Predkladacia správa
Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2022 sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 122 ods. 4 písm. c) prvý bod zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).
Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2022 bola v súlade s § 123 ods. 2 písm. b) prvý bod zákona o sociálnom poistení schválená Dozornou radou Sociálnej poisťovne dňa 18. apríla 2023.
Predkladaná správa poskytuje súhrnné údaje o činnosti orgánov a organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v roku 2022 podľa zákona o sociálnom poistení a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov pri výkone dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia, poistenia v nezamestnanosti, starobného dôchodkového sporenia, lekárskej posudkovej činnosti, ekonomiky a správy fondov Sociálnej poisťovne, kontrolnej činnosti, prevádzkovo-technickej činnosti a správy informačných systémov. Textovú časť Výročnej správy o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2022 dopĺňa osem príloh.
Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2022 bola v súlade s § 122 ods. 4 písm. c) prvý bod zákona o sociálnom poistení vzatá na vedomie vládou Slovenskej republiky materiálom číslo UV-17239/2023 zo dňa 12. mája 2023.