009 425,73  
35 723 588,38  
8 354 458,36  
21 031 773,25  
11 273 288,41  
21 644 194,81  
26 234 071,69  
22 929 456,49  
21 318 199,60  
4 174 333,93  
6 279 975,88  
9 828 629,87  
10 185 086,03  
3 908 793,80  
2 494 243,44  
12 986 875,46  
7 094 443,61  
22 803 708,80  
38 778 525,23  
1 901 526,00  
3 730 901,92  
8 376 972,01  
5 224 291,52  
28 857 191,18  
749 932 200,23  
56 775 363,20  
806 707 563,43  
3 258 069,71  
1 609 888,17  
22 087 729,05  
1 516 626,07  
1 917 285,48  
1 671 789,33  
2 049 004,48  
945 565,08  
29 596 435,65  
7 016 444,88  
729 076,85  
15 994,95  
66,05  
168 754,65  
39 861,72  
0,00  
2 719 291,41  
149 615 079,86  
5 210 819,08  
4 901 975,21  
7 137 164,89  
8 916 536,49  
2 662 375,31  
5 524 670,40  
43 923 123,22  
4 575 785,98  
18 357 515,78  
3 531 322,09  
30 372 045,08  
3 635 959,68  
10 561 419,58  
5 680 682,89  
9 624 989,01  
15 507 371,55  
11 056 271,01  
15 118 716,54  
2 692 727,46  
2 903 271,57  
5 472 344,56  
6 006 174,40  
2 344 614,19  
1 652 743,66  
6 532 591,66  
4 800 603,71  
11 598 271,00  
21 554 971,35  
1 091 776,30  
2 069 136,44  
3 788 476,76  
2 880 651,80  
16 810 834,24  
480 428 739,81  
0,00  
4 331,29  
556 232,74  
17 764,42  
9 964,07  
0,00  
-24,75  
0,00  
0,00  
0,00  
24 226 621,09  
1 577 235,13  
1 704 921,50  
4 960 125,07  
9 195 834,31  
1 729 036,84  
2 641 781,70  
11 228 032,46  
1 744 591,21  
2 408 301,48  
897 133,90  
1 770 809,97  
47 111,09  
0,00  
180 Dolný Kubín  
050 Dunajská Streda  
060 Galanta  
0,00  
49 522,93  
0,00  
104 028,78  
21 101,73  
24 513,27  
53 617,80  
90 141,22  
20 661,02  
16 171,99  
29 028,26  
23 577,65  
63 965,28  
72 969,20  
16 839,08  
51 739,08  
7 930,94  
0,00  
209 707,59  
409 028,70  
120 161,18  
103 364,49  
941 029,05  
116 170,97  
54 841,72  
0,00  
1,56  
0,00  
290 Humenné  
120 Komárno  
340 Košice  
0,00  
0,00  
1 146 572,01  
6 489 914,11  
3 187 065,13  
4 640 974,98  
2 236 594,95  
3 022 888,68  
1 793 348,03  
2 607 782,63  
2 515 629,86  
3 599 977,75  
3 698 290,89  
3 930 665,01  
2 925 030,48  
860 246,25  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
130 Levice  
0,00  
0,00  
190 Liptovský Mikuláš  
220 Lučenec  
55,23  
0,00  
0,00  
315 346,53  
300 969,54  
317 473,37  
991 821,82  
386 872,23  
238 787,87  
569 638,29  
416 989,35  
325 934,99  
294 948,77  
843 415,28  
321 738,26  
288 081,71  
9 800,30  
0,00  
200 Martin  
2 004 107,43  
2 543 666,22  
6 797 780,02  
2 673 264,35  
8 128 701,10  
6 450 840,02  
7 478 369,63  
2 879 763,01  
319 873,50  
0,00  
0,00  
360 Michalovce  
110 Nitra  
45,78  
0,00  
0,00  
0,00  
140 Nové Zámky  
300 Poprad  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
090 Považská Bystrica  
270 Prešov  
0,00  
0,00  
47 161,49  
68 754,58  
6 483,02  
0,00  
0,00  
100 Prievidza  
230 Rimavská Sobota  
370 Rožňava  
070 Senica  
0,00  
0,00  
54,93  
0,00  
0,00  
797 131,23  
1 713 978,72  
2 057 420,68  
1 773 454,60  
375 306,58  
22 179,08  
39 620,88  
4 344,32  
0,00  
1 937 505,49  
2 113 031,00  
1 172 303,59  
347 400,69  
0,00  
0,00  
380 Spišská Nová Ves  
310 Stará Ľubovňa  
320 Svidník  
0,00  
0,00  
6 769,14  
0,00  
0,00  
422 130,25  
3 528,54  
0,00  
68 440,30  
0,00  
150 Topoľčany  
390 Trebišov  
080 Trenčín  
2 602 420,42  
943 697,05  
3 304 457,00  
1 282 209,86  
7 563 826,36  
10 722 952,55  
256 357,55  
17 103,52  
18 557,14  
74 926,07  
110 129,19  
2 238,79  
0,00  
530 302,86  
49 375,85  
0,00  
0,00  
0,00  
3 150 583,18  
5 569 624,17  
407 516,21  
0,00  
416 102,19  
820 600,90  
143 637,15  
78 907,15  
0,00  
040 Trnava  
247,07  
0,00  
0,00  
240 Veľký Krtíš  
330 Vranov nad Topľou  
250 Zvolen  
0,00  
903 441,20  
674 998,65  
1 735 983,54  
933 400,17  
5 525 335,30  
147 677 313,51  
0,00  
4 418,48  
0,00  
0,00  
2 666 600,47  
1 334 791,87  
5 682 629,00  
107 339 613,70  
48 101 148,99  
155 440 762,69  
9 699,48  
372,43  
0,00  
175 839,33  
67 731,07  
0,00  
260 Žiar nad Hronom  
160 Žilina  
7 716,61  
0,00  
47 602,04  
1 691 805,14  
0,00  
0,00  
790 790,60  
12 793 909,77  
264 683,29  
13 058 593,06  
0,00  
SP pobočky  
818,30  
0,00  
0,00  
010 Ústredie  
SP spolu  
8 409 530,92  
8 409 530,92  
480 428 739,81  
147 677 313,51  
1 691 805,14  
818,30  
Príloha č. 7  
Opravné položky k pohľadávkam Sociálnej poisťovne k 31.12.2022  
Pobočka  
stav k 1.1.2022 stav k 31.12.2022 rozdiel 12_22 a 1_22  
Košice  
-41 366 568,29  
-26 385 353,93  
14 981 214,36  
11 320 875,94  
9 886 713,11  
6 995 061,12  
4 590 430,94  
4 317 244,45  
3 760 686,58  
3 554 306,89  
2 232 162,54  
1 283 204,15  
675 460,26  
564 949,61  
357 080,45  
349 127,42  
324 993,38  
319 433,94  
309 879,11  
279 557,25  
247 568,82  
137 024,25  
76 331,20  
Banská Bystrica  
Žilina  
-30 363 364,00  
-22 056 822,98  
-19 098 027,07  
-23 631 470,88  
-19 176 259,32  
-13 288 716,51  
-16 373 995,15  
-14 553 041,56  
-6 331 609,64  
-4 907 168,17  
-5 528 127,80  
-8 555 714,29  
-12 639 769,14  
-4 289 062,28  
-5 772 582,43  
-3 227 765,32  
-4 813 254,68  
-2 156 245,02  
-4 180 866,39  
-2 138 214,82  
-5 805 996,41  
-1 052 859,31  
-2 571 846,89  
-12 775 272,72  
-1 479 396,99  
-2 103 579,17  
-3 331 035,94  
-1 518 557,41  
-4 202 659,48  
-3 600 262,25  
-5 805 842,43  
-3 426 747,14  
-7 696 020,69  
-12 437 292,51  
-86 326 028,67  
-19 042 488,06  
-12 170 109,87  
-12 102 965,95  
-19 041 039,94  
-14 859 014,87  
-9 528 029,93  
-12 819 688,26  
-12 320 879,02  
-5 048 405,49  
-4 231 707,91  
-4 963 178,19  
-8 198 633,84  
-12 290 641,72  
-3 964 068,90  
-5 453 148,49  
-2 917 886,21  
-4 533 697,43  
-1 908 676,20  
-4 043 842,14  
-2 061 883,62  
-5 765 673,25  
-1 021 614,79  
-2 560 443,13  
-12 764 540,53  
-1 475 532,45  
-2 187 201,39  
-3 424 246,24  
-1 661 061,03  
-4 407 215,64  
-3 811 856,10  
-6 203 999,09  
-3 904 316,20  
-8 291 977,37  
-15 176 217,94  
-107 202 871,64  
Prešov  
Trnava  
Martin  
Prievidza  
Považská Bystrica  
Trenčín  
Senica  
Levice  
Spišská Nová Ves  
Dunajská Streda  
Poprad  
Dolný Kubín  
Komárno  
Humenné  
Čadca  
Vranov n.T.  
Zvolen  
Bardejov  
Nové Zámky  
Veľký Krtíš  
Žiar nad Hronom  
Galanta  
40 323,16  
31 244,52  
11 403,76  
10 732,19  
Svidník  
3 864,54  
Rimavská Sobota  
Lučenec  
-83 622,22  
-93 210,30  
Stará Ľubovňa  
Michalovce  
Rožňava  
-142 503,62  
-204 556,16  
-211 593,85  
-398 156,66  
-477 569,06  
-595 956,68  
-2 738 925,43  
-20 876 842,97  
Topoľčany  
Trebišov  
Liptovský Mikuláš  
Nitra  
Bratislava  
Spolu  
-418 582 043,75  
-377 744 106,76  
40 837 936,99  
Príloha č. 8  
Pohľadávky Sociálnej poisťovne na poistnom a príspevkoch na SDS k 31. 12. 2022 podľa spôsobov vymáhania (v Eur)  
spôsoby vymáhania  
z toho  
Pohľadávky na  
poistnom a  
Pobočka  
k 31.12.2022  
stav  
Pohľadávky  
vymáhané  
povolené  
splátky dlžných  
súm  
príspevkoch na  
SDS celkom  
pohľadávky  
predpísané  
dedičské  
konanie  
iné spôsoby  
vymáhania  
nepredpísané  
správny výkon  
exekúcia  
konkurz  
vyrovnanie  
reštrukturalizácia  
likvidácia  
( účet 316 )  
Banská Bystrica  
Bardejov  
40 055 765,89  
5 102 449,44  
198 256 447,96  
8 369 555,79  
8 583 669,19  
14 082 815,66  
20 591 507,27  
5 481 651,68  
9 470 006,40  
62 672 240,06  
9 644 274,31  
25 477 861,18  
7 009 425,73  
35 723 588,38  
8 354 458,36  
21 031 773,25  
11 273 288,41  
21 644 194,81  
26 234 071,69  
22 929 456,49  
21 318 199,60  
4 174 333,93  
6 279 975,88  
9 828 629,87  
10 185 086,03  
3 908 793,80  
2 494 243,44  
12 986 875,46  
7 094 443,61  
22 803 708,80  
38 778 525,23  
1 901 526,00  
3 730 901,92  
8 376 972,01  
5 224 291,52  
28 857 191,18  
749 932 200,23  
36 797 696,18  
3 492 561,27  
176 168 718,91  
6 852 929,72  
6 666 383,71  
12 411 026,33  
18 542 502,79  
4 536 086,60  
8 323 434,39  
56 182 325,95  
6 457 209,18  
20 836 886,20  
4 772 830,78  
32 700 699,70  
6 561 110,33  
18 423 990,62  
8 757 658,55  
18 044 217,06  
22 535 780,80  
18 998 791,48  
18 393 169,12  
3 314 087,68  
5 482 844,65  
7 891 124,38  
8 072 055,03  
2 736 490,21  
2 146 842,75  
10 384 455,04  
6 150 746,56  
19 653 125,62  
33 208 901,06  
1 494 009,79  
2 827 460,72  
5 710 371,54  
3 889 499,65  
23 174 562,18  
642 592 586,53  
3 258 069,71  
1 609 888,17  
22 087 729,05  
1 516 626,07  
1 917 285,48  
1 671 789,33  
2 049 004,48  
945 565,08  
11 802 462,49  
3 066 670,54  
49 702 235,19  
4 823 897,33  
4 738 537,39  
9 434 462,69  
10 697 303,02  
3 988 568,27  
5 507 246,43  
15 490 362,50  
3 393 525,84  
4 738 388,25  
3 038 495,06  
3 048 096,28  
5 104 792,41  
12 007 786,77  
4 970 663,28  
12 338 116,15  
8 700 085,44  
12 177 224,48  
4 713 486,64  
2 158 259,26  
4 160 954,73  
5 778 998,48  
5 147 344,87  
2 461 797,85  
1 835 122,07  
7 644 830,21  
2 416 664,06  
12 754 624,14  
13 866 296,63  
1 018 473,60  
1 895 048,32  
4 122 420,23  
3 575 707,74  
12 883 958,00  
275 202 906,64  
9 478 468,79  
2 589 671,27  
38 172 719,74  
4 191 301,23  
3 883 732,82  
7 754 881,26  
9 555 288,68  
3 633 154,85  
4 381 964,88  
12 448 396,52  
2 460 176,62  
4 279 052,99  
2 135 122,75  
2 126 645,16  
3 408 418,61  
9 967 101,04  
4 292 046,31  
11 893 812,71  
6 208 172,08  
10 182 777,27  
3 560 423,94  
1 534 225,53  
3 054 549,77  
4 546 665,53  
3 894 978,17  
2 281 034,97  
1 659 156,85  
6 170 943,35  
2 082 313,88  
8 195 413,53  
10 336 553,60  
804 077,51  
359 250,13  
1 327 337,28  
288 357,64  
5 710 243,62  
437 692,48  
684 232,43  
1 013 617,35  
543 580,11  
112 256,41  
891 061,79  
2 044 571,35  
741 026,59  
227 274,11  
733 069,36  
565 740,12  
1 201 466,16  
1 290 007,88  
405 909,74  
264 434,12  
1 813 207,98  
1 141 678,82  
725 505,67  
365 882,09  
931 374,46  
943 155,57  
416 686,89  
142 198,35  
117 862,85  
1 252 682,32  
170 217,36  
1 370 529,10  
1 602 499,55  
134 716,12  
166 953,78  
737 027,41  
369 235,03  
3 028 427,11  
33 911 719,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
66 756,15  
400 673,56  
22 312,33  
924 843,94  
11 924,95  
55 629,34  
160 704,33  
290 627,51  
44 034,23  
59 609,63  
291 743,90  
59 762,16  
5 120,10  
155 407,86  
97 162,22  
1 856 983,01  
10 276,38  
40 187,18  
125 339,52  
79 061,15  
52 226,01  
123 010,75  
188 734,70  
72 416,99  
32 544,81  
75 090,29  
57 639,30  
310 651,61  
106 800,45  
80 469,59  
41 510,76  
92 754,10  
141 533,21  
284 578,80  
138 626,45  
13 267,73  
116 120,67  
284 699,66  
9 448,08  
14 568,72  
33 894,45  
2 174 974,87  
89 182,95  
68 073,72  
142 830,47  
103 562,48  
81 843,22  
45 404,28  
276 104,84  
59 412,42  
109 886,97  
24 311,36  
212 941,54  
51 593,20  
391 888,03  
85 396,34  
131 528,96  
356 791,42  
195 087,31  
77 509,10  
67 828,53  
68 343,01  
28 002,92  
38 056,80  
12 913,96  
14 293,20  
48 673,66  
22 223,44  
149 690,99  
360 082,29  
24 120,89  
36 674,85  
25 419,82  
23 342,73  
166 618,93  
6 157 754,08  
0,00  
683 939,26  
0,00  
35 272,63  
0,00  
0,00  
178 530,75  
2 932,48  
315,30  
96 006,51  
0,00  
Bratislava  
Čadca  
80 586,86  
6 366,60  
33 064,55  
0,00  
Dolný Kubín  
Dunajská Streda  
Galanta  
0,00  
108 018,70  
125 183,09  
43 424,92  
0,00  
Humenné  
Komárno  
21 628,63  
6 195,10  
98 096,99  
0,00  
0,00  
1 146 572,01  
6 489 914,11  
3 187 065,13  
4 640 974,98  
2 236 594,95  
3 022 888,68  
1 793 348,03  
2 607 782,63  
2 515 629,86  
3 599 977,75  
3 698 290,89  
3 930 665,01  
2 925 030,48  
860 246,25  
0,00  
Košice  
142 714,20  
0,00  
0,00  
Levice  
731,06  
0,00  
Liptovský Mikuláš  
Lučenec  
36 911,86  
0,00  
47 597,41  
14 115,93  
16 175,85  
11 137,28  
124 283,68  
1 222,08  
0,00  
56 785,37  
65 110,47  
120 231,46  
127 705,69  
105 251,32  
703,01  
0,00  
Martin  
3 843,84  
1 294,09  
0,00  
0,00  
Michalovce  
Nitra  
0,00  
0,00  
Nové Zámky  
Poprad  
0,00  
367,90  
0,00  
6 126,59  
8 830,67  
311 189,54  
0,00  
Považská Bystrica  
Prešov  
29 999,45  
11 449,19  
7 807,42  
29,43  
190 329,74  
192 308,01  
56 509,28  
51 667,23  
92 397,09  
56 266,01  
115 530,52  
15 748,08  
7 678,14  
0,00  
1 201,13  
1 152,43  
0,00  
Prievidza  
Rimavská Sobota  
Rožňava  
0,00  
797 131,23  
0,00  
1 022,67  
967,13  
0,00  
Senica  
1 937 505,49  
2 113 031,00  
1 172 303,59  
347 400,69  
0,00  
87 820,65  
0,00  
Spišská Nová Ves  
Stará Ľubovňa  
Svidník  
374 455,95  
0,00  
22 936,88  
0,00  
454,41  
0,00  
0,00  
0,00  
36 131,03  
122 448,69  
36 651,41  
389 283,18  
330 087,16  
10 865,45  
33 597,26  
19 460,75  
113 985,05  
267 206,82  
5 946 258,08  
Topoľčany  
Trebišov  
2 602 420,42  
943 697,05  
4 164,33  
0,00  
986,50  
44 737,82  
98 372,48  
229 482,70  
750 530,61  
44 693,63  
31 654,74  
32 664,51  
78 655,55  
176 984,18  
5 068 983,62  
193,54  
0,00  
6 885,49  
936 017,04  
112 047,91  
0,00  
Trenčín  
3 150 583,18  
5 569 624,17  
407 516,21  
895 033,44  
374 495,51  
0,00  
589 174,16  
0,00  
Trnava  
Veľký Krtíš  
Vranov nad Topľou  
Zvolen  
0,00  
903 441,20  
1 625 940,89  
3 109 902,32  
2 411 572,14  
9 074 132,72  
217 384 790,28  
0,00  
0,00  
226,80  
27 530,28  
537 643,36  
0,00  
2 666 600,47  
1 334 791,87  
5 682 629,00  
107 339 613,70  
66 607,24  
38 193,38  
36 632,54  
3 261 059,15  
103 807,90  
3 080,50  
133 955,70  
1 933 492,95  
Žiar nad Hronom  
Žilina  
Pobočky SP spolu  
1 538 849,48  
Ústredie _účtovníctvo  
56 775 363,20  
8 674 214,21  
48 101 148,99  
5 039 444,10  
3 313 748,86  
1 725 695,24  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
Spolu pohľadávky SP  
806 707 563,43  
651 266 800,74  
155 440 762,69  
280 242 350,74  
220 698 539,14  
7 883 449,32  
33 911 719,00  
0,00  
3 261 059,15  
1 933 492,95  
5 068 983,62  
5 946 258,08  
1 538 849,48